Vakt-telefon: 901 16 300

Kort om avløp

Avløpssystemer er en sentral del av samfunnets infrastruktur på linje med vannforsyning og avfallshåndtering. Gode avløpsløsninger som begrenser forurensning fra avløpsvann er viktig for både miljøtilstanden i økosystemene og menneskers helse, velvære og muligheter for å utnytte vannforekomster til drikkevann eller rekreasjon.

Avløpsvann kan både være sanitært avløpsvann som er påvirket av menneskeskapte prosesser fra husholdninger, prosessvann fra industri og vann fra overflateavrenning (overvann). Avløpsvann har et høyt innehold av næringssalter og organisk materiale, men kan også inneholde et vidt spekter av annen type forurensning avhengig av opphav.

Narvik Vann har ansvar for de kommunale avløpssystemene og for at avløpet føres via kommunale avløpsledninger til renseanlegg der det renses i samsvar med forurensningslovens krav før det slippes ut.

Kommunale renseanlegg

Narvik kommune har ett stort renseanlegg plassert på Narvikhalvøya. Dette har kapasitet til å behandle avløp for opptil 15 000 PE. I tillegg har vi fire mindre avløpsrenseanlegg og 18 større slamavskillere i de øvrige områdene i kommunen. Totalt er ca 9500 abonnenter i Narvik kommune tilknyttet kommunale avløpsledninger som igjen føres via pumpestasjoner til de forskjellige renseanleggene.

I Narvik kommune har vi ca 217 kilometer med kommunale avløpsledninger, inkludert overvannsledninger. Vi har også 65 kommunale pumpestasjoner. I tillegg til dette kommer de private stikkledningene for avløp som er tilknyttet de kommunale ledningene. Disse er det hver enkelt huseier som har ansvar for.

I renseanleggene og slamavskillerne renses avløpsvannet og slippes ut i samsvar med utslippstillatelser for hvert enkelt utslipp. Narvik Vann gjennomfører undersøkelser av havbunnen (resipientundersøkelser) med jevne mellomrom for det største renseanlegget. Dette er et krav i utslippstillatelsen.

Tilknytningsplikt avløpsledninger

Alle som har en eiendom med innlagt vann som ligger i nærheten av kommunal avløpsledning, skal være tilknyttet den kommunale avløpsledningen. Dersom huseier ikke selv har tilknyttet eiendommen til kommunal ledning, kan kommunen pålegge huseier slik tilknytning. Det gjelder selv om du allerede har et fungerende privat avløpsanlegg. I enkelte tilfeller kan det gis fritak fra tilknytning til kommunal avløpsledning. Da er det en forutsetning at du har gyldig tillatelse til utslipp fra privat avløpsanlegg og at det medfører uforholdsmessig store kostnader å knytte seg til kommunal avløpsledning. Det følger av plan- og bygningsloven § 27-2.

Dersom du selv planlegger å tilknytte eiendommen din til en kommunal avløpsledning kan du sende oss en forespørsel for å få vite om og hvor det er mulig å tilknytte eiendommen.

Tilkobling til kommunalt vann og avløp må være godkjent av kommunen og må utføres av en godkjent rørlegger/entreprenør. Se mer om hvordan man søker under oveskriften «Søknadsplikt. Arbeid på privat VA-anlegg».

Ansvar for private stikkledninger

Som huseier eier du stikkledningen for avløp fra husveggen din og helt frem til og med tilknytningspunktet på den kommunale avløpsledningen, selv om ledningen din ligger utenfor din eiendom og ofte ut i veien.

Som eier av avløpsledning som er tilknyttet kommunal ledning, er du ansvarlig for at din stikkledning er i god stand til enhver tid. De tekniske kravene som gjelder til private stikkledninger for avløp fremgår av Standard abonnementsvilkår, Teknisk del, – som gjelder for alle som mottar avløpstjenester i  Narvik kommune.

Hvis det oppstår lekkasje på din private stikkledning er du ansvarlig for å få lekkasjen reparert og for å dekke kostnadene til dette. Narvik Vann kan pålegge deg å reparere din private stikkledning for avløp dersom den ikke er i forskriftsmessig stand.

Dette følger av Standard abonnementsvilkår, Administrativ del punkt 1.3, som gjelder for alle abonnenter på avløpstjenester i Narvik kommune.

Reparasjon og utskifting av private stikkledninger for avløp må være godkjent av kommunen og må utføres av en godkjent rørlegger/entreprenør. Se mer om hvordan man søker under overskriften «Søknadsplikt. Arbeid på privat VA-anlegg».

Grensesnittet for kommunal og privat ledning illusteres slik:

 

Søknadsplikt arbeid på privat VA anlegg

Tilkobling til offentlig vann og avløp må på forhånd være godkjent av kommunen ved Narvik Vann.

