Vakt-telefon: 901 16 300

Prosjekt under utførelse:

Oppstart gravearbeider Juksaveien

Oppstart gravearbeider Juksaveien Narvik Vann skal sanere vann- og avløpsledninger. Traséene hvor det skal graves vises på vedlagt bilde. Prosjektet starter opp Mars 2024 og er planlagt ferdigstilt høsten 2024.   Midlertidig vann I forbindelse med gravearbeidene...

les mer

Oppstart gravearbeider Vassvik pumpestasjon

Narvik Vann skal bygge ny pumpestasjon i Vassvik, samt forlenge overløpsledninger og legge sjøledning bort til renseanlegget i Taraldsvik. Berørt område fremkommer på vedlagt bilde. Prosjektet starter opp i januar 2024 og er planlagt ferdigstilt desember 2024. Adkomst...

les mer

Oppstart gravearbeider Bjørkåsen

Oppstart gravearbeider Bjørkåsen Narvik Vann skal sanere vann- og avløpsledninger. Traséene hvor det skal graves vises på vedlagt bilde. Prosjektet starter opp september 2023 og er planlagt ferdigstilt høsten 2024.   Midlertidig vann I forbindelse med...

les mer

Oppgradering Fagerjord vannbehandlingsanlegg

Fagerjord vannbehandlingsanlegg og høydebasseng. Narvik Vann har overtatt det private vannverket på Fagerjord, nordøst for Narvik Sentrum. Eksisterende vannbehandlingsanlegg skal oppgraderes. Oppgraderingen består av utvidelse av dagens bygningsmasse med ny...

les mer

Oppstart gravearbeider Kjøpsvik

Oppstart gravearbeider Kjøpsvik Avløp, delområde 3, 4, 5 og 6 Narvik Vann holder på med oppgradering av avløpsforholdene i Kjøpsvik, og nå starter arbeidet med flere mindre delområder. Flere eksisterende slamavskillere fjernes (totalt 5 stk) og avløpet samles og ledes...

les mer

Oppstart gravearbeider Storåsen nord

Oppstart gravearbeider Storåsen nord Narvik Vann skal sanere vann- og avløpsledninger, samt legge ny overvannsledning. Traséene hvor det skal graves vises på vedlagt bilde. Prosjektet starter opp 5. juni og er planlagt ferdigstilt sommeren 2025. Midlertidig vann I...

les mer

Vassvik overvann

Vassvik overvann - Status på gravearbeider pr uke 24/2023 De arbeidene som omfattet utskifting av vann- og avløp i Vassvik er nå avsluttet. Det er nå satt i gang arbeider med utskiftninger av masser i veg kropp og på fortau. Det skal settes kantstein på begge sider i...

les mer

Prosjekter under planlegging

Oppstart gravearbeider Morildveien

Oppstart gravearbeider Morildveien Narvik Vann skal sanere vann- og avløpsledninger. Traséene hvor det skal graves vises på vedlagt bilde. Prosjektet starter opp juli 2024 og er planlagt ferdigstilt høsten 2024.   Midlertidig vann I forbindelse med gravearbeidene...

les mer

Bjerkvik vannforsyning

Bjerkvik vannforsyning Etter omfattende revidering av ROS-analyser for Bjerkvik Vannverk med tilhørende ledningsnett skal det planlegges dublering av vannledningen fra høydebassenget på Dalberg inn til sentrumsbebyggelsen for å forbedre leveringssikkerheten. Det skal...

les mer

Oppstart prosjektering Lindsvei overvann

Lindsvei Overvann Boligfeltet Lindsvei i Kjøpsvik er tidvis plaget med store mengder overvann som ikke naturlig dreneres bort. Det er både overvannsledninger og en avløpspumpestasjon med overløp i området som skal ivaretas i detaljprosjekteringen, for å forbedre...

les mer

Sanering Framnes og rørfornying Oscarsborg

Sanering Framnes og rørfornying Oscarsborg Detaljplanleggingen av prosjektet sanering Framnes og rørfornying Oscarsborg har startet. Eldre vann- og avløpsledninger med tilhørende kummer skal saneres. Det skal også prosjekteres overvannsledning på deler av...

les mer

Tidligere prosjekter

Oppstart gravearbeider Brattliveien

Oppstart gravearbeider Brattliveien Narvik Vann skal sanere vann- og avløpsledninger, samt legge ny overvannsledning.   Traséene hvor det skal graves vises på vedlagt bilde. Oppstart graving blir uke 23 og er planlagt ferdig høst 2023. Asfaltering er planlagt i...

les mer

Vidrek vannverk

Vidrek vannverk har de siste årene opplevd utfordringer knyttet til drikkevannskvaliteten. Narvik Vann har det siste året jobbet med kartlegging og undersøkelser knyttet til dette og kommet frem til en løsning hvor vannbehandlingsprosessen skal utbedres. I løpet av...

