Vakt-telefon: 901 16 300

Generell informasjon

Forurensningsforskriftens kapittel 12

I henhold til forurensningsforskriften kapittel 12 kan ingen sette i verk nye utslipp eller øke utslipp vesentlig uten at tillatelse er gitt i medhold av paragraf 12-5. Ved etablering av nye utslipp eller vesentlig økning av eksiterende utslipp må det derfor søkes om utslippstillatelse før renseløsning etableres.

Det er ikke tillatt å ha direkte utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet. Det er heller ikke tillatt å ha utslipp av gråvann så lenge det ikke foreligger en form for utslippstillatelse for eiendommen.

Narvik Vann fikk i juni 2017 overført forurensningsmyndighet for kap.12 i Forurensningsforskriften. Området omfatter mindre private avløpsanlegg under 50 PE.

Oppfølgning av myndigheten er organisert i 3 ulike tjenester:

 • behandle søknad om utslippstillatelse
 • sørge for tømming av avløpsanleggene
 • føre tilsyn med avløpsutslipp for å kontrollere om kravene i utslippstillatelsen overholdes

Narvik kommune har også vedtatt en temaplan for opprydding i spredt avløp i Narvik kommune.

Hovedmålene for oppryddingsarbeidet i Narvik kommune er å nå en god kjemisk og økologisk tilstand i alle vannforekomster og å sørge for at alle private avløpsanlegg er lovlige og overholder dagens krav til standard.

Hensikten med oppryddingsarbeidet i spredt avløp er derfor å forhindre og stoppe forurensning fra anlegg som er defekte, utslipp som mangler utslippstillatelse og/eller ikke innfrir dagens krav til standard. Med «dagens krav til standard» menes de krav til utslipp som stilles i forurensningsforskriften kapittel 12.

Forurensningsforskriftens kapittel 13

Narvik Vann fikk i desember 2019 overført forurensningsmyndighet for kapittel 13 i Forurensningsforskriften. Området omfatter større private avløpsanlegg mellom 50 -10.000 PE.

Oppfølgning av myndigheten er for tiden å behandle nye søknader om utslippstillatelse. Tømming av anlegg skjer i egenregi. Det er foreløpig ikke innført tilsyn av avløpsanleggene som faller inn under kap. 13.

 

Søknad om utslipp - sanitært avløpsvann

Etablere nytt utslipp – Hvordan gå frem

 

Før nytt utslipp etableres, skal det søkes om utslippstillatelse til Narvik Vann og byggetillatelse til Narvik kommune, Enhet areal og samfunnsutvikling. Når begge søknadene er godkjent kan installering av renseløsning gjennomføres.

For at du skal kunne etablere et nytt utslipp, trenger du hjelp av en fagkyndig. Den fagkyndige skal foreta en befaring, samt utføre grunnundersøkelser for å vurdere hva som er den beste renseløsningen for deg. Undersøkelsene skal resultere i en fagrapport som beskriver aktuelle renseløsninger for din eiendom. Fagkyndig skal prosjektere den best egnete renseløsningen og sende inn søknad om utslippstillatelse. Narvik Vann godkjenner kun fagkyndige fra vår liste for søknad om utslippstillatelse.

Veiledning om valg av renseløsning finner du her

Liste over fagkyndige finner du her

Det kan ofte være lurt å innhente tilbud fra flere fagkyndige. Det kan også være kostnadsbesparende å inngå samarbeid med andre om en felles renseløsning.

Informasjon for søknad om gråvann finner du ved å lese neste bolk ” Søknad om utslippstillatelse for gråvann”.

Dersom du har spørsmål til valg av renseløsninger kan du også ta kontakt med Narvik Vann.

 

Behandling av søknad om utslippstillatelse

Søknad om utslippstillatelse gjøres via en elektronisk søknadsportal som kun fagkyndige har tilgang til.  Nødvendig dokumentasjon skal vedlegges søknad.

Saksbehandlingstiden ved komplett søknad vil normalt ikke overstige 6 uker. I enkelte tilfeller kan det være løsninger som må vurderes nærmere og saksbehandlingstiden kan da utvides.

Narvik Vann kontrollerer alle søknader slik at du får en godkjent og sikker løsning for fremtiden.