Søknad må sendes inn av godkjent rørlegger/entreprenør. Søknad om tilknytning til kommunalt ledningsnett og melding om arbeid på VA-nettet skal legges inn via entrepenørportalen.

Foretak som skal utføre rørleggerarbeid på kommunalt nett må være godkjent i nødvendig tiltaksklasse i henhold til plan- og bygningsloven.

Innvendig arbeid

Det er kun godkjent rørlegger som kan utføre arbeid på innvendige vann- og avløpsinstallasjoner.

Utvendig arbeid

Søknad om tilknytning må være godkjent før rørlegger kan begynne arbeid på utvendige installasjoner. Det er kun godkjent rørlegger som kan utføre arbeid på private og offentlige vann- og avløpsledninger.

Kontakt godkjent rørlegger/entreprenør som ordner med søknad til kommunen ved Narvik Vann KF.

NB! Hvis du skal grave må du også søke om gravetillatelse til Narvik kommune ved Veg og park.

Lekkasje på privat avløpsledning

Lekkasje på privat stikkledning for avløp

Lekkasje på privat stikkledning for avløp oppdages normalt på følgende måter

  • at det kommer avløpsvann opp av bakken og danner en eller flere dammer som lukter kloakk
  • at du får tilbakeslag av avløpsvann inn i boligen din fordi avløpsrøret ditt er kollapset eller igjengrodd av trær/røtter eller lignende

Dersom du selv mistenker eller oppdager lekkasje på din avløpsledning, må du ta kontakt med et godkjent foretak (rørlegger eller entreprenør) som kan bistå deg i arbeidet med å lokalisere skaden og reparere avløpsledningen din. Før arbeidet begynner må foretaket søke til Narvik Vann om å få utføre arbeid på sanitæranlegg.

Utslipp av avløpsvann er forurensning som kan være skadelig for mennesker, dyr, bygninger, vei og terreng, og må derfor stanses så fort som mulig.

Dersom Narvik Vann selv oppdager eller får melding om lekkasje fra privat avløpsledning, vil du få et brev med krav fra oss om å reparere avløpsledningen din innen en gitt frist. Normalt gis det korte frister ved slik forurensning. Standard abonnementsvilkår, Administrativ del, gir Narvik Vann rett til å kreve reparasjon av private avløpsledninger som er tilknyttet kommunalt ledningsnett.

Det er dessuten forbudt å forurense, så du kan også komme til å få brev fra Narvik kommune med pålegg om å stanse forurensningen.

Kart over private stikkledninger

I noen tilfeller har utbyggere eller eiere et ønske om å finne kart og tegninger over sine private stikkledninger for vann og avløp. Vi gjør oppmerksom på at kommunens arkiver og kart dessverre er mangelfulle når det gjelder inntegning av private stikkledninger. Dette skyldes at mange private ikke har levert opplysninger om arbeid de har foretatt på deres egne private vann- og avløpsledninger til kommunen, samt at det tidligere ikke var krav til innmåling av private ledninger når det ble foretatt tilknytning til de kommunale ledningene eller det ble utført annet arbeid på de private ledningene.

  • Ta gjerne kontakt med oss på epost postmottak@narvikvann.no og opplys hvilken eiendom det ønskes kart/tegning over. Du må oppgi korrekt adresse og helst gårds- og bruksnummer. Vi ser gjennom våre eldre papirarkiv og digitale arkiv og svarer deg på epost.
  • Du kan selv prøve å finne kart over dine private stikkledninger for vann og avløp ved å følge bruksanvisningen her

Kart over vann- og avløpsledninger ligger inne i kartet på Narvik kommune sin hjemmeside. Vi gjør oppmerksom om at va-kartet kan ha store feil og mangler, særlig for private stikkledninger.

Fremgangsmåte for å åpne kart over vann- og avløpsledninger

Link til kartet: Avansert kart Narvik kommune, eller søk på google etter “Narvik kommune avansert kart”

Zoom til ønsket område ved å benytte zoom-verktøyet eller søke på gnr/bnr eller adresse.

For å få tilgang til vann- og avløpsledninger må det zommes inn til målestokk 1:500 eller nærmere. Zoom inn med zoom-verktøyet eller velg målestokk 1:500

Velg karttype Vann og avløp WMS

Vann- og avløpsledninger vises nå i kartet.

Tegnforklaring VA-ledninger

Utskrift til skriver eller pdf-fil

  • Trykk på utskrift-symbolet, velg målestokk 1:500 eller lavere og Maltype (format på utskriften).
  • Flytt det grå feltet i kartet til ønsket plassering for utskriften (klikk, hold inne musetasten og dra).
  • Trykk klargjør, velg rett utskriftsformat og skriv ut.

