Vakt-telefon: 901 16 300

Generell informasjon

Direkte utslipp – er det lov?

Etter dagens Forurensningsforskrift fra 2007 er det ikke tillatt å ha direkte utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet. Det er heller ikke tillatt å ha utslipp av gråvann så lenge det ikke foreligger en form for utslippstillatelse for eiendommen. 

Dersom du skal etablere nye utslipp må det derfor søkes om utslippstillatelse før installering av renseløsning.

Dersom du allerede har et gammelt direkte utslipp i dag anbefaler vi også at du søker om utslippstillatelse og etablerer en renseløsning. Selv om utslippet anses som lovlig og etablert før 2007 vil Narvik Vann, som følge av vedtatt temaplan for opprydding i spredt avløp, følge opp alle direkte utslipp i kommunen. Alle som etter dagens lovgivning skulle ha hatt en utslippstillatelse og renseløsning, vil få pålegg om dette.

Forurensningsforskriftens kapittel 12

Narvik Vann fikk i juni 2017 overført forurensningsmyndighet for kap. 12 i Forurensningsforskriften. Området omfatter mindre private avløpsanlegg under 50 PE.

Oppfølgning av myndigheten er organisert i 3 ulike tjenester:

 • behandle søknad om utslippstillatelse
 • sørge for tømming av avløpsanleggene
 • føre tilsyn med avløpsanleggene for å kontrollere om kravene i utslippstillatelsen overholdes

Narvik kommune har også vedtatt en temaplan for opprydding i spredt avløp i Narvik kommune.

Hovedmålene for oppryddingsarbeidet i Narvik kommune er å nå en god kjemisk og økologisk tilstand i alle vannforekomster og å sørge for at alle private avløpsanlegg er lovlige og overholder dagens krav til standard.

Hensikten med oppryddingsarbeidet i spredt avløp er derfor å forhindre og stoppe forurensning fra anlegg som er defekte, utslipp som mangler utslippstillatelse og/eller ikke innfrir dagens krav til standard. Med «dagens krav til standard» menes de krav til utslipp som stilles i forurensningsforskriften.

Forurensningsforskriftens kapittel 13

Narvik Vann fikk i desember 2019 overført forurensningsmyndighet for kap. 13 i Forurensningsforskriften. Området omfatter større private avløpsanlegg mellom 50 -10.000 PE.

Oppfølgning av myndigheten er for tiden å behandle nye søknader om utslippstillatelse. Tømming av anlegg skjer i egenregi. Det er foreløpig ikke innført tilsyn av avløpsanleggene som faller inn under kap. 13.

 

Søknad om utslipp kapittel 12

Kort om utslipp

I henhold til forurensningsforskriften kapittel 12 kan ingen sette i verk nye utslipp eller øke utslipp vesentlig uten at tillatelse er gitt i medhold av paragraf 12-5.

Etter dagens Forurensningsforskrift fra 2007 er det ikke tillatt å ha direkte utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet. Det er heller ikke tillatt å ha utslipp av urenset gråvann når det er innlagt vann.

Ved etablering av nye utslipp eller vesentlig økning av eksiterende utslipp må det derfor søkes om utslippstillatelse før renseløsning etableres. Det må sendes egen byggesøknad for selve anlegget til Narvik kommune, Enhet areal og samfunnsutvikling. Når begge søknadene er godkjent kan installering av renseløsning gjennomføres.

Etablere nytt utslipp – Hvordan går frem

Det finnes flere typer renseløsninger og mange produsenter. Det anbefales å starte med å sette seg inn i hvilke løsninger som finnes. Grunnforholdene på eiendommen og avstand til ulike brukerinteresser (bl.a. drikkevann, rekreasjon og jordvanning) bestemmer hvilken avløpsløsning man bør velge og hvor anlegget kan plasseres. Avløpsanlegget og utslippet må ikke bli til ulempe for omgivelsene.

For at du skal finne ut hvilken renseløsning som er aktuell for utslipp fra din eiendom, trenger du hjelp av en fagkyndig. Den fagkyndige skal foreta en befaring samt gjøre grunnundersøkelser for å gjøre en vurdering av hva som er den beste renseløsningen for deg. Undesøkelsene skal resultere i et forslag til aktuell løsning. Den fagkyndige prosjekterer den aktuelle renseløsningen og sender inn søknad om utslippstillatelse. Det er kun fagkyndige som kan gjøre denne jobben.