Gebyr for søknad om utslippstillatelser finner du her

Narvik Vann har som mål å godkjenne gode renseløsninger for alle eiendommer, men det kan likevel være enkelte eiendommer hvor utslipp ikke er mulig eller kan godkjennes. I så fall finnes det flere andre løsninger som ikke medfører utslipp av sanitært avløpsvann.

Dine plikter når du har fått utslippstillatelse

En utslippstillatelse er en tillatelse til å forurense. Av utslippstillatelsen vil det derfor fremkomme hvilket rensekrav som kreves av ditt utslipp samt at det kan settes øvrige vilkår for tillatelsen.

Når renseanlegget er satt i drift, er det du som har ansvaret for at det renser som det skal. Du bør derfor ha noe kunnskap om hvordan anlegget fungerer. Alle renseanlegg trenger jevnlig tilsyn og vedlikehold, noe som kan forebygge større utbedringer. Vi anbefaler derfor å ha vedlikeholdsavtaler på alle anlegg. For minirenseanlegg stilles det alltid krav om serviceavtale med leverandør.

Dersom det oppstår problemer med ditt anlegg må du snarlig ta kontakt med din leverandør for kontroll av anlegget.

Kommunens plikter når du har fått utslippstillatelse

Når søknad er godkjent vil ditt avløpsanlegg bli satt på kommunal tømme- og tilsynsordning

Mer om tømmeordning finner du på denne siden under overksriften “Slamtømming kapittel 12”

Mer om tilsynsordning finner du på denne siden under overskriften “Tilsyn kapittel 12”

Søknad om utslipp - gråvann

 

Om avløpsanlegg kap 12

I henhold til forurensningsforskriften kapittel § 12-1 er det ikke tillatt å ha utslipp av urenset gråvann når det er innlagt vann.
Fritidsbolig uten innlagt vann og uten utslipp av avløpsvann fra vannklosett, trenger ikke tillatelse for gråvannsutslipp.

 

Etablere nytt utslipp

Før nytt gråvannsutslipp etableres, skal det søkes om utslippstillatelse til Narvik Vann og byggetillatelse til Narvik kommune, Enhet areal og samfunnsutvikling. Når begge søknadene er godkjent kan installering av renseløsning gjennomføres.
Anleggseier kan selv søke om utslippstillatelse når det gjelder etablering av enkle prefabrikkerte gråvannsløsninger. Dersom gråvannsløsning benyttes sammen med annen renseløsning for sanitært avløpsvann eller det søkes om større gråvannsløsninger, kreves det bruk av fagkyndige.

Veiledning om utslippssøknad for gråvann finner du her

Liste over fagkyndige finner du her

Det finnes flere typer renseløsninger for gråvann. Det kan ofte være lurt å starte med å sette seg inn i hvilke løsninger som finnes.

Kildeseparering er en forutsetning for å kunne etablere gråvannsløsning. Informasjon om kildeseparerende løsninger finner du her

Aktuelle renseløsninger for gråvann er:

 • Enkelt prefabrikkert gråvannsanlegg (for eksempel slampose)
 • Slamavskiller for gråvann til sjø/infiltrasjonsgrøft
 • Direkte utslipp til sjø

Dersom du har spørsmål til valg av renseløsning, kan du også ta kontakt med Narvik Vann.

 

Behandling av søknad om utslippstillatelse

Søknad om utslippstillatelse for gråvann fylles ut og leveres eller sendes til Narvik Vann. Nødvendig dokumentasjon skal vedlegges søknad. Saksbehandlingstiden ved komplett søknad vil normalt ikke overstige 6 uker.

Narvik Vann kontrollerer alle søknader slik at du får en godkjent og sikker løsning for fremtiden.

Gebyr for søknad om utslippstillatelser finner du her

Dine plikter når du har fått en utslippssøknad

En utslippstillatelse er en tillatelse til å forurense. Av utslippstillatelsen vil det derfor fremkomme hvilket rensekrav som kreves av ditt utslipp samt retningslinjer som må oppfylles.

Når renseanlegget er satt i drift, er det du som har ansvaret for at det renser som det skal. Du bør derfor ha noe kunnskap om hvordan anlegget fungerer. Alle renseanlegg trenger jevnlig tilsyn og vedlikehold, noe som kan forebygge større utbedringer.

