Vakt-telefon: 901 16 300

Priser og gebyrer

Tjenestene vann, avløp og oppfølging av private avløpsanlegg (tømming og tilsyn) skal leveres til selvkost og utgiftene for levering av tjenestene skal dekkes av abonnentene.

Selvkost innebærer at inntekter fra abonnenter kun skal dekke kostnadene for levering av de ulike tjenestene. Med andre ord er det ikke tillatt å ha overskudd på disse tjenestene og heller ikke bruke inntektene for å dekke andre områder innen Narvik Kommune. Dette ivaretas i Narvik Vann KF sitt årlige regnskap som kontrolleres og godkjennes av revisor.

Det er vedtatt forskrifter om gebyr for områdene vann, avløp, slamtømming, tilsyn og saksbehandling for private avløpsanlegg. Gebyrene reguleres årlig ved vedtak i kommunestyret. Det er ulike gebyrer avhengig av type eiendom og type tjeneste.

Gebyr for vann og avløp består av to deler, en fast og en variabel del. Den faste delen beregnes etter bebyggelsens størrelse og den variable delen (forbruksdelen) beregnes etter stipulert forbruk som da vil være bebyggelsens størrelse eller etter målt faktisk vannforbruk ved bruk av vannmåler. Som bebyggelsens størrelse benytter en ”bruksareal” (BRA) etter Norsk standard 3940, dvs. bruttoareal minus yttervegger: Arealmåling av bygning.

Gebyr for slamtømming bestemmes ut i fra fastsatt tømmeintervall i lokal forskrift og anleggets slamvolum. Det er også krav om en tilsynsordning av private avløpsanlegg og derfor får alle anleggseiere også et gebyr for tilsyn.

Gebyrene innkreves i 6 terminer årlig.

Spørsmål om priser og fakturering kan rettes til:
Narvik Vann KF
telefon: 769 13 700
postmottak@narvikvann.no

Vil du vite mer om hvordan gebyrene regnes ut eller hvordan nivået i Narvik kommune er sammenlignet med andre kommuner, vennligst følg linkene: 

Årsgebyrer fra 01.01.2024

Eksempler på beregninger av gebyr 2024

Årsgebyrer sammenlignet med andre 2023