les mer

Oppstart gravearbeider Bergveien vest

Oppstart gravearbeider Bergveien vest Narvik Vann skal sanere vann- og avløpsledninger, samt legge ny overvannsledning. Traséene hvor det skal graves vises på vedlagt bilde. Det vil bli oppstart desember/januar og er planlagt ferdigstilt våren 2023. Asfaltering er...

les mer

Oppstart gravearbeider på Furumoen og Elvegårdsveien

Narvik Vann skal, i prosjektet Vannforsyning Furumoen og Sanering VA Elvegårdsveien, øke sikkerheten på vanntilførsel til nye Narvik Sykehus ved å legge ekstra vannledninger på Furumoen. I tillegg skal det legges nye hovedledninger for vann og avløp i området ved...

les mer

Sanering VA Oscarsborg

Oppdatering prosjektet Sanering Oscarsborg: Arbeidet med utskifting av vann- og avløpsledninger i området Oscarsborg er nå avsluttet, og anlegget er overtatt av Narvik Vann. Det gjenstår fortsatt arbeid med avretting og asfaltering som blir tatt til våren. Arbeidet i...

les mer

Oppstart gravearbeider i Terrassen

Narvik Vann skal legge nye hovedledninger for vann og avløp i Terrassen. Samtidig som eksisterende vann- og avløpsledning skiftes ut legges også overvannsledning på deler av strekningen. Traséen hvor det skal graves vises på vedlagte kart. Anleggsarbeidet starter opp...

les mer

Oppstart gravearbeider i Blåbærveien/Slyngbakken

Narvik Vann skal øke brannvannskapasitet til Notveien og Trålveien ved å legge en ny ledning på trykksiden i Slyngbakken, samtidig vil den eksisterende vannledningen og vannkummen saneres.   I Blåbærveien skal Narvik Vann, for å begrense overvann inn på...

les mer

Oppstart av gravearbeider i Taraldsvik vest

Narvik Vann skal legge nye hovedledninger for vann og avløp i deler av Taraldsvik, i prosjektet Taraldsvik vest. Samtidig som eksisterende vann- og avløpsledning skiftes ut legges også overvannsledning. Traséen hvor det skal graves vises på vedlagt bilde. Fremdrift...

les mer

Saneringsplan Ballangen og Kjøpsvik

I henhold til gjeldende hovedplaner for vann og avløp skal det utarbeides saneringsplan for va-ledningsnettet i Ballangen og Kjøpsvik. Det blir utarbeidet en felles plan for vann og avløp. Gjennom arbeidet med planen vil behovet  for fornying av ledningsnettet i...

les mer

Oppstart av gravearbeider i Dronningensgate nord

Narvik Vann skal legge nye vann-, spillvanns- og overvannsledninger i Dronningens gate nord. Traséen går fra krysset Håreksgate/Brannbakken ned til Dronningens gate og videre opp Dronningensgate til utenfor Narvik Storsenter Anleggsarbeidet starter opp siste uka i...

les mer

Oppstart av gravearbeider i Fossestua

Deler av de kommunale hovedledningene for vann og avløp i Fossestua er gamle og skal skiftes ut (saneres). Traséen går fra Snorres gate, opp Ekornveien til friområdet ved Taraldsvikelva, langs sti opp til Gaupeveien og langs øvre del av denne. Anleggsarbeidet starter...

les mer

Taraldsvik øst – status på prosjektet

Arbeidene i prosjektet Taraldsvik øst, som har pågått siden januar i år, nærmer seg nå slutten. I løpet av en uke forventes det å være kjørbar vei i Bjørnsons vei.  Etter det gjenstår ca. 155 m graving i Taraldsvikbakken (se oversiktsbilde til høyre) før gravingen i...

les mer

Oppstart av gravearbeider i Fjellveien

Narvik Vann skal legge nye ledninger for vann og avløp i Fjellveien. Traséen går gjennom Fjellveien fra krysset Fjellveien/Terrassen og avsluttes ved Fjellveien 24. Traséen som skal skiftes ut vises på kartet ovenfor. Anleggsarbeidet starter opp allerede i uke 45,...

les mer

Oppstart av gravearbeider i Taraldsvik øst

Oppstart av gravearbeider i Taraldsvik øst Narvik Vann skal legge nye vann-, spillvanns- og overvannsledninger i deler av Taraldsvik, - i prosjektet Taraldsvik øst. Trasèen hvor det skal graves vises på vedlagte kart. Anleggsarbeidet starter opp første uka i januar og...

les mer

Oppstart Overvann Taraldsvik avløpsfelt del II

Oppstart av gravearbeider ved Narvik stasjon og mot Tøttaveien Narvik Vann skal legge nye vann-, spillvanns- og overvannsledninger i området rundt Narvik stasjon og opp til Tøttaveien, - i prosjektet Overvann Taraldsvik avløpsfelt del ll. Trasèen hvor det skal graves...