Dersom det oppstår problemer med ditt anlegg må du snarlig ta kontakt med din leverandør for kontroll av anlegget.

Slamtømming

Om tømmeordningen

Narvik kommune har innført tvungen tømming av private avløpsanlegg. Dette skyldes at det er krav til etterbehandling av slammet slik at miljøet ikke skades eller forringes på noen måte.

Tømmingen gjennomføres fortrinnsvis i sommerhalvåret og foretas i hovedsak med stor bil eller annet egnet utstyr. Tømmingen utføres av innleid privat entreprenør.

Slammet i de private avløpsanleggene blir avvannet i entreprenørens tømmeutstyr før slammet blir transportert til godkjent mottak for slam kompostering.  Tette tanker tømmes imidlertid fullstendig og leveres på kommunalt avløpsanlegg for avvanning.

Tømming av avløpsanleggene utføres med følgende intervaller:

 • Fra helårsboliger, forsamlingshus, småbedrifter, ol. som har slamavskiller– hvert 2. år
 • Fra fritidsboliger, hytter, ol. som har slamavskiller – hvert 4. år
 • Fra tette tanker – hvert år
 • Fra minirenseanlegg – hvert år

Kommunen er delt i 2 tømmeområder

 • Nord – gamle Narvik kommune
 • Sør – gamle Ballangen kommune og Tysfjord kommune.

Gebyr for tømmingen finner du her

Mitt anlegg tømmes ikke av kommunen

Det er krav om at alle private avløpsanlegg etter kap. 12 i forurensningsforskriften skal tømmes av kommunen. Det er ikke tillatt å tømme i egenregi eller bestille tømming fra andre private aktører.

Dersom ditt anlegg ikke tømmes skyldes det at anlegget ikke er registrert i våre tømmesystemer.

For å få kommunal tømming må du derfor ta kontakt med Narvik Vann for å registrere ditt anlegg. Nye anlegg som etableres må tilfredsstille dagens krav til adkomstvei. For et begrenset antall anlegg med vanskelig adkomst, hovedsakelig etablert før dagens krav i tømmeforskrift trådte i kraft, vil det kunne tømmes med annet egnet tømmeutstyr.

Når ditt anlegg er registrert vil du bli satt opp på tømming i henhold til våre fastlagte tømmeintervaller.

Det vil påløpe årlige gebyrer for tømming og tilsyn i henhold til våre vedtatte priser.

Tømming av anlegget

Vi annonserer start på slamtømming på våre hjemmesider og facebook innen 1. mai. Varsel om tømming for det enkelte anlegg sendes også per SMS.

Når du har fått varsel at anlegget ditt skal tømmes må det klargjøres. Det vil si at du som eier har ansvar for at tilkomst av utstyr og mannskap skjer på en trygg og enkel måte. Veien skal være kjørbar for egnet tømmeutstyr og kumlokk skal være synlig og tilgjengelig. Anlegg må også merkes slik at tømmeentreprenør finner anlegget på en enkel måte.

Ditt anlegg må tømmes regelmessig for at det skal fungere optimalt. Unnlater man å tømme kan dette føre til nedsettelse av renseevnen og kan i verste fall ødelegge anlegget, som kan være kostbart. Det er derfor ikke anledning til å bestemme selv om det skal tømmes eller ikke. Anlegget skal alltid tømmes i henhold til kommunal tømmeordning.

Tilsyn

Om tilsynsordningen

Narvik kommune har innført tilsyn av private avløpsanlegg i henhold til vedtatt temaplan for spredt avløp. Tilsyn av private avløpsutslipp er en kontinuerlig jobb og plikt som forurensningsmyndigheten innehar.

Gjennom EUs rammedirektiv – vanndirektivet – tatt inn i norsk lov gjennom forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften), er kommunen som forurensningsmyndighet forpliktet til å overvåke miljøtilstand og om nødvendig iverksette tiltak i de lokale vassdragene. Opprydding i private avløpsrenseanlegg er et av flere tiltak som skal utføres.

Samtidig har kommunen som lokal forurensningsmyndighet uavhengig av miljømålene i EUs rammedirektiv, Vanndirektivet, til enhver tid plikt til å føre løpende tilsyn med at utslippstillatelsene som gjelder for de private avløpsanleggene overholdes og at ingen forurenser mer enn tillatt.

