Vakt-telefon: 901 16 300

Om Prosjekt

Avdelingen har ansvar for gjennomføring av investeringsprosjektene innen vann og avløp i Narvik kommune.

Dette innebærer blant annet:

  • Fornying av eksisterende infrastruktur som ledningsnett og installasjoner
  • Bygging av nye anlegg for å møte gjeldende krav og behov
  • Samhandling med øvrige aktører innenfor infrastruktur og eiendom
  • Informasjon og kontakt opp mot berørte beboere

Infrastrukturen under bakken skal, i en levetid på opp mot 100 år, ha en funksjon som gir et helsemessig trygt drikkevann samtidig som avløpet håndteres på en miljømessig forsvarlig måte. Ved fornying av eksisterende eller etablering av nye anlegg settes det store krav til kvalitet for å oppnå bærekraftige løsninger som fungerer over tid.  

Pålegg om separering av privat avløpsledning

I våre prosjekter hvor ledningsnettet fornyes, berøres også private stikkledninger til boliger og øvrige abonnenter. For å oppfylle gjeldende rensekrav for avløpsvann er det nødvendig å skille spillvann fra overvann og derfor legges disse to i separate rør ved utskiftning av ledninger. Abonnentene pålegges da å foreta en separering av sine private stikkledninger. På denne måten unngår man å måtte rense overvann fra tette flater som tak og gårdsplasser samt drensvann, som i utgangspunktet var rent, ved renseanleggene. Alle eiere av eiendommer som omfattes vil få info om dette.

Du kan lese mer om separering av avløpsvann under overskriften «Avløp».

Tilknytning av vannledning i kum

Narvik Vann har vedtatt at alle private stikkledninger for vann skal tilknyttes i nærmeste kum og ikke direkte på hovedvannledningen. Dette for å redusere antall lekkasjer, som ofte oppstår i tilkoblingspunktet på hovedledningen. Når stikkledning for vann flyttes inn i kum overtar Narvik vann ansvaret for eventuell lekkasje i tilknytningspunktet. Det vil si at du eier stikkledning for vann frem til kumveggen, mens Narvik Vann eier alt som er inni kummen. I prosjekter hvor vi fornyer eksisterende ledninger innebærer dette en forlengelse av de private stikkledningene og vi må da innhente en avtale med hver huseier.

Prosjekt under utførelse:

Oppstart gravearbeider Bjørkåsen

Oppstart gravearbeider Bjørkåsen Narvik Vann skal sanere vann- og avløpsledninger. Traséene hvor det skal graves vises på vedlagt bilde. Prosjektet starter opp september 2023 og er planlagt ferdigstilt høsten 2024.   Midlertidig vann I forbindelse med...

les mer

Oppgradering Fagerjord vannbehandlingsanlegg

Fagerjord vannbehandlingsanlegg og høydebasseng. Narvik Vann har overtatt det private vannverket på Fagerjord, nordøst for Narvik Sentrum. Eksisterende vannbehandlingsanlegg skal oppgraderes. Oppgraderingen består av utvidelse av dagens bygningsmasse med ny...

les mer

Oppstart gravearbeider Kjøpsvik

Oppstart gravearbeider Kjøpsvik Avløp, delområde 3, 4, 5 og 6 Narvik Vann holder på med oppgradering av avløpsforholdene i Kjøpsvik, og nå starter arbeidet med flere mindre delområder. Flere eksisterende slamavskillere fjernes (totalt 5 stk) og avløpet samles og ledes...

les mer

Oppstart gravearbeider Brattliveien

Oppstart gravearbeider Brattliveien Narvik Vann skal sanere vann- og avløpsledninger, samt legge ny overvannsledning.   Traséene hvor det skal graves vises på vedlagt bilde. Oppstart graving blir uke 23 og er planlagt ferdig høst 2023. Asfaltering er planlagt i...

les mer

Oppstart gravearbeider Storåsen nord

Oppstart gravearbeider Storåsen nord Narvik Vann skal sanere vann- og avløpsledninger, samt legge ny overvannsledning. Traséene hvor det skal graves vises på vedlagt bilde. Prosjektet starter opp 5. juni og er planlagt ferdigstilt høsten 2024. Midlertidig vann I...

les mer

Oppstart gravearbeider Bergveien vest

Oppstart gravearbeider Bergveien vest Narvik Vann skal sanere vann- og avløpsledninger, samt legge ny overvannsledning. Traséene hvor det skal graves vises på vedlagt bilde. Det vil bli oppstart desember/januar og er planlagt ferdigstilt våren 2023. Asfaltering er...

les mer

Vassvik overvann

Vassvik overvann - Status på gravearbeider pr uke 24/2023 De arbeidene som omfattet utskifting av vann- og avløp i Vassvik er nå avsluttet. Det er nå satt i gang arbeider med utskiftninger av masser i veg kropp og på fortau. Det skal settes kantstein på begge sider i...

les mer

Sanering VA Oscarsborg

Oppdatering prosjektet Sanering Oscarsborg: Arbeidet med utskifting av vann- og avløpsledninger i området Oscarsborg er nå avsluttet, og anlegget er overtatt av Narvik Vann. Det gjenstår fortsatt arbeid med avretting og asfaltering som blir tatt til våren. Arbeidet i...

les mer

Prosjekt under planlegging:

Oppstart prosjektering Lindsvei overvann

Lindsvei Overvann Boligfeltet Lindsvei i Kjøpsvik er tidvis plaget med store mengder overvann som ikke naturlig dreneres bort. Det er både overvannsledninger og en avløpspumpestasjon med overløp i området som skal ivaretas i detaljprosjekteringen, for å forbedre...

les mer

Sanering Framnes og rørfornying Oscarsborg

Sanering Framnes og rørfornying Oscarsborg Detaljplanleggingen av prosjektet sanering Framnes og rørfornying Oscarsborg har startet. Eldre vann- og avløpsledninger med tilhørende kummer skal saneres. Det skal også prosjekteres overvannsledning på deler av...

les mer

Vidrek vannverk

Vidrek vannverk har de siste årene opplevd utfordringer knyttet til drikkevannskvaliteten. Narvik Vann har det siste året jobbet med kartlegging og undersøkelser knyttet til dette og kommet frem til en løsning hvor vannbehandlingsprosessen skal utbedres. I løpet av...

les mer

Sanering Bjørkåsen

Sanering Bjørkåsen Detaljplanleggingen av prosjektet, som har som formål å sanere vannledninger og kummer i Bjørkåsen i Ballangen, er nå ferdigstilt. Det er besluttet at ledninger som i dag ligger i terrenget, i myr og leire, skal legges i ny trasé i vei. Der det i...

les mer

Vassvik pumpestasjon

Det skal iverksettes tiltak for å redusere overløpsdrift ved Vassvik avløpspumpestasjon. Dette gjøres for å forbedre de miljømessige forholdene rundt utslippspunktet. Det planlegges ny pumpestasjon samt å forlenge overløpsledningene til dypt vann. Fremdrift...

les mer