Veiledning om valg av renseløsning finner du her

Hvem som kan hjelpe deg finner du her

Det kan ofte være lurt å innhente tilbud fra flere fagkyndige. Det kan også være kostnadsbesparende å inngå samarbeid med andre om en felles renseløsning.

For mindre og enkle prefabrikkerte løsninger for gråvann, kan eier selv søke om utslippstillatelse for slikt anlegg.

Mer informasjon om gråvannsløsninger finner du her

Dersom du har spørsmål til valg av renseløsninger kan du også ta kontakt med Narvik Vann.

Søknad om utslippstillatelse

Når det skal etableres en renseløsning skal det alltid sendes et nabovarsel til naboer og berørte interesser før søknad sendes inn. Disse har en frist på 4 uker til â komme med innspill/merknader. Dersom det kommer inn innspill/merknader på nabovarslingen vil dette måtte svares ut på av den fagkyndige. Nabovarsling, merknader og svar skal vedlegges søknad.

Søknad om utslippstillatelse gjøres via en elektronisk søknadsportal som kun fagkyndige har tilgang til.  Nødvendig dokumentasjon skal vedlegges søknad. Saksbehandlingstiden ved komplett søknad vil normalt ikke overstige 6 uker. I enkelte tilfeller kan det være løsninger som må vurderes nærmere og saksbehandlingstiden kan da utvides.

Narvik Vann kontrollerer alle søknader slik at du får en godkjent og sikker løsning for fremtiden.

Gebyr for søknad om utslippstillatelser finner du her

Narvik Vann har som mål å godkjenne gode renseløsninger for alle eiendommer, men det kan likevel være enkelte eiendommer hvor utslipp ikke er mulig eller kan godkjennes. I så fall finnes det flere andre løsninger som ikke medfører utslipp av sanitært avløpsvann.

Dine plikter når du har fått utslippstillatelse

En utslippstillatelse er en tillatelse til å forurense. Av utslippstillatelsen vil det derfor fremkomme hvilket rensekrav som kreves av ditt utslipp samt at det kan settes øvrige vilkår for tillatelsen.

Når renseanlegget er satt i drift, er det du som har ansvaret for at det renser som det skal. Du bør derfor ha noe kunnskap om hvordan anlegget fungerer. Alle renseanlegg trenger jevnlig tilsyn og vedlikehold, noe som kan forebygge større utbedringer. Vi anbefaler derfor å ha vedlikeholdsavtaler på alle anlegg. For minirenseanlegg stilles det alltid krav om serviceavtale med leverandør.

Dersom det oppstår problemer med ditt anlegg må du snarlig ta kontakt med din leverandør for kontroll av anlegget.

Kommunens plikter når du har fått utslippstillatelse

Når søknad er godkjent vil ditt avløpsanlegg bli satt på kommunal tømme- og tilsynsordning

Mer om tømmeordning finner du på denne siden under overksriften “Slamtømming kapittel 12”

Mer om tilsynsordning finner du på denne siden under overskriften “Tilsyn kapittel 12”

Søknad om utslippstillatelse for gråvann

Om avløpsanlegg kap 12

I henhold til forurensningsforskriften kapittel 12 kan ingen sette i verk nye utslipp eller øke utslipp vesentlig uten at tillatelse er gitt i medhold av paragraf 12-5.

Etter dagens Forurensningsforskrift fra 2007 er det ikke tillatt å ha utslipp av urenset gråvann når det er innlagt vann.

Ved etablering av nye utslipp eller vesentlig økning av eksiterende utslipp må det derfor søkes om utslippstillatelse før renseløsning etableres. Når søknad er godkjent kan installering av renseløsning gjennomføres.

Etablere nytt utslipp

Det finnes flere typer renseløsninger og mange produsenter. Det kan ofte være lurt å starte med å sette seg inn i hvilke løsninger som finnes.

Veiledning om valg av renseløsning finner du her

Dersom det er innlagt vann og ditt behov tilsier en gråvannsløsning kan mindre og enkle løsninger vurderes. I slike tilfeller stiller ikke vi krav om bruk av en fagkyndig. Imidlertid dersom gråvannsløsning benyttes sammen med annen renseløsning for sanitært avløpsvann eller store gråvannsløsninger, kreves det fortsatt bruk av fagkyndige.

