Vakt-telefon: 901 16 300

Kort om vann

Vann er selve kilden til liv og forutsetningen for all menneskelig aktivitet.

Vann utgjør 70 % av jordens overflate, men kun 0,1 % er tilgjengelig som drikkevann. Definisjonen på drikkevann er vann av en slik kvalitet at det kan benyttes i husholdning, næringsmiddelindustri m.m. Som kilder for drikkevann benyttes overflatevann og grunnvann, i enkelttilfeller også regnvann. Rent og sikkert drikkevann er et fundamentalt behov.

Tradisjonelt har vannbransjen hatt fokus på sikker vannforsyning og rensing av drikke- og avløpsvann. I dag er vi for lengst blitt en sentral aktør også på andre områder.  Vannbransjen er Norges største næringsmiddelprodusent og miljøaktør. Vi er med på å løse verdens viktigste utfordring; rent og trygt vann til alle. Rent vann kommer ikke av seg selv. Det står en teknologisk avansert bransje og svært mange dyktige medarbeidere bak. Vi gjør regnvann til drikkevann. Vi gjør grått vann blått. Vi renser, resirkulerer og skaper fornybar energi.

Utbyggingen av vann-og avløpsnett i Norge kom så smått i gang rundt 1855, men skjøt virkeligfart etter annen verdenskrig. Det ville ha kostet ca. 1 000 milliarder kroner å bygge dette nettet på nytt i dag. Lengden på det norske hovedledningsnettet (vann, avløp, overvann) tilsvarer 2,5 ganger rundt ekvator.

Befolkningsvekst, klimaendringer med økt nedbørsmengde og etterslep på vedlikehold gjør at vannbransjen må investere nærmere 500 milliarder kroner i Norge frem mot 2030. De største økonomiske kostnadene som følge av klimaendringene er knyttet til at dagens vann- og avløpsledningsnett ikke er dimensjonert for økt nedbørsmengde. Den norske vann bransjen omsetter for over 15 milliarder kroner i året og sysselsetter ca. 10 000 mennesker.

Narvik Vann KF har ansvar for å drifte totalt 9 vannverk i Narvik kommune med tilhørende ledningsnett og installasjoner. Drikkevannet vi leverer til abonnentene i Narvik tilfredsstiller kravene i drikkevannsforskriften.

 

Behandling av kommunale drikkevannskilder

Hovedmålene med behandling av drikkevann er å inaktivere mikroorganismer (desinfeksjon), fjerne partikler og organisk materiale (humus), fjerne andre uønskede uorganiske stoffer og tilpasse vannkvaliteten til ledningsnettet (korrosjonskontroll).

Drikkevannet i Narvik kommune holder høy kvalitet. Kravet til god drikkevannskvalitet er at vannet

skal være klart, uten fremtredende lukt, smak eller farge og at det er hygienisk betryggende.

Vannverket er underlagt de strenge kravene i Forskrift om vannforsyning og drikkevann

(drikkevannsforskriften) og følges opp med hyppige vannprøver ute i nettet.

Vi deler gjerne barrierene inn i fysisk fjerning og desinfeksjon.

Fysisk fjerning

I fysisk fjerningen inngår membranfiltrering, kjemisk felling (flokkulering) der det finnes ulike metoder, og prosesser i naturen som filtrering i løsmasser eller sedimentasjon i sjøer.

Membranfiltrering separerer partiklene fra vannet ved at vannet trykkes igjennom en membran med en gitt porestørrelse fordeling. Partiklene vil henge igjen som en følge av partikkelstørrelsen i forhold til porestørrelsen. Membranfiltrering er en form for siling, men gjelder kun for svært små partikler. Membranfiltrering kan enten være nanofiltrering, ultrafiltrering, mikrofiltrering eller omvendt osmose (avsalting).

Ved kjemisk rensing tilsettes det fellingsmiddel til vannet etter forbehandlingen. Fellingsmiddelet gjør at partikler og organisk materiale lettere klumper seg sammen, noe som igjen fører til at små partikkelaggregater dannes. Disse kan deretter separeres ut ved f.eks. siling, flotasjon, filtrering eller sedimentering.

Prosesser i naturen vil si naturlig filtrering eller fysisk fjerning.

