Vakt-telefon: 901 16 300

Prosjekt under utførelse:

Oppstart gravearbeider i Terrassen

Narvik Vann skal legge nye hovedledninger for vann og avløp i Terrassen. Samtidig som eksisterende vann- og avløpsledning skiftes ut legges også overvannsledning på deler av strekningen. Traséen hvor det skal graves vises på vedlagte kart. Anleggsarbeidet starter opp...

les mer

Oppstart gravearbeider i Blåbærveien/Slyngbakken

Narvik Vann skal øke brannvannskapasitet til Notveien og Trålveien ved å legge en ny ledning på trykksiden i Slyngbakken, samtidig vil den eksisterende vannledningen og vannkummen saneres.   I Blåbærveien skal Narvik Vann, for å begrense overvann inn på...

les mer

Oppstart av gravearbeider i Taraldsvik vest

Narvik Vann skal legge nye hovedledninger for vann og avløp i deler av Taraldsvik, i prosjektet Taraldsvik vest. Samtidig som eksisterende vann- og avløpsledning skiftes ut legges også overvannsledning. Traséen hvor det skal graves vises på vedlagt bilde. Fremdrift...

les mer

Oppstart av gravearbeider i Dronningensgate nord

Narvik Vann skal legge nye vann-, spillvanns- og overvannsledninger i Dronningens gate nord. Traséen går fra krysset Håreksgate/Brannbakken ned til Dronningens gate og videre opp Dronningensgate til utenfor Narvik Storsenter Anleggsarbeidet starter opp siste uka i...

les mer

Oppstart av gravearbeider i Fossestua

Deler av de kommunale hovedledningene for vann og avløp i Fossestua er gamle og skal skiftes ut (saneres). Traséen går fra Snorres gate, opp Ekornveien til friområdet ved Taraldsvikelva, langs sti opp til Gaupeveien og langs øvre del av denne. Anleggsarbeidet starter...

les mer

Oppstart av gravearbeider i Fjellveien

Narvik Vann skal legge nye ledninger for vann og avløp i Fjellveien. Traséen går gjennom Fjellveien fra krysset Fjellveien/Terrassen og avsluttes ved Fjellveien 24. Traséen som skal skiftes ut vises på kartet ovenfor. Anleggsarbeidet starter opp allerede i uke 45,...

les mer

Oppstart av gravearbeider i Taraldsvik øst

Oppstart av gravearbeider i Taraldsvik øst Narvik Vann skal legge nye vann-, spillvanns- og overvannsledninger i deler av Taraldsvik, - i prosjektet Taraldsvik øst. Trasèen hvor det skal graves vises på vedlagte kart. Anleggsarbeidet starter opp første uka i januar og...

les mer

Oppstart Overvann Taraldsvik avløpsfelt del II

Oppstart av gravearbeider ved Narvik stasjon og mot Tøttaveien Narvik Vann skal legge nye vann-, spillvanns- og overvannsledninger i området rundt Narvik stasjon og opp til Tøttaveien, - i prosjektet Overvann Taraldsvik avløpsfelt del ll. Trasèen hvor det skal graves...

les mer

Prosjekter under planlegging

Kjøpsvik avløpsløsning

Narvik Vann har startet arbeidet med oppgradering av avløpsforholdene i Kjøpsvik. Det er i dag 15 kommunale utslipp. Utslippene skal samles til fire hovedutslipp med tilhørende rensing i form av slamavskillere. Det planlegges slamavskillere ved Orneset (RA1),...

les mer

Saneringsplan Ballangen og Kjøpsvik

I henhold til gjeldende hovedplaner for vann og avløp skal det utarbeides saneringsplan for va-ledningsnettet i Ballangen og Kjøpsvik. Det blir utarbeidet en felles plan for vann og avløp. Gjennom arbeidet med planen vil behovet  for fornying av ledningsnettet i...

les mer

Planlegging av saneringsprosjekt 4 områder på Oscarsborg

Sanering VA 4 områder Oscarsborg I henhold til gjeldende saneringsplan skal eldre vann- og avløpsledninger med tilhørende kummer saneres.  Strekningene som skal saneres er: Tverrforbindelsen mellom Selsbanesgate og Diagonalgata Selsbanesgate til Tøttaveien Krysset...