Når det gjelder mindre enkle prefabrikkerte løsninger for gråvann så kan eier selv søke om utslippstillatelse for slikt anlegg.

Veiledning og søknad finner du her

Dersom du har spørsmål til valg av renseløsninger kan du også ta kontakt med Narvik Vann.

Søknad om utslippstillatelse

Når det skal etableres en renseløsning skal det alltid sendes et nabovarsel til naboer og berørte interesser før søknad sendes inn. Disse har en frist på 4 uker til â komme med innspill/merknader. Dersom det kommer inn innspill/merknader på nabovarslingen vil dette måtte svares ut av søker. Nabovarsling, merknader og svar skal vedlegges søknad.

Søknad om utslippstillatelse for gråvann fylles ut og leveres eller sendes til Narvik Vann. Nødvendig dokumentasjon skal vedlegges søknad. Saksbehandlingstiden ved komplett søknad vil normalt ikke overstige 6 uker.

Narvik Vann kontrollerer alle søknader slik at du får en godkjent og sikker løsning for fremtiden.

Gebyr for søknad om utslippstillatelser finner du her

Dine plikter når du har fått en utslippssøknad

En utslippstillatelse er en tillatelse til å forurense. Av utslippstillatelsen vil det derfor fremkomme hvilket rensekrav som kreves av ditt utslipp samt retningslinjer som må oppfylles.

Når renseanlegget er satt i drift, er det du som har ansvaret for at det renser som det skal. Du bør derfor ha noe kunnskap om hvordan anlegget fungerer. Alle renseanlegg trenger jevnlig tilsyn og vedlikehold, noe som kan forebygge større utbedringer.

Dersom det oppstår problemer med ditt anlegg må du snarlig ta kontakt med din leverandør for kontroll av anlegget.

Slamtømming kapittel 12

Om tømmeordningen

Narvik kommune har innført tvungen tømming av private avløpsanlegg. Dette skyldes at det er krav til etterbehandling av slammet slik at miljøet ikke skades eller forringes på noen måte.

Tømmingen gjennomføres fortrinnsvis i sommerhalvåret og foretas i hovedsak med stor bil eller annet egnet utstyr. Tømmingen utføres av innleid privat entreprenør.

Slammet i de private avløpsanleggene blir avvannet i entreprenørens tømmeutstyr før slammet blir transportert til godkjent mottak for slam kompostering.  Tette tanker tømmes imidlertid fullstendig og leveres på kommunalt avløpsanlegg for avvanning.

Tømming av avløpsanleggene utføres med følgende intervaller:

 • Fra helårsboliger, forsamlingshus, småbedrifter, ol. som har slamavskiller– hvert 2. år
 • Fra fritidsboliger, hytter, ol. som har slamavskiller – hvert 4. år
 • Fra tette tanker – hvert år
 • Fra minirenseanlegg – hvert år

Kommunen er delt i 2 tømmeområder

 • Nord – gamle Narvik kommune
 • Sør – gamle Ballangen kommune og Tysfjord kommune.

Gebyr for tømmingen finner du her

Mitt anlegg tømmes ikke av kommunen

Det er krav om at alle private avløpsanlegg etter kap. 12 i forurensningsforskriften skal tømmes av kommunen. Det er ikke tillatt å tømme i egenregi eller bestille tømming fra andre private aktører.

Dersom ditt anlegg ikke tømmes skyldes det at anlegget ikke er registrert i våre tømmesystemer.

For å få kommunal tømming må du derfor ta kontakt med Narvik Vann for å registrere ditt anlegg. Nye anlegg som etableres må tilfredsstille dagens krav til adkomstvei. For et begrenset antall anlegg med vanskelig adkomst, hovedsakelig etablert før dagens krav i tømmeforskrift trådte i kraft, vil det kunne tømmes med annet egnet tømmeutstyr.

Når ditt anlegg er registrert vil du bli satt opp på tømming i henhold til våre fastlagte tømmeintervaller.

Det vil påløpe årlige gebyrer for tømming og tilsyn i henhold til våre vedtatte priser.