Desinfeksjon

Ved desinfeksjon benyttes normalt klor, < UV-stråling > eller ozonering. Klorering av vannet vil si at det tilsettes klor til vannet. Klor vil fjerne virus og bakterier godt, men er svakere mot parasitter enn det f.eks. ozonering vil være. Ved klorering er det viktig at humusinnholdet (organisk materiale) ikke er for høyt

UV-stråling fjerner bakterier og parasitter svært godt, men er en litt svakere behandlingsform mot enkelte virus. UV-stråling fungerer dårligere i vann med høyt fargetall og/eller partikkelinnhold.

Ozon har svært god effekt mot virus og bakterier, men mindre god mot parasitten Cryptosporidium.

Vannbehandling vil i mindre grad fjerne kjemisk forurensning derfor er beskyttelse av vannkildene våre viktig slik at de er av tilstrekkelig kvalitet.

Endring av drikkevannskvalitet

Vi sender alltid ut varsel til de som blir berørt av en kokeanbefaling.

Kvalitet og hardhetsgrad på vann

Drikkevannskvalitet

Drikkevannet i Narvik kommune holder høy kvalitet. Kravet til god drikkevannskvalitet er at vannet skal være klart, uten fremtredende lukt, smak eller farge og at det er hygienisk betryggende. Vannverket er underlagt de strenge kravene i Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) og følges opp med hyppige vannprøver ute i nettet.

Hardhet på vannet der du bor

Hardhet er et mål på innholdet av salter, spesielt magnesium og kalsium. Drikkevannsforskriften stiller ikke krav til maksimal total hardhet i vannet da det ikke er helsemessige ulemper knyttet til hardt vann. Vann levert fra Narvik vannverk er definert som meget bløtt vann. Vann levert fra Bjerkvik vannverk er definert som bløtt/middels hardt vann. Se for øvrig tabeller under «Fysisk-kjemiske egenskaper» nedenfor.

Kalsium

Drikkevannsforskriften angir ingen øvre grenseverdi for kalsium, da det ikke er registrert negative helseeffekter av kalsium i drikkevannet. Kalsium har videre positiv effekt blant annet med hensyn til å redusere korrosjon på ledningsnettet.

Magnesium

Drikkevannsforskriften angir ingen øvre grenseverdi for magnesium i vannet. I forhold til bruksmessige problemer anbefales magnesiuminnholdet å være lavere enn 10 mg Mg/l.

Fysisk-kjemiske egenskaper

Vannets hardhet oppgis i Norge normalt i tyske hardhetsgrader ºdH eller i mg Ca/l. Tabell 1 viser inndeling i ulike hardhetsklasser.

Tabell 1: Angir vannets ulike hardhetsgrader

 Hardhetsklasse ºdH  (tyske hardhetsgrader) mg Ca/l
Meget bløtt vann 0 – 2.1 0 -15
Bløtt vann 2.1 – 4.9 15 – 35
Middels hardt vann 4.9 – 9.8 35 – 70
Hardt vann 9.8 – 21 70 – 150
Meget hardt vann >21 >150

 

Drikkevannet levert fra de ulike vannverkene i Narvik kommune har følgende normale variasjoner i fysisk-kjemiske egenskaper (utvalgte parametere):

 

Tabell 2: Analyseresultater på utvalgte parametere (vannprøver analysert i 2019/2020)

  Grenseverdi Narvik   vannverk Ballangen vannverk Bjerkvik vannverk Kjøpsvik vannverk Skjomen vannverk Vidrek vannverk Djupvik vannverk
pH 6,5 – 9,5 7.8 – 9.2 6.6 – 7.1 7.0 – 8.2 6.5 – 7.0 7.7 – 8.6 6.8 – 7.4 7.1 – 9.1
Kalsium (mg Ca/l) Ingen øvre grense 8.1 – 8.9   17 – 30   21 – 24.8 3.7 – 4.3 1.9 – 5.6
Magnesium (mgMg/l) Ingen øvre grense 0.34 – 0.38   2.7 – 5.3   0.82 – 0.93 2.9 0.35 – 0.4
Hardhet (ºdH) Ingen øvre grense 1.2   3.0 – 5.5   3.4 – 3.7 * 1.2 0.34 – 0.85 *

* Verdien er beregnet

 

Generelle råd ved bruksmessige ulemper

Dersom abonnenter opplever at det setter seg et hvitt belegg på serviset, vegger i oppvaskmaskinen, innvendig i vannkokere etc så betyr det at man har fått utfelling av kalk grunnet salter i vannet. Dette vil kunne inntreffe selv om drikkevannet er av god kvalitet. Hyppigere rens av vannkokere, oppvaskmaskiner etc. kan anbefales. I slike tilfeller anbefales å kontakte produsent/leverandør og følge deres anbefalinger mht tilsetting av salt/avkalkingsmiddel.