Hovedmålene for oppryddingsarbeidet i Narvik kommune er å nå en god kjemisk og økologisk tilstand i alle vannforekomster og å sørge for at alle private avløpsanlegg er lovlige og overholder dagens krav til standard.

Hensikten med oppryddingsarbeidet i spredt avløp er derfor å forhindre og stoppe forurensning fra anlegg som er defekte, utslipp som mangler utslippstillatelse og/eller ikke innfrir dagens krav til standard. Dagens krav til standard fremkommer som krav til utslipp i forurensningsforskriften kapittel 12.

Utgangspunktet er at ingen må ha, gjøre eller sette i verk forurensning uten at det er lovlig eller gitt tillatelse til. Tilsynet skal resultere i at utslippet godkjennes eller at det avklares hvilke tiltak som må til for å sikre at utslippet tilfredsstiller gjeldende lovverk. Et godkjent utslipp ivaretar brukerinteresser (drikkevann, jordvanning, bading/rekreasjon og fiske), biologisk mangfold og gode miljøforhold i vannforekomstene.

Sonevis opprydning

Narvik kommune har i vedtatt temaplan for spredt avløp, delt kommunen inn i ulike tilsynssoner. Tilsyn utføres årlig og sonevis slik at det blir lik behandling i hver sone og muligheter for samarbeid mellom eiere er lettere å koordinere. For hver sone blir det avholdt et informasjonsmøte hvor Narvik Vann inviterer eiere av private avløpsutslipp i årets sone til åpen dialog og informasjonsutveksling.

Gebyr for tilsynsordningen

For å finansiere tilsynsarbeidet har kommunestyret i Narvik kommune vedtatt å innføre et gebyr for tilsyn og opprydning av privat avløp, gjeldende fra 2018.  Alle eiendommer som har et registrert privat avløpsanlegg får dette gebyret.

Gebyr for tilsyn finner du her

Hvem får tilsynsgebyr?

Hvis boligen din har innlagt vann (offentlig eller privat vannkilde) og et registrert avløpsrenseanlegg, må du betale tilsynsgebyret. Det gjelder også dersom du har minirenseanlegg.

Dersom det er to anlegg på eiendommen, f.eks. et anlegg for bolig og et anlegg for fritidsbolig, må du betale to tilsynsgebyr.

Narvik Vann har foreløpig ingen tilsynsgebyr for oppfølging av gråvannsutslipp.

Hva dekker et tilsynsgebyr?

Tilsynsgebyret er uavhengig av hvilke tilsynsoppgaver som blir utført inneværende år og finansierer det løpende og totale arbeidet for å hindre forurensning fra private avløpsutslipp.

Gebyrstørrelsen bestemmes ut fra kostnadene Narvik Vann har med å gjennomføre tilsyn og forvalte myndighetsområdet. Innkreving av tilsynsgebyr er basert på selvkostprinsippet, og Narvik Vann skal ikke tjene penger på dette arbeidet.

 

Oppfølging etter tilsyn

Hvis et utslipp har feil og mangler som krever oppfølging fra forurensningsmyndigheten, følges disse utslippene opp med et varsel om vedtak med en gitt tidsfrist, hvor tilsynsrapporten vedlegges.

Varsel kan være vanskelig å forstå og det er mye teknisk fagspråk i rapporten. Hvis det er noe du som eier ikke forstår, ta kontakt med Narvik Vann slik at vi kan veilede deg med veien videre. Dette kan gjøres enten ved fysisk møte eller over telefon/mail.

Etter utsendt varsel om vedtak kan eier komme med et tilsvar på varselet. Eier har 4 uker tilbakemeldingsfrist på et varsel og har her mulighet til å endre «utfallet» til utslippet. Hvis relevant dokumentasjon/avklaringer fremskaffes kan dette forandre saksgangen for det aktuelle utslippet. Et varsel blir fulgt opp med et vedtak om pålegg etter at de 4 ukene har forfalt.