Tømming av anlegget

Vi annonserer start på slamtømming på våre hjemmesider og facebook innen 1. mai. Varsel om tømming for det enkelte anlegg sendes også per SMS og skal varsles minst 2 uker før tømming.

Når du har fått varsel at anlegget ditt skal tømmes må det klargjøres. Det vil si at du som eier har ansvar for at tilkomst av utstyr og mannskap skjer på en trygg og enkel måte. Veien skal være kjørbar for egnet tømmeutstyr og kumlokk skal være synlig og tilgjengelig. Anlegg må også merkes slik at tømmeentreprenør finner anlegget på en enkel måte.

Ditt anlegg må tømmes regelmessig for at det skal fungere optimalt. Unnlater man å tømme kan dette føre til nedsettelse av renseevnen og kan i verste fall ødelegge anlegget, som kan være kostbart. Det er derfor ikke anledning til å bestemme selv om det skal tømmes eller ikke. Anlegget skal alltid tømmes i henhold til kommunal tømmeordning.

Tilsyn kapittel 12

Om tilsynsordningen

Narvik kommune har innført tilsyn av private avløpsanlegg i henhold til vedtatt temaplan for spredt avløp. Tilsyn av private avløpsutslipp er en kontinuerlig jobb og plikt som forurensningsmyndigheten innehar.

Gjennom EUs rammedirektiv – vanndirektivet – tatt inn i norsk lov gjennom forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften), er kommunen som forurensningsmyndighet forpliktet til å overvåke miljøtilstand og om nødvendig iverksette tiltak i de lokale vassdragene. Opprydding i private avløpsrenseanlegg er et av flere tiltak som skal utføres.

Samtidig har kommunen som lokal forurensningsmyndighet uavhengig av miljømålene i EUs rammedirektiv, Vanndirektivet, til enhver tid plikt til å føre løpende tilsyn med at utslipps- tillatelsene som gjelder for de private avløpsanleggene overholdes og at ingen forurenser mer enn tillatt.

Hovedmålene for oppryddingsarbeidet i Narvik kommune er å nå en god kjemisk og økologisk tilstand i alle vannforekomster og å sørge for at alle private avløpsanlegg er lovlige og overholder dagens krav til standard.

Hensikten med oppryddingsarbeidet i spredt avløp er derfor å forhindre og stoppe forurensning fra anlegg som er defekte, utslipp som mangler utslippstillatelse og/eller ikke innfrir dagens krav til standard. Dagens krav til standard fremkommer som krav til utslipp i forurensningsforskriften.

Utgangspunktet er at ingen må ha, gjøre eller sette i verk forurensning uten at det er lovlig eller gitt tillatelse til. Tilsynet skal resultere i at utslippet godkjennes eller at det avklares hvilke tiltak som må til for å sikre at utslippet tilfredsstiller gjeldende lovverk. Et godkjent utslipp ivaretar brukerinteresser (drikkevann, jordvanning, bading/rekreasjon og fiske), biologisk mangfold og gode miljøforhold i vannforekomstene.

Sonevis opprydning

Narvik kommune har i vedtatt temaplan for spredt avløp, delt kommunen inn i ulike tilsynssoner. Tilsyn utføres årlig og sonevis slik at det blir lik behandling i hver sone og muligheter for samarbeid mellom eiere er lettere å koordinere. For hver sone blir det avholdt et informasjonsmøte hvor Narvik Vann inviterer eiere av private avløpsutslipp i årets sone til åpen dialog og informasjonsutveksling.

Gebyr for tilsynsordningen

For å finansiere tilsynsarbeidet har kommunestyret i Narvik kommune vedtatt å innføre et gebyr for tilsyn og opprydning av privat avløp, gjeldende fra 2018.  Alle eiendommer som har et registrert privat avløpsanlegg får dette gebyret.

Gebyr for tilsyn finner du her

Hvem får tilsynsgebyr?

Hvis boligen din har innlagt vann (offentlig eller privat vannkilde) og et registrert avløpsrenseanlegg, må du betale tilsynsgebyret. Det gjelder også dersom du har minirenseanlegg.

Dersom det er to anlegg på eiendommen, f.eks. et anlegg for bolig og et anlegg for fritidsbolig, må du betale to tilsynsgebyr.