Kalkbelegg i kjeler og gryter kan fjernes ved å tilsette eddiksyre eller sitronsyre som løser opp kalken. Skyll deretter retter med vann og tørk for at flekkene skal forsvinne.

Tilkoblingsplikt vannledninger

Plikt til å koble til vann

Alle som har en eiendom som ligger i nærheten av kommunal vannledning skal være tilknyttet den kommunale vannledningen. Dersom huseier ikke selv har tilknyttet eiendommen til kommunal ledning, kan kommunen pålegge huseier slik tilknytning. Det følger av plan- og bygningsloven § 27-1.

Dersom du selv planlegger å tilknytte eiendommen din til en kommunal vannledning kan du sende oss en forespørsel for å få vite om det er mulig å tilknytte eiendommen.

Tilkobling til kommunalt vann og avløp må være godkjent av kommunen og må utføres av en godkjent rørlegger/entreprenør. Se mer om hvordan man søker under overskriften «Søknadsplikt. Arbeid på privat VA-anlegg»

Ansvar for private stikkledninger for vann

Som huseier eier du stikkledningen for vann fra husveggen din og helt frem til og med tilknytningspunktet på den kommunale vannledningen, selv om ledningen ligger utenfor din eiendom og ofte ut i veien. Hvis det oppstår lekkasje på din private stikkledning er du ansvarlig for å få lekkasjen reparert og for å dekke kostnadene til dette. Dersom vannledningen din er tilknyttet i en kommunal vannkum, er du ansvarlig for vannledningen frem til innsiden av kumveggen. Tilknytningspunktet og installasjoner inne i kummen eies av Narvik Vann.

Som eier av vannledning som er tilknyttet kommunal ledning, er du ansvarlig for at din stikkledning er i god stand til enhver tid. De tekniske kravene som gjelder til private stikkledninger for vann fremgår av Standard abonnementsvilkår, Teknisk del, – som gjelder for alle abonnenter på vann i Narvik kommune.

Narvik Vann kan pålegge deg å reparere lekkasjer på din private stikkledning for vann. Dette følger av Standard abonnementsvilkår, Administrativ del, som gjelder for alle abonnenter på vann i Narvik kommune.

Reparasjon og utskifting av private stikkledninger for vann må være godkjent av kommunen og må utføres av en godkjent rørlegger/entreprenør. Se mer om hvordan man søker under overskriften «Søknadsplikt. Arbeid på privat VA-anlegg».

Grensesnittet mellom kommunal og privat stikkledning illustreres slik

Søknadsplikt arbeid på privat VA anlegg

Tilkobling til offentlig vann og avløp må på forhånd være godkjent av kommunen ved Narvik Vann.

Søknad må sendes inn av godkjent rørlegger/entreprenør. Søknad om tilknytning til kommunalt ledningsnett og melding om arbeid på VA-nettet skal legges inn via entreprenørportalen.

Foretak som skal utføre rørleggerarbeid på kommunalt nett må være godkjent i nødvendig tiltaksklasse i henhold til plan- og bygningsloven.

Innvendig arbeid

Det er kun godkjent rørlegger som kan utføre arbeid på innvendige vann- og avløpsinstallasjoner.

Utvendig arbeid

Søknad om tilknytning må være godkjent før rørlegger kan begynne arbeid på utvendige installasjoner. Det er kun godkjent rørlegger som kan utføre arbeid på private og offentlige vann- og avløpsledninger.

Kontakt godkjent rørlegger/entreprenør som ordner med søknad til kommunen ved Narvik Vann KF.

NB! Hvis du skal grave må du også søke om gravetillatelse til Narvik kommune ved Veg og park.

Lekkasje på privat stikkledning for vann

Lekkasje på din private stikkledning for vann oppdages normalt på følgende måter:

  • Det suser i rørene inne i huset ditt og/eller du merker dårligere vanntrykk enn normalt
  • Vann kommer opp av grunnen inne på eiendommen din eller i gata utenfor eiendommen din

Dersom du selv mistenker eller oppdager lekkasje på din vannledning, må du ta kontakt med et godkjent foretak (rørlegger eller entreprenør) som kan bistå deg i arbeidet med å lokalisere og reparere vannledningen din. Før arbeidet begynner må foretaket søke til Narvik Vann om å få utføre arbeid på sanitæranlegg.