les mer

Sanering VA og ombygging trykkreduksjonskammer Oterveien

I området mellom Snorres gate og øvre del av Gaupeveien skal eldre vann-og avløpsledninger saneres iht.gjeldende saneringsplan. De aktuelle strekningene som skal saneres er fra krysset Snorres gate/Ekornveien opp til eksisterende reduksjonskammer ved Taraldsvikelva og...

les mer

Sanering VA Fjellveien – Terrassen

I henhold til Saneringsplan VA Narvik 2018, skal eldre vann- og avløpsledninger med tilhørende kummer saneres. Strekningen som skal saneres er Fjellveien opp til Fjellveien 24, samt hele Terrassen. Totalt skal ca. 800 meter vann- og avløpsledninger saneres. Det skal...

les mer

Sanering VA Dronningensgate Nordre – Brannbakken

I Dronningensgate/Brannbakken skal eldre vann- og avløpsledninger med tilhørende kummer saneres iht saneringsplan. Det skal saneres ca. 315m vann- og avløpsledninger samtidig som det etableres separatsystem. Den aktuelle strekningen er markert i kartutsnittet....

les mer

Sanering VA Taraldsvik øst og vest

Eldre vann- og avløpsledninger i Taraldsvik, med tilhørende kummer, skal saneres iht. gjeldende saneringsplaner for vann, avløp og felleskummer. Totalt skal ca 1600 m vann- og avløpsledninger saneres samtidig som det etableres separatsystem. De aktuelle strekningene,...

les mer

Tidligere prosjekter

Overvann Taraldsvik avløpsfelt del 2

Overvann Taraldsvik avløpsfelt del 2: Deler av de kommunale hovedledningene for vann og avløp mellom stasjonsområdet og Tøttaveien skal skiftes ut. Traséen starter ved Jørg Berges vei, går gjennom E6 og jernbanen før den fortsetter opp Nedre Jernbanegate, Tore Hunds...

les mer

Oppgradering av prosessanlegg Djupvik vannverk

Oppgradering av prosessanlegg Djupvik vannverk Narvik Vann skal oppgradere vannbehandlingsprosessen ved Djupvik vannverk, slik at det tilfredsstiller kravene i Drikkevannsforskriften og oppnår godkjennelse av Mattilsynet. Ulike prosessløsninger har vært vurdert opp...

les mer

Narvik Vann skal legge nye vannledninger i Fosseveien

Narvik Vann KF skal legge nye vannledninger i Fosseveien. Fra svingen ved gamle Arilds til toppen av sti ved Taralsvikelva. Det skal også byttes ut en avløpskum og ca 20 m vannledning i krysset ned Gaupeveien. Den aktuelle traséen er vist på kartutsnittet....

les mer

Sanering VA Ankenesveien

Narvik Vann KF skal legge nye vann-, spillvanns- og overvannsledninger i Ankenesveien. Nærmere bestemt fra Ankenesveien 259 til rett nedenfor Ankenes kirke. Total lengde på traséen er ca 900 m. Felles avløpsledninger erstattes med separate spillvanns- og...

les mer

Saneringsplan VA Narvik

I henhold til gjeldende hovedplaner for vann og avløp skal det utarbeides saneringsplan for ledningsnettet i Narvik. Det blir utarbeidet en felles plan for vann og avløp. Gjennom arbeidet med planen vil saneringsbehovet for ledningsnettet på Narvik-halvøya, Ankens og...

les mer

Taraldsvik vann og overvann

Omfang: Narvik Vann KF skal oppgradere og forlenge overvannsledningen fra Taraldsvikelva i elveparken og opp til Jørg Berges vei. Samtidig skal vannledningen langs Rombaksveien mellom Taraldsvikelva og Jørg Berges skiftes ut. Prosjektet vil legge til rette for videre...

les mer

Narvik avløpsrenseanlegg

Bakgrunn I henhold til hovedplan avløp 2011-2020 skal eksisterende renseanlegg i Taraldsvik ombygges for å klare rensekravene. Omfang Prosjektets omfang er skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjektering og reguleringsplan. I forbindelse med skisseprosjekt utarbeidet...