 

Dine plikter når du har fått vedtak om pålegg

Når du har mottatt brev angående hva som må gjøres for å skaffe et godkjent avløpsutslipp så burde du gjøre følgende:

 1. Hvis noe er uklart angående varsel/vedtaket eller du ikke forstår hva vedtaket tar for seg, ta kontakt med Narvik Vann for veiledning
 2. Hvis det er klart hva varsel/vedtaket gjelder, ta kontakt med en fagkyndig som kan veilede og hjelpe deg med å oppnå et godkjent avløpsutslipp.

Narvik Vann har kompetanse rundt utslipp, men det er den fagkyndige som skal vurdere hvilke løsninger som passer best for den enkelte eiendom.

Hvem som kan hjelpe deg finner du her

Varsel om forurensning

Privat avløpsanlegg skal fungere godt og rense avløp på en slik måte at det ikke er sjenerende for noen. Dersom du oppdager sjenerende lukt eller synlig forurensning er dette vanligvis tydelige tegn på feil eller mangler ved det private avløpsanlegget.

Slike forhold oppfordrer vi til å melde til Narvik Vann. Melding kan sendes på e-post til postmottak@narvikvann.no. Vi opplyser ikke hvem som har sendt inn varslingen dersom du ønsker å være anonym.

Narvik Vann er forpliktet til å følge opp alle slike varslinger og vil foreta en befaring/tilsyn som et ledd i oppfølgingen. Dersom det avdekkes feil eller mangler på det private avløpsanlegget eller andre uønskede forhold, vil dette følges opp mot den ansvarlige.  Vi vil også gi tilbakemelding til deg om videre oppfølgning av saken.

Informasjon for fagkyndige

Veiledning

Narvik Vann har etablert en liste over godkjente fagkyndige som kan søke om utslippstillatelse, se her.
Om du ønsker å stå på denne listen, følg stegene beskrevet i veiledningen under:

Hvordan kan jeg bli fagkyndig

Narvik Vann har stilt krav om hva som skal leveres i utslippssøknaden. Som dokumentasjon til søknaden stilles det krav om
en fagrapport. Narvik Vann har derfor laget en veiledning for utarbeidelsen av denne. Se relevante dokumenter under:

Krav om dokumentasjon i søknad om utslippstillatelse 

Veiledning for utarbeidelse av fagrapport i søknad

 

Fagstoff og nyttige linker

Under finner du relevant fagstoff og linker for mindre avløpsløsninger:

Norsk Vann rapporter

Norsk Vann rapport 262 – Undersøkelser som grunnlag for valg av avløpsløsning

Norsk Vann rapport 257 – Etablering og drift av mindre avløpsanlegg

Norsk Vann rapport 199 – Etablering av gode VA – løsninger i spredt bebyggelse

Norsk Vann rapport 178 – Grunnundersøkelser for infiltrasjon – mindre avløpsanlegg

 

VA – miljøblad

VA – miljøblad 48: Slamavskiller

VA – miljøblad 52: Minirenseanlegg

VA – miljøblad 59: Lukkede infiltrasjonsanlegg for sanitært avløpsvann

VA – miljøblad 60: Biologiske filtre for gråvann

VA – miljøblad 99: Avløp i spredt bebyggelse, valg av avløpsstrategi

VA – miljøblad 100: Avløp i spredt bebyggelse, valg av løsning

 

Under finner du diverse linker for fagområdet:

Lovverk

Forurensningsloven

Forurensningsforskriften

 

Kartløsninger til søknad

Narvik kommune kart

NGU – Granada – Brønner

Gårdskart – Nibio

 

Andre nyttige linker

Nibio – Mindre avløpsløsninger

Sintef

 

Kurs

Under finner du oversikt over relevante kurs på fagområdet:

NMBU:

Planlegging og prosjektering av mindre vann- og avløpsløsninger

Service av minirenseanlegg – grunnlag for personsertifisering

Norsk Rørsenter:

Mindre avløpsanlegg – Bygging og Prosjektering

 

Nyheter

Under finner du oversikt over nyeste avgjørelser, teknologi og endringer innenfor fagområdet. Denne
listen oppdateres jevnlig.

Hva som rører seg:

COWI surrogatparameter for prøvetaking av minirenseanlegg

Nyheter angående nytt avløpsdirektiv – Norsk Vann

Nyheter om «Vannstandard» – Norsk Vann (skal blant annet erstatte VA – miljøblader)

Dimensjoneringsberegning – Norsk Vann – Kommer snart