Dersom Narvik Vann mistenker lekkasje på din stikkledning for vann og det antas at det ikke haster veldig med å reparere lekkasjen, får du et brev fra oss med krav om å undersøke og reparere lekkasjen innen en bestemt frist. Standard abonnementsvilkår, Administrativ del, gir Narvik Vann rett til å kreve reparasjon av private vannledninger som er tilknyttet kommunalt ledningsnett.

Dersom lekkasjen er i eller ved veg, og det er usikkert om lekkasjen er på privat eller kommunal ledning, graver Narvik Vann ned for  å undersøke hvor lekkasjen er. Da avdekker vi om lekkasjen er på din eller kommunens vannledning. Når vi får melding om, eller selv oppdager en slik lekkasje legges det et brev i postkassa til de nærmeste naboene der fremgangsmåte og hvem som har ansvar for å gjennomføre reparasjon og dekke kostnader forklares.

Kart over private stikkledninger

Hvordan få tak i kart over private stikkledninger

I noen tilfeller har utbyggere eller eiere et ønske om å finne kart og tegninger over sine private stikkledninger for vann og avløp. Vi gjør oppmerksom på at kommunens arkiver og kart dessverre er mangelfulle når det gjelder inntegning av private stikkledninger. Dette skyldes at mange private ikke har levert opplysninger om arbeid de har foretatt på deres egne private vann- og avløpsledninger til kommunen, samt at det tidligere ikke var krav til innmåling av private ledninger når det ble foretatt tilknytning til de kommunale ledningene eller det ble utført annet arbeid på de private ledningene.

  • Ta gjerne kontakt med oss på epost postmottak@narvikvann.no og opplys hvilken eiendom det ønskes kart/tegning over. Du må oppgi korrekt adresse og helst gårds- og bruksnummer. Vi ser gjennom våre eldre papirarkiv og digitale arkiv og svarer deg på epost.
  • Du kan selv prøve å finne kart over dine private stikkledninger for vann og avløp ved å følge bruksanvisningen her

Kart over vann- og avløpsledninger ligger inne i kartet på Narvik kommune sin hjemmeside. Vi gjør oppmerksom om at va-kartet kan ha store feil og mangler, særlig for private stikkledninger.

 

Fremgangsmåte for å åpne kart over vann- og avløpsledninger

Link til kartet: Avansert kart Narvik kommune eller google “Narvik kommune avansert kart”

Zoom til ønsket område ved å benytte zoom-verktøyet eller søke på gnr/bnr eller adresse.

 

For å få tilgang til vann- og avløpsledninger må det zommes inn til målestokk 1:500 eller nærmere. Zoom inn med zoom-verktøyet eller velg målestokk 1:500

Velg karttype; Vann og avløp WMS

Vann- og avløpsledninger vises nå i kartet.

 

Tegnforklaring VA-ledninger

 

Utskrift til skriver eller pdf-fil

  • Trykk på utskrift-symbolet, velg målestokk 1:500 eller lavere og Maltype (format på utskriften).
  • Flytt det grå feltet i kartet til ønsket plassering for utskriften (klikk, hold inne musetasten og dra).
  • Trykk klargjør, velg rett utskriftsformat og skriv ut.

 

Ledningskartverket er av varierende kvalitet, både med hensyn til beliggenhet og fullstendighet. Dette gjelder særlig for private ledninger som er sporadisk kartfestet.

VA-kartet skiller ikke mellom god og dårlig posisjonsnøyaktighet. Det må derfor tas høyde for at ledningene kan ligge flere meter feil, særlig der det er langt mellom kummene. De fleste kummer har god posisjonsnøyaktighet.

Kontakt gjerne Narvik Vann KF dersom dere oppdager feil eller mangler i kartet. Send i så fall en kartskisse med så mange opplysninger som mulig til; postmottak@narvikvann.no

Kart over vann- og avløpsledninger kan også bestilles ved e-post til; postmottak@narvikvann.no

Vannmålere

Eiendommer som tilknyttes skal ha installert vannmåler. Kravet gjelder ikke eiendommer som utelukkende brukes til boligformål.  Dette gjelder også midlertidige brakker som skal koble seg på kommunalt vann. Andre eiendommer kan velge selv om de vil montere vannmåler.

