Vakt-telefon: 901 16 300

Om Prosjekt

Avdelingen har ansvar for gjennomføring av investeringsprosjektene innen vann og avløp i Narvik kommune.

Dette innebærer blant annet:

  • Fornying av eksisterende infrastruktur som ledningsnett og installasjoner
  • Bygging av nye anlegg for å møte gjeldende krav og behov
  • Samhandling med øvrige aktører innenfor infrastruktur og eiendom
  • Informasjon og kontakt opp mot berørte beboere

Infrastrukturen under bakken skal, i en levetid på opp mot 100 år, ha en funksjon som gir et helsemessig trygt drikkevann samtidig som avløpet håndteres på en miljømessig forsvarlig måte. Ved fornying av eksisterende eller etablering av nye anlegg settes det store krav til kvalitet for å oppnå bærekraftige løsninger som fungerer over tid.  

Pålegg om separering av privat avløpsledning

I våre prosjekter hvor ledningsnettet fornyes, berøres også private stikkledninger til boliger og øvrige abonnenter. For å oppfylle gjeldende rensekrav for avløpsvann er det nødvendig å skille spillvann fra overvann og derfor legges disse to i separate rør ved utskiftning av ledninger. Abonnentene pålegges da å foreta en separering av sine private stikkledninger. På denne måten unngår man å måtte rense overvann fra tette flater som tak og gårdsplasser samt drensvann, som i utgangspunktet var rent, ved renseanleggene. Alle eiere av eiendommer som omfattes vil få info om dette.

Du kan lese mer om separering av avløpsvann under overskriften «Avløp».

Tilknytning av vannledning i kum

Narvik Vann har vedtatt at alle private stikkledninger for vann skal tilknyttes i nærmeste kum og ikke direkte på hovedvannledningen. Dette for å redusere antall lekkasjer, som ofte oppstår i tilkoblingspunktet på hovedledningen. Når stikkledning for vann flyttes inn i kum overtar Narvik vann ansvaret for eventuell lekkasje i tilknytningspunktet. Det vil si at du eier stikkledning for vann frem til kumveggen, mens Narvik Vann eier alt som er inni kummen. I prosjekter hvor vi fornyer eksisterende ledninger innebærer dette en forlengelse av de private stikkledningene og vi må da innhente en avtale med hver huseier.

Prosjekt under utførelse:

Oppstart gravearbeider Juksaveien

Oppstart gravearbeider Juksaveien Narvik Vann skal sanere vann- og avløpsledninger. Traséene hvor det skal graves vises på vedlagt bilde. Prosjektet starter opp Mars 2024 og er planlagt ferdigstilt høsten 2024.   Midlertidig vann I forbindelse med gravearbeidene...

les mer

Oppstart gravearbeider Vassvik pumpestasjon

Narvik Vann skal bygge ny pumpestasjon i Vassvik, samt forlenge overløpsledninger og legge sjøledning bort til renseanlegget i Taraldsvik. Berørt område fremkommer på vedlagt bilde. Prosjektet starter opp i januar 2024 og er planlagt ferdigstilt desember 2024. Adkomst...

les mer

Oppstart gravearbeider Bjørkåsen

Oppstart gravearbeider Bjørkåsen Narvik Vann skal sanere vann- og avløpsledninger. Traséene hvor det skal graves vises på vedlagt bilde. Prosjektet starter opp september 2023 og er planlagt ferdigstilt høsten 2024.   Midlertidig vann I forbindelse med...

les mer

Oppgradering Fagerjord vannbehandlingsanlegg

Fagerjord vannbehandlingsanlegg og høydebasseng. Narvik Vann har overtatt det private vannverket på Fagerjord, nordøst for Narvik Sentrum. Eksisterende vannbehandlingsanlegg skal oppgraderes. Oppgraderingen består av utvidelse av dagens bygningsmasse med ny...

les mer

Oppstart gravearbeider Kjøpsvik

Oppstart gravearbeider Kjøpsvik Avløp, delområde 3, 4, 5 og 6 Narvik Vann holder på med oppgradering av avløpsforholdene i Kjøpsvik, og nå starter arbeidet med flere mindre delområder. Flere eksisterende slamavskillere fjernes (totalt 5 stk) og avløpet samles og ledes...

les mer

Oppstart gravearbeider Storåsen nord

Oppstart gravearbeider Storåsen nord Narvik Vann skal sanere vann- og avløpsledninger, samt legge ny overvannsledning. Traséene hvor det skal graves vises på vedlagt bilde. Prosjektet starter opp 5. juni og er planlagt ferdigstilt sommeren 2025. Midlertidig vann I...

les mer

Vassvik overvann

Vassvik overvann - Status på gravearbeider pr uke 24/2023 De arbeidene som omfattet utskifting av vann- og avløp i Vassvik er nå avsluttet. Det er nå satt i gang arbeider med utskiftninger av masser i veg kropp og på fortau. Det skal settes kantstein på begge sider i...

les mer

Prosjekt under planlegging:

Oppstart gravearbeider Morildveien

Oppstart gravearbeider Morildveien Narvik Vann skal sanere vann- og avløpsledninger. Traséene hvor det skal graves vises på vedlagt bilde. Prosjektet starter opp juli 2024 og er planlagt ferdigstilt høsten 2024.   Midlertidig vann I forbindelse med gravearbeidene...

les mer

Bjerkvik vannforsyning

Bjerkvik vannforsyning Etter omfattende revidering av ROS-analyser for Bjerkvik Vannverk med tilhørende ledningsnett skal det planlegges dublering av vannledningen fra høydebassenget på Dalberg inn til sentrumsbebyggelsen for å forbedre leveringssikkerheten. Det skal...

les mer

Oppstart prosjektering Lindsvei overvann

Lindsvei Overvann Boligfeltet Lindsvei i Kjøpsvik er tidvis plaget med store mengder overvann som ikke naturlig dreneres bort. Det er både overvannsledninger og en avløpspumpestasjon med overløp i området som skal ivaretas i detaljprosjekteringen, for å forbedre...

les mer

Sanering Framnes og rørfornying Oscarsborg

Sanering Framnes og rørfornying Oscarsborg Detaljplanleggingen av prosjektet sanering Framnes og rørfornying Oscarsborg har startet. Eldre vann- og avløpsledninger med tilhørende kummer skal saneres. Det skal også prosjekteres overvannsledning på deler av...

les mer