les mer

Sanering Skjell-, Korall- og Algeveien

Sanering Korallveien, Algeveien og Skjellveien 2-12 Narvik Vann KF skal legge nye vann-, spillvann- og overvannsledningen i Korallveien, Algeveien og Skjellveien 2-12. Total lengde på traseen er ca 600m. Felles avløpsledninger skal erstattes med separate spillvanns-...

les mer

Saneringsplan vann og avløp Bjerkvik

I henhold til gjeldende hovedplaner for vann og avløp skal det utarbeides saneringsplan for ledningsnettet i Bjerkvik. Det blir utarbeidet en felles plan for vann og avløp. Fremdrift Saneringsplanen for Bjerkvik ble ferdigstilt november 2015. Planen tar for seg...

les mer

Teknisk Rådhus, sanering av vannledning

I forbindelse med saneringsplan for vann for Narvik vannverk skal eksisterende vannledning under Teknisk rådhus legges om. Dagens vannledning under byggene skal settes ut av drift og forsyning skal skje via sanert vannledning i Kommuneveien. Tiltaket skal skje ved å...

les mer

Sanering VA Fagernes

Sanering VA-Fagernes. Arbeidet består av sanering eksisterende ledningsnett og kummer i tre traseer. I forbindelse med arbeidene så vil valgt entreprenør orientere abonnenter og andre berørte parter nærmere om den aktiviteten som skal foregå. Det vil i perioder bli...

les mer

Emmenes – fjerning av fremmedvann

Det er igangsatt skisseprosjekt på Emmenes for å finne tiltak som kan hjelpe med å fjerne fremmedvann fra fellesledningene inn til pumpestasjonen. Skisseprosjektet skal ta for seg mulige tiltak som kan begrense fremmedvannet som kommer inn på fellesledningene. De...

les mer

Dronningens gate sanering vann og avløp

Narvik VAR KF fornyer ca 310m med vannledning, og ca 220 m fellesledninger i Hagebakken og Dronningens gt 8 – 18. Det må påregnes noe anleggsarbeid sommeren 2015 da vegoppbygging og asfaltering gjenstår. Felles avløpsledninger skal erstattes med separate spillvanns-...

les mer

Ny utslippsledning fra Håkvik renseanlegg

Håkvik renseanlegg overholder ikke gjeldende krav til utslipp. Dagens utslipp av kloakk fra renseanlegget går til elveosen av Håkvik – elva rett nedstrøms brua (E6). Nytt utslipp fra renseanlegget skal etableres på dypt vann ved Skjomnes. Denne lokaliteten er av...

les mer

Hamarøybakken overvann og sanering av vann og avløp

Narvik VAR KF skal fornye fra ca 350 m av eksisterende vannledninger, og ca 480 meter av eksisterende felles avløpsanlegg i Brattbakken, krysning av Dronningens gate og opp til Håreks gate, deler av Håreks gate og opp til de øverste boligene i Hamarøybakken. Felles...

les mer

Ibsens og Ursins vei, sanering av vann og avløp

Narvik VAR har nå ferdigstilt prosjektet med sanering av vann og avløp i Ursins vei. Det må påregnes noe anleggsarbeid sommeren 2015 da asfaltering gjenstår. Omfang: Det har blitt utskiftet og separert ca 130m i ibsensvei og ca 120m i Ursinsvei med vann-, spillvann-...

les mer

Bjerkvik, nytt samband til driftsovervåking

Narvik VAR skal oppgradere kommunikasjonssystemet i Bjerkvik. Dette vil gi bedre styring av våre anlegg innenfor vann og avløp. Omfang: Ny radio-linje mellom Bjerkvik, Dalberg og Elvemo. Samband mellom Narvik og Bjerkvik vil etter omlegging gå på fastlinje mot dagens...

les mer

Tiltaksplan Taraldsvik avløpsrenseanlegg

Fylkesmannen i Nordland har gitt Narvik kommune tillatelse til utslipp av kommunalt avløpsvann fra Narvik tettbebyggelse tilsvarende 15 000 pe. Kommunens overslag gir at utslippene fra Narvik-halvøya er på 11 511 pe. I henhold til. ny avløpsdel i forskrift om...

les mer

Havna avløp del II

Avløpsoppryddingen i havneområdet, som startet i 2003, skal nå sluttføres med at direkteutslipp ved Pir 2, nedenfor Havnegata 3 og Havnegata 18 skal avskjæres og overføres via ny avløpspumpestasjon ved Fagernesveien 4 til Narvik avløpsrenseanlegg i Taraldsvik....