les mer

Overvann Taraldsvik avløpsfelt del 2

Overvann Taraldsvik avløpsfelt del 2: Deler av de kommunale hovedledningene for vann og avløp mellom stasjonsområdet og Tøttaveien skal skiftes ut. Traséen starter ved Jørg Berges vei, går gjennom E6 og jernbanen før den fortsetter opp Nedre Jernbanegate, Tore Hunds...

les mer

Oppgradering av prosessanlegg Djupvik vannverk

Oppgradering av prosessanlegg Djupvik vannverk Narvik Vann skal oppgradere vannbehandlingsprosessen ved Djupvik vannverk, slik at det tilfredsstiller kravene i Drikkevannsforskriften og oppnår godkjennelse av Mattilsynet. Ulike prosessløsninger har vært vurdert opp...

les mer

Narvik Vann skal legge nye vannledninger i Fosseveien

Narvik Vann KF skal legge nye vannledninger i Fosseveien. Fra svingen ved gamle Arilds til toppen av sti ved Taralsvikelva. Det skal også byttes ut en avløpskum og ca 20 m vannledning i krysset ned Gaupeveien. Den aktuelle traséen er vist på kartutsnittet....

les mer

Sanering VA Ankenesveien

Narvik Vann KF skal legge nye vann-, spillvanns- og overvannsledninger i Ankenesveien. Nærmere bestemt fra Ankenesveien 259 til rett nedenfor Ankenes kirke. Total lengde på traséen er ca 900 m. Felles avløpsledninger erstattes med separate spillvanns- og...

les mer

Saneringsplan VA Narvik

I henhold til gjeldende hovedplaner for vann og avløp skal det utarbeides saneringsplan for ledningsnettet i Narvik. Det blir utarbeidet en felles plan for vann og avløp. Gjennom arbeidet med planen vil saneringsbehovet for ledningsnettet på Narvik-halvøya, Ankens og...

les mer

Taraldsvik vann og overvann

Omfang: Narvik Vann KF skal oppgradere og forlenge overvannsledningen fra Taraldsvikelva i elveparken og opp til Jørg Berges vei. Samtidig skal vannledningen langs Rombaksveien mellom Taraldsvikelva og Jørg Berges skiftes ut. Prosjektet vil legge til rette for videre...

les mer

Narvik avløpsrenseanlegg

Bakgrunn I henhold til hovedplan avløp 2011-2020 skal eksisterende renseanlegg i Taraldsvik ombygges for å klare rensekravene. Omfang Prosjektets omfang er skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjektering og reguleringsplan. I forbindelse med skisseprosjekt utarbeidet...

les mer

Sanering Skjell-, Korall- og Algeveien

Sanering Korallveien, Algeveien og Skjellveien 2-12 Narvik Vann KF skal legge nye vann-, spillvann- og overvannsledningen i Korallveien, Algeveien og Skjellveien 2-12. Total lengde på traseen er ca 600m. Felles avløpsledninger skal erstattes med separate spillvanns-...

les mer

Saneringsplan vann og avløp Bjerkvik

I henhold til gjeldende hovedplaner for vann og avløp skal det utarbeides saneringsplan for ledningsnettet i Bjerkvik. Det blir utarbeidet en felles plan for vann og avløp. Fremdrift Saneringsplanen for Bjerkvik ble ferdigstilt november 2015. Planen tar for seg...

les mer

Teknisk Rådhus, sanering av vannledning

I forbindelse med saneringsplan for vann for Narvik vannverk skal eksisterende vannledning under Teknisk rådhus legges om. Dagens vannledning under byggene skal settes ut av drift og forsyning skal skje via sanert vannledning i Kommuneveien. Tiltaket skal skje ved å...

les mer

Sanering VA Fagernes

Sanering VA-Fagernes. Arbeidet består av sanering eksisterende ledningsnett og kummer i tre traseer. I forbindelse med arbeidene så vil valgt entreprenør orientere abonnenter og andre berørte parter nærmere om den aktiviteten som skal foregå. Det vil i perioder bli...

les mer

Emmenes – fjerning av fremmedvann

Det er igangsatt skisseprosjekt på Emmenes for å finne tiltak som kan hjelpe med å fjerne fremmedvann fra fellesledningene inn til pumpestasjonen. Skisseprosjektet skal ta for seg mulige tiltak som kan begrense fremmedvannet som kommer inn på fellesledningene. De...

les mer

Dronningens gate sanering vann og avløp

Narvik VAR KF fornyer ca 310m med vannledning, og ca 220 m fellesledninger i Hagebakken og Dronningens gt 8 – 18. Det må påregnes noe anleggsarbeid sommeren 2015 da vegoppbygging og asfaltering gjenstår. Felles avløpsledninger skal erstattes med separate spillvanns-...

les mer

Ny utslippsledning fra Håkvik renseanlegg

Håkvik renseanlegg overholder ikke gjeldende krav til utslipp. Dagens utslipp av kloakk fra renseanlegget går til elveosen av Håkvik – elva rett nedstrøms brua (E6). Nytt utslipp fra renseanlegget skal etableres på dypt vann ved Skjomnes. Denne lokaliteten er av...

les mer