Hva dekker et tilsynsgebyr?

Tilsynsgebyret er uavhengig av hvilke tilsynsoppgaver som blir utført inneværende år og finansierer det løpende og totale arbeidet for å hindre forurensning fra private avløpsutslipp.

Gebyrstørrelsen bestemmes ut fra kostnadene Narvik Vann har med å gjennomføre tilsyn og forvalte myndighetsområdet. Innkreving av tilsynsgebyr er basert på selvkostprinsippet, og Narvik Vann skal ikke tjene penger på dette arbeidet.

 

Oppfølging etter tilsyn

Hvis et utslipp har feil og mangler som krever oppfølging fra forurensningsmyndigheten, følges disse utslippene opp med et varsel om vedtak med en gitt tidsfrist, hvor tilsynsrapporten vedlegges.

Varsel kan være vanskelig å forstå og det er mye teknisk fagspråk i rapporten. Hvis det er noe du som eier ikke forstår, ta kontakt med Narvik Vann slik at vi kan veilede deg med veien videre. Dette kan gjøres enten ved fysisk møte eller over telefon/mail.

Etter utsendt varsel om vedtak kan eier komme med et tilsvar på varselet. Eier har 4 uker tilbakemeldingsfrist på et varsel og har her mulighet til å endre «utfallet» til utslippet. Hvis relevant dokumentasjon/avklaringer fremskaffes kan dette forandre saksgangen for det aktuelle utslippet. Et varsel blir fulgt opp med et vedtak om pålegg etter at de 4 ukene har forfalt.

 

Dine plikter når du har fått vedtak om pålegg

Når du har mottatt brev angående hva som må gjøres for å skaffe et godkjent avløpsutslipp så burde du gjøre følgende:

 1. Hvis noe er uklart angående varsel/vedtaket eller du ikke forstår hva vedtaket tar for seg, ta kontakt med Narvik Vann for veiledning
 2. Hvis det er klart hva varsel/vedtaket gjelder, ta kontakt med en fagkyndig som kan veilede og hjelpe deg med å oppnå et godkjent avløpsutslipp.

Narvik Vann har kompetanse rundt utslipp, men det er den fagkyndige som skal vurdere hvilke løsninger som passer best for den enkelte eiendom.

Hvem som kan hjelpe deg finner du her

Avløpsanlegg kapittel 13

Om avløpsanlegg

I henhold til forurensningsforskriften kapittel 13 kan ingen sette i verk nye utslipp eller øke utslipp vesentlig uten at tillatelse er gitt i medhold av paragraf 13-5. Etter dagens Forurensningsforskrift fra 2007 er det derfor ikke tillatt å ha direkte utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet.

Det fremkommer også av Vass- og avløpsanleggloven § 1 at nye avløpsanlegg skal være eid av kommunen. Loven gjelder likevel ikke for nye avløpsanlegg som er eid av annen offentlig organ eller næringsvirksomhet. Dette medfører at alle private anlegg etter kap. 13 skal eies av kommunen.

Imidlertid ifølge Vass- og avløpsanleggloven § 2, første ledd kan kommunen etter søknad gi tillatelse til etablering av privat anlegg dersom anlegget ligger så langt unna kommunal hovedledning at det er urimelig å kreve tilknytning eller kostnadene ved tilknytning er urimelig store. Forutsetning for å gi unntak ifølge § 2, annet ledd er at nye anlegg etter første ledd skal organiseres som andelslag eid av brukeren.

Dersom du har tenkt å etablere et anlegg som faller inn under kap.13 i Forurensningsforskriften, anbefaler vi at du tar kontakt med Narvik Vann for et veiledningsmøte.

Etablere nytt avløpsanlegg

Det finnes flere typer renseløsninger og mange produsenter. Det kan ofte være lurt å starte med å sette seg inn i hvilke løsninger som finnes. Grunnforholdene på eiendommen og avstand til ulike brukerinteresser (bl.a. drikkevann, rekreasjon og jordvanning) bestemmer hvilken avløpsløsning man bør velge og hvor anlegget kan plasseres. Avløpsanlegget og utslippet må ikke bli til ulempe for omgivelsene.