les mer

Håkvik avløps-renseanlegg,- tiltaksplan

I hht gjeldende utslippstillatelse for Håkvik skal det utarbeides en tiltaksplan for Håkvik avløpsrenseanlegg. Tiltaksplanen skal danne grunnlag for ny revidert hovedplan "Vannmiljø for Håkvik", som skal være på plass innen 2011. Håkvik avløpsrenseanlegg er et...

les mer

Rombaksveien, sanering ledninger

Narvik VAR KF startet mandag 2. februar opp med sanering av vann- og avløpsledninger gjennom E6-Rombaksveien ved kirkegården i Narvik. Strekningen gjennom E6 skal gjøres ved hjelp av boring, og totalt skal det skiftes ut 80 m vannledning og 50 m avløpsledning....

les mer

Beisfjord-Fjøsnes, ny avløpsledning

Narvik VAR KF skal ferdigstille avløpsutbyggingen fra 1996 og bygge ei ny avløpsledning ved Fjøsnes i Beisfjord. Omfang: Det skal etableres ny avløpsledning i gammel veg på Fjøsnes i Beisfjord. Avløpsledning ca. 320 m mot osen. Kryssing av FV751 v/Fjøsnes -...

les mer

Isvatn – Mørkholla, tunneler

Tunneler – tetting av betongpropper Prosjektet består av tetting av lekkasjer i betongpropper i overføringstunnelene til Forsnesvatn og Mørkholla. Proppen i Mørkholla ble bygget i 1954 og proppen ved forsnesvatn ble bygget i 1974, og de har et vanntrykk på henholdsvis...

les mer

Taraldsvik utslippsledning overvann

Det skal etableres en ny utslippsledning for overvann ved Taraldsvik avløpsrenseanlegg. Utlippsledningen skal ivareta overvann fra nærområdet og prosessvann fra RecScancell. Det er etablert en egen overvannsledning fra nærområdet som er tilkoblet en av de eksisterende...

les mer

Taraldsvik avløpsutslipp, resipientovervåking

Taraldsvik renseanlegg er et silanlegg som har vært i funksjon i en del år. Anlegget har utslippstillatelse til en tilknytning på inntil 15 000 pe. Narvik VAR KFs overslag på antall personer som er tilknyttet utslippet fra Narvikhalvøya er på 11 511 pe. Omfang: I hht...

les mer

Rammeavtale driftsovervåking

Narvik VAR KF har etablert et driftskontrollanlegg for sine VA-anlegg. Anlegget består av utestasjoner og driftssentral plassert i eget rom i teknisk rådhus. Per i dag har Narvik VAR KF rammeavtale for arbeider og levering av driftsovervåkingsutstyr. Rammeavtalen går...

les mer

Fagerjord avløpsanlegg

I ht. hovedplan for vannmiljø (avløp) skal det etableres to kommunale slamavskillere på Fagerjord. Omfang: Det skal etableres to slamavskillere på eksisterende private fellesanlegg fra boligene i Storelvvegen og Fagerjordvegen. Fremdrift: 2010/2011. Budsjett: 1,170...

les mer

Hovedplan vann

Eksisterende hovedplan for vann 2007-2010 skal revideres. En hovedplan er kommunens og foretakets overordnede plan for vannforsyningen. Den danner grunnlag for kommunens og foretakets årsbudsjettering og økonomiplan. Hovedplanen skal angi hvordan kommunen og foretaket...

les mer

Hovedplan for avløp

Eksisterende hovedplan for vann 2007-2010 skal revideres. En hovedplan er kommunens og foretakets overordnede plan for avløpsvirksomheten. Den danner grunnlag for kommunens og foretakets årsbudsjettering og økonomiplan. Hovedplanen skal angi hvordan kommunen og...

les mer

Taraldsvikfossen vannbehandlingsanlegg

Nytt UV-anlegg Omfang: Dagens UV - anlegg består i dag av syv UV - aggregater med tilhørende styreskap, som alle er plassert i etasjen over UV – aggregatene. Kapasiteten pr aggregat er ca. 30 l/s. Nytt anlegg er nødvendig grunnet manglende UV-sensorer, som i dag er...

les mer