Bestemmelser for bruk av vannmåler i Narvik kommune

Hvordan få montert vannmåler

For å bestille og montere en vannmåler må du kontakte rørlegger. Vannmåleren er kommunens eiendom. Kommunen dekker derfor kostnaden til selve vannmåleren, mens du som bruker må betale for monteringen av måleren. Dette forutsetter bruk av husvannmåler. Årlig leie for denne typen vannmåler er per 2024 kr 200,- eks.mva som betales til Narvik Vann. Er det større inntak skal type måler bekostes av eier og type måler skal på forhånd godkjennes av Narvik Vann.

Rørlegger/godkjent foretak skal søke til Narvik Vann i forkant av installasjon

Montering skal følge Norm for vannmålerinnstallasjoner.

Slik leser du av vannmåleren

Ved årsskifte får du tilsendt SMS eller et avlesningskort i posten. Du skal da lese av din måler og registrere den på SMS eller våre nettsider. Du skal kun ta med sifrene før et eventuelt komma (tallene i rødt skal ikke taes med).

Det er huseiers ansvar for å lese av vannmåleren og påse at korrekt målerstand rapporteres til kommunen.

Skifte ut vannmåler

En vannmåler har en estimert levetid. Du vil få beskjed av Narvik Vann når det er tid for å skifte ut måleren.

Fjerne vannmåler

Er den først montert på eiendom til boligformål kan den ikke demonteres. Selges boligen har ny eier ett år på seg til å bestemme seg for om de vil beholde måleren eller få rørlegger til å demontee etter søknad til Narvik Vann.

Tips ved vannavstegning

  1. Før vannet stenges: Normalt varsler vi deg på telefon før vannet stenges. Vi sender ut varsel på sms og som talemelding til fasttelefon.
  2. Mens vannet er stengt: Hold vannkranene stengt mens vannet er borte.
  3. Når vannet har kommet tilbake: Etter at vannet har vært stengt, kan det være misfarget.

Vanligvis vil vannet bli klart igjen når du lar det renne en stund. Tapp bare kaldt vann på kranen nærmest vannintaket i huset ditt, slik at det ikke kommer misfarget vann i varmtvannstanken. Dersom det fremdeles er misfarget vann etter å ha tappet kaldt vann i flere timer, kontakt Narvik Vann.  Utsett vask av lyst tøy til vannet er klart igjen. Hvis du får farge på klesvasken, hold tøyet vått til vannet er klart og vask på nytt.

Private vannkilder

Brønner som gir drikkevann til mer enn en enkelt bolig eller fritidsbolig, skal registreres hos Mattilsynet. Dette gjelder også for eksempel tjern og bekker. Alle vannforsyningssystemer skal være registrert hos Mattilsynet.

Hvem skal registrere?

Det er de som får vann fra slike private vannforsyningssystemer som må foreta registreringen. Kommunen har ikke noe med disse vannforsyningsanleggene å gjøre. Dersom dere er flere som får vann fra samme drikkevannskilde skal kun en av dere foreta registreringen.

Hvordan skal du registrere?

Fremgangsmåten finner du her

Hvorfor skal du registrere?

Kommunene skal ta drikkevannshensyn når de lager kommunale planer og reguleringsplaner, og når de gir tillatelser til for eksempel nye boligområder.

Det er ingen automatikk i at kommunen vet hvor hvert enkelt vannforsyningssystem befinner seg. For å sikre at kommunen har nødvendig informasjon, er alle som har et lite vannforsyningssystem pålagt å registrere det hos Mattilsynet.

Kommunen får informasjonen om de registrerte vannforsyningssystemene fra Mattilsynet. På denne måten kan kommunen ta hensyn til ditt vannforsyningssystem i sitt arbeid.

VANNPRØVER FRA PRIVATE BRØNNER

Det skal tas minst en vannprøve i året av private drikkevannskilder som produserer 10 m3 drikkevann eller mindre per døgn.

Det er du selv som må finne et laboratorium som kan foreta analyser av drikkevannet ditt. Du må selv kontakte laboratoriet for å få tilsendt flasker for prøvetaking, informasjon om hvordan prøvene skal tas og hvordan de skal sendes inn for analysering.

Kommunen kan ikke bistå deg med dette da vi kun har system for prøvetaking fra våre egne drikkevannskilder og har egne avtaler med laboratorier som foretar analysene for oss.