For at du skal finne ut hvilke renseløsninger som er aktuelle for deg og din eiendom trenger du hjelp i fra en fagkyndig. Den fagkyndige skal gjøre en vurdering for å finne den beste renseløsningen for deg. For å finne ut dette må den fagkyndige foreta en befaring samt gjøre grunnundersøkelser. Undesøkelsene vil medføre i et forslag til aktuell løsning. Fagkyndige vil så kunne prosjektere den aktuelle renseløsningen og sende inn søknad om utslippstillatelse. Det er kun fagkyndige som kan gjøre denne jobben.

For avløpsanlegg som faller inn under kap. 13 vil det også stilles krav om prøvetaking for å dokumentere at avløpsvannet renses tilstrekkelig.

Veiledning om valg av renseløsning finner du her

Hvem som kan hjelpe deg finner du her

Det kan ofte være lurt å innhente tilbud fra flere fagkyndige.

Søknad om utslippstillatelse

Når det skal etableres en renseløsning skal det alltid sendes et nabovarsel til naboer og berørte interesser før søknad sendes inn. Disse har en frist på 4 uker til â komme med innspill/merknader. Dersom det kommer inn innspill/merknader på nabovarslingen vil dette måtte svares ut på av den fagkyndige. Nabovarsling, merknader og svar skal vedlegges søknad.

Søknad om utslippstillatelse gjøres via en elektronisk søknadsportal som kun fagkyndige har tilgang til.  Nødvendig dokumentasjon skal vedlegges søknad. Saksbehandlingstiden ved komplett søknad vil normalt ikke overstige 6 uker. I enkelte tilfeller kan det være løsninger som må vurderes nærmere og saksbehandlingstiden kan da utvides.

Narvik Vann kontrollerer alle søknader slik at du får en godkjent og sikker løsning for fremtiden.

Gebyr for søknad om utslippstillatelser finner du her

Dine plikter når du har fått en utslippstillatelse

En utslippstillatelse er en tillatelse til å forurense. Av utslippstillatelse vil det derfor fremkomme hvilket rensekrav som kreves av ditt utslipp samt retningslinjer som må oppfylles

Når renseanlegget er satt i drift, er det du som har ansvaret for at det renser som det skal. Du bør derfor ha noe kunnskap om hvordan anlegget fungerer. Alle avløpsrenseanlegg trenger jevnlig tilsyn og vedlikehold, noe som kan forebygge større utbedringer, og vi anbefaler derfor å ha vedlikeholdsavtaler på alle anlegg. For minirenseanlegg stilles det alltid krav om serviceavtale med leverandør.

Dersom det oppstår problemer med ditt anlegg må du snarlig ta kontakt med din leverandør for kontroll av anlegget.

Slamtømming for anlegg

Narvik Vann har ennå ikke etablert en fast tømmeordning for private avløpsanlegg tilhørende kap. 13 i forurensingsforskriften. Narvik Vann vil kunne iverksette tilsyn av det enkelte anlegg når dette anses som nødvendig.

Alle eier av slike anlegg må derfor ha en egen ordning som ivaretar en forsvarlig tømming av anlegget. Narvik Vann vil kunne kreve rapportering fra anleggseiere om utført tømming.

Tilsyn av anlegg

Narvik Vann har ennå ikke etablert en tilsynsordning for private avløpsanlegg tilhørende kap. 13 i forurensingsforskriften. Narvik Vann vil imidlertid kunne iverksette tilsyn av det enkelte anlegg når dette anses som nødvendig.

Varsel om forurensning

Privat avløpsanlegg skal fungere godt og rense avløp på en slik måte at det ikke er sjenerende for noen. Dersom du oppdager sjenerende lukt eller synlig forurensning er dette vanligvis tydelige tegn på feil eller mangler ved det private avløpsanlegget.

Slike forhold oppfordrer vi til å melde til Narvik Vann. Melding kan sendes på e-post til postmottak@narvikvann.no. Vi opplyser ikke hvem som har sendt inn varslingen om du ønsker å være anonym.

Narvik Vann er forpliktet til å følge opp alle slike varslinger og vil foreta en befaring/tilsyn som et ledd i oppfølgingen. Dersom det avdekkes feil eller mangler på det private avløpsanlegget eller andre uønskede forhold, vil dette følges opp mot den ansvarlige.  Vi vil også gi tilbakemelding til deg om videre oppfølgning av saken.