Ledningskartverket er av varierende kvalitet, både med hensyn til beliggenhet og fullstendighet. Dette gjelder særlig for private ledninger som er sporadisk kartfestet.

VA-kartet skiller ikke mellom god og dårlig posisjonsnøyaktighet. Det må derfor tas høyde for at ledningene kan ligge flere meter feil, særlig der det er langt mellom kummene. De fleste kummer har god posisjonsnøyaktighet.

Kontakt gjerne Narvik Vann KF dersom dere oppdager feil eller mangler i kartet. Send i så fall en kartskisse med så mange opplysninger som mulig til postmottak@narvikvann.no

Kart over vann- og avløpsledninger kan også bestilles ved e-post til postmottak@narvikvann.no

Pålegg om separering av privat avløpsledning

Der det i dag er en felles avløpsledning (for spillvann og overvann), separerer Narvik Vann de kommunale hovedledningene når vi har prosjekt der vi skifter ut gamle ledninger. «Separering» vil si at det legges to separate ledninger, en for spillvann (kloakk) og en for overvann (rent regnvann/grunnvann). Det legges opp til en langsiktig ombygging fra fellessystem til separatsystem i mange soner i kommunen.  Årsaken til dette er at Narvik Vann sine renseanlegg ikke klarer å tilfredsstille rensekravene til avløpsvannet når det kommer inn mer vann enn anlegget er dimensjonert for. Overvann er rent vann (regnvann/grunnvann) som ikke trenger rensing og som kan slippes ut andre steder, for eksempel i bekker og sjø. Separering av avløpsvann er derfor et nødvendig tiltak for å redusere mengde avløpsvann som transporteres til renseanleggene og renses der. Det er også et godt tiltak for å hindre tilbakeslag av avløpsvann inn i bygninger i perioder med kraftig regn. Ved at det rene regnvannet føres i egne ledninger fyller det ikke opp spillvannsledningene (kloakk) i perioder med kraftig nedbør.

For å få full effekt av kommunens tiltak for å fjerne overvann, er det derfor viktig at de private separerer sine private stikkledninger samtidig som Narvik Vann separerer de kommunale hovedledningene.

Narvik Vann har hjemmel i plan- og bygningsloven § 22, annet ledd til å pålegge huseiere å foreta tilsvarende separering av sitt overvann og spillvann som kommunen gjør når de separerer den kommunale avløpsledningen.

For private eiere av stikkledninger vil et vedtak med pålegg om separering si at huseier må koble ledning for overvann fra spillvannsledningen. Det må deretter etableres en egen ledning for overvann som tilknyttes den nye offentlige overvannsledningen. Dersom forholdene ligger til rette for det kan huseier velge å la overvannet dreneres i grunnen på egen eiendom. Huseier må da forsikre seg om at overvannet ikke vil påføre naboeiendommer, veg og lignende skade. Huseier kan i så fall bli ansvarlig etter nabolovens bestemmelser.

Det gis mer informasjon til den enkelte huseier om gjennomføring av arbeidet med separering, ansvar og kostnader i forbindelse med hvert enkelt av våre saneringsprosjekter.

Håndtering av overvann

Det er grunneieren som eier overvannet (grunnvann og takvann) på egen eiendom.

Alle grunneiere eller aktører med ansvar for en oppgave eller funksjon som påvirker eller påvirkes av overvann, må forholde seg til overvannshåndtering. Det innebærer at alle i samfunnet har et ansvar for overvann; den enkelte, husholdninger, private foretak og myndigheter.

Kommunen har ansvaret for at kommunale systemer for overvann er dimensjonert og vedlikeholdt på en forsvarlig måte.

Private grunneiere har ansvaret for egen tomt, og må håndtere overvann på en måte som ikke medfører ulemper for andre.

Der forholdene ligger til rette for det, kan huseier lede overvann fra tak og drenering/grunnvann ut i terrenget på egen eiendom i stedet for å legge en egen stikkledning for overvann tilknyttet kommunal hovedledning for overvann. Det er da viktig at du som huseier har undersøkt at grunnforholdene er slik at det lar seg gjøre uten at vannet renner til naboer, ut i veien eller lignende og påfører andre eiendommer skade. Dersom overvann fra din eiendom påfører skade på annen eiendom kan du bli ansvarlig for skadene, jfr nabolovens § 2.

Dersom du planlegger å føre overvannet direkte til nærmeste bekk, må du ta kontakt med Narvik kommune, Enhet Veg og Park på forhånd for å få tillatelse. I utgangspunktet tillater ikke Veg og Park nye påslipp av vann til bekk.

Overvann (grunnvannet fra dreneringsledningene og takvann) kan også ledes til kommunal overvannsledning der det finnes.

Hvis du ønsker å knytte eiendommen din til en kommunal overvannsledning, må du kontakte en rørlegger som hjelper deg med søkeprosessen.