Vakt-telefon: 901 16 300

Om Prosjekt

Avdelingen har ansvar for gjennomføring av investeringsprosjektene innen vann og avløp i Narvik kommune.

Dette innebærer blant annet:

  • Fornying av eksisterende infrastruktur som ledningsnett og installasjoner
  • Bygging av nye anlegg for å møte gjeldende krav og behov
  • Samhandling med øvrige aktører innenfor infrastruktur og eiendom
  • Informasjon og kontakt opp mot berørte beboere

Infrastrukturen under bakken skal, i en levetid på opp mot 100 år, ha en funksjon som gir et helsemessig trygt drikkevann samtidig som avløpet håndteres på en miljømessig forsvarlig måte. Ved fornying av eksisterende eller etablering av nye anlegg settes det store krav til kvalitet for å oppnå bærekraftige løsninger som fungerer over tid.  

Pålegg om separering av privat avløpsledning

I våre prosjekter hvor ledningsnettet fornyes, berøres også private stikkledninger til boliger og øvrige abonnenter. For å oppfylle gjeldende rensekrav for avløpsvann er det nødvendig å skille spillvann fra overvann og derfor legges disse to i separate rør ved utskiftning av ledninger. Abonnentene pålegges da å foreta en separering av sine private stikkledninger. På denne måten unngår man å måtte rense overvann fra tette flater som tak og gårdsplasser samt drensvann, som i utgangspunktet var rent, ved renseanleggene. Alle eiere av eiendommer som omfattes vil få info om dette.

Du kan lese mer om separering av avløpsvann under overskriften «Avløp».

Tilknytning av vannledning i kum

Narvik Vann har vedtatt at alle private stikkledninger for vann skal tilknyttes i nærmeste kum og ikke direkte på hovedvannledningen. Dette for å redusere antall lekkasjer, som ofte oppstår i tilkoblingspunktet på hovedledningen. Når stikkledning for vann flyttes inn i kum overtar Narvik vann ansvaret for eventuell lekkasje i tilknytningspunktet. Det vil si at du eier stikkledning for vann frem til kumveggen, mens Narvik Vann eier alt som er inni kummen. I prosjekter hvor vi fornyer eksisterende ledninger innebærer dette en forlengelse av de private stikkledningene og vi må da innhente en avtale med hver huseier.

Prosjekt under utførelse:

Oppstart gravearbeider Bergveien vest

Oppstart gravearbeider Bergveien vest Narvik Vann skal sanere vann- og avløpsledninger, samt legge ny overvannsledning. Traséene hvor det skal graves vises på vedlagt bilde. Det vil bli oppstart desember/januar og er planlagt ferdigstilt våren 2023. Asfaltering er...

les mer

Vassvik overvann

Vassvik overvann - Status på gravearbeider pr. uke 5/2023 Arbeidene med prosjektet Vassvik overvann er godt i gang ligger foran opprinnelig fremdriftsplan. Gravearbeidene i Fr. Nansens vei og over halvparten av Vassvikveien er nå tilbakelagt. Videre utover vinteren...

les mer

Sanering VA Oscarsborg

Oppdatering prosjektet Sanering Oscarsborg: Arbeidet med utskifting av vann- og avløpsledninger i området Oscarsborg er nå avsluttet, og anlegget er overtatt av Narvik Vann. Det gjenstår fortsatt arbeid med avretting og asfaltering som blir tatt til våren. Arbeidet i...

les mer

Prosjekt under planlegging:

Vidrek vannverk

Vidrek vannverk har de siste årene opplevd utfordringer knyttet til drikkevannskvaliteten. Narvik Vann har det siste året jobbet med kartlegging og undersøkelser knyttet til dette og kommet frem til en løsning hvor vannbehandlingsprosessen skal utbedres. I løpet av...

les mer

Sanering Bjørkåsen

Sanering Bjørkåsen Detaljplanleggingen av prosjektet, som har som formål å sanere vannledninger og kummer i Bjørkåsen i Ballangen, er nå ferdigstilt. Det er besluttet at ledninger som i dag ligger i terrenget, i myr og leire, skal legges i ny trasé i vei. Der det i...

les mer

Vassvik pumpestasjon

Det skal iverksettes tiltak for å redusere overløpsdrift ved Vassvik avløpspumpestasjon. Dette gjøres for å forbedre de miljømessige forholdene rundt utslippspunktet. Det planlegges ny pumpestasjon samt å forlenge overløpsledningene til dypt vann. Fremdrift...

les mer

Kjøpsvik avløpsløsning

Narvik Vann har startet arbeidet med oppgradering av avløpsforholdene i Kjøpsvik. Det er i dag 15 kommunale utslipp. Utslippene skal samles til fire hovedutslipp med tilhørende rensing i form av slamavskillere. Det planlegges slamavskillere ved Orneset (RA1),...

les mer