Vakt-telefon: 901 16 300

OM AVDELINGEN

Prosjektavdelingen består av av ni ansatte, seks prosjektingeniører på VA og to Ingeniører på ledningskartverk i tillegg til avdelingsleder.

Avdelingen har ansvar for gjennomføring av de fleste investeringer innen vann- og avløp i Narvik kommune helt fra prosjektet er i sin spede begynnelse og frem til endelige resultatet overleveres driftsavdelingen.

Alle våre oppgaver organiseres som prosjekter der hvert prosjekt har en leder. Prosjektlederen har ansvar for den praktiske gjennomføringen av oppdraget, herunder:

 • Planlegge gjennomføring av prosjektet
 • Utarbeide og revidere kostnadsoverslag og framdriftsplan for prosjektet
 • Engasjere eksterne konsulenter til å gjennomføre den tekniske planleggingen av prosjektet
 • Lede forhandlinger med entreprenører, samt kontrahere entreprenører for utførelse i marka
 • Foreta grunnerverv der prosjektet kommer i berøring av privat grunn
 • Innhente godkjenning hos aktuelle myndighetsinstanser
 • Holde oversikt over, og styre prosjektet med tanke på økonomi og framdrift
 • Få ut Informasjon til beboere som blir berørt
 • Drive kvalitetssikring gjennom hele prosjektet
 • Byggeledelse, eventuelt engasjere ekstern byggeleder for oppfølging av oppdraget i byggetiden
 • Prosjektavslutning, inkl oppfølging i garantitiden

Pr år investeres det for om lag 25-30 millioner kroner

PROSJEKTER UNDER PLANLEGGING

Ingen resultater funnet

Siden du ser etter ble ikke funnet. Prøv å omformulere søket ditt, eller bruk menyen.

PROSJEKTER I UTFØRELSE

Ingen resultater funnet

Siden du ser etter ble ikke funnet. Prøv å omformulere søket ditt, eller bruk menyen.

TIDLIGERE PROSJEKTER

Bruk knappene under listen for å se eldre prosjekter

Narvik avløpsrenseanlegg

Bakgrunn I henhold til hovedplan avløp 2011-2020 skal eksisterende renseanlegg i Taraldsvik ombygges for å klare rensekravene. Omfang Prosjektets omfang er skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjektering og reguleringsplan. I forbindelse med skisseprosjekt utarbeidet...

Sanering Skjell-, Korall- og Algeveien

Sanering Korallveien, Algeveien og Skjellveien 2-12 Narvik Vann KF skal legge nye vann-, spillvann- og overvannsledningen i Korallveien, Algeveien og Skjellveien 2-12. Total lengde på traseen er ca 600m. Felles avløpsledninger skal erstattes med separate spillvanns-...

Saneringsplan vann og avløp Bjerkvik

I henhold til gjeldende hovedplaner for vann og avløp skal det utarbeides saneringsplan for ledningsnettet i Bjerkvik. Det blir utarbeidet en felles plan for vann og avløp. Fremdrift Saneringsplanen for Bjerkvik ble ferdigstilt november 2015. Planen tar for seg...

Teknisk Rådhus, sanering av vannledning

I forbindelse med saneringsplan for vann for Narvik vannverk skal eksisterende vannledning under Teknisk rådhus legges om. Dagens vannledning under byggene skal settes ut av drift og forsyning skal skje via sanert vannledning i Kommuneveien. Tiltaket skal skje ved å...

Sanering VA Fagernes

Sanering VA-Fagernes. Arbeidet består av sanering eksisterende ledningsnett og kummer i tre traseer. I forbindelse med arbeidene så vil valgt entreprenør orientere abonnenter og andre berørte parter nærmere om den aktiviteten som skal foregå. Det vil i perioder bli...

Emmenes – fjerning av fremmedvann

Det er igangsatt skisseprosjekt på Emmenes for å finne tiltak som kan hjelpe med å fjerne fremmedvann fra fellesledningene inn til pumpestasjonen. Skisseprosjektet skal ta for seg mulige tiltak som kan begrense fremmedvannet som kommer inn på fellesledningene. De...