Vakt-telefon: 901 16 300

Priser og gebyrer

Tjenestene vann, avløp og slamtømming skal leveres til selvkost og utgiftene for levering av tjenestene skal dekkes av abonnentene.

Selvkost innbærer at inntekter fra abonnenter kun skal dekke kostnadene for levering av de ulike tjenestene. Med andre ord er det ikke tillatt å ha overskudd på disse tjenestene og heller ikke bruke inntektene for å dekke andre områder innen Narvik Kommune. Dette ivaretas i Narvik Vann KF sitt årlige regnskap som kontrolleres og godkjennes av revisor.

Gebyrene reguleres i henhold til vedtatt forskrifter for områdene Vann og avløp og Slam. Det skal fastesettes årlige priser for områdene vann, avløp og slamtømming og disse vedtas av Narvik Bystyre. I gebyrvedtaket fremkommer det en rekke priser for de ulike typer abonnenter (eiendommer) og etter type tjeneste.

Gebyr for vann og avløp består av to deler, en fast og en variabel del. Den faste delen beregnes etter bebyggelsens størrelse og den variable delen (forbruksdelen) beregnes etter stipulert forbruk som da vil være bebyggelsens størrelse eller etter målt faktisk vannforbruk ved bruk av vannmåler. Som bebyggelsens størrelse benytter en ”bruksareal” (BRA) etter Norsk standard 3940, dvs. bruttoareal minus yttervegger: Arealmaling av bygning. For de som har vannmåler så er det også et eget gebyr for denne.

Gebyr for slamtømming bestemmes ut fra størrelsen på slamtanken.

Gebyrene innkreves i 4 terminer årlig.

Spørsmål til priser og fakturering kan rettes til:
Kundeansvarlig Monica Forslund
mob: 906 29 557
monica@narvikvann.no

Vil du vite mer om hvordan gebyrene regnes ut eller hvordan nivået i Narvik kommune er sammenlignet med andre kommuner, vennligst følg linkene: 

Årsgebyrer 2021 fra 01.07.2021
Eksempler på beregning av gebyr 2021
Årsgebyrer sammenlignet med andre 2021