Vakt-telefon: 901 16 300

Narvik Vann KF er et kommunalt foretak i Narvik kommune som rapporterer til eget styre med Narvik kommunestyre som øverste organ

Narvik Vann består av 32 ansatte fordelt på avdelingen vann, avløp, spredt avløp, prosjekt og administrasjon. I 2017 hadde foretaket en årlig omsetning på ca. 69 mill. I 2018 skal vi investerer innen vann og avløp for ca.89 mill. Styret til Narvik Vann er politisk valgt i tillegg til to ansatte representanter og består av følgende personer i 2021: Styreleder Are Johnsen, nestleder Tone Viklem Olsen, Malin Uteng Johansen, Maren Sisilje Joner, Morten Stormo, Jack Nilsen og Jørn Kåre Sommerseth.  Formålet til Narvik Vann KF ble vedtatt av bystyret 23 oktober 2003:

  • Foretaket skal levere vann- og avløpsjenester med høy kvalitet og i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Leveringsområdet er Nord-Norge.
  • Foretaket skal ivareta Narvik kommunes drifts- og investeringsoppgaver og leveringsansvar innenfor fagområdene vann og avløp og eventuelle beslektede kommunaltekniske oppgaver.
  • Foretaket skal være en viktig aktør for utvikling av infrastruktur, tilrettelegging for bruk av denne, og for å bidra til at kommunen kan holde en høy tjenestestandard overfor sine innbyggere og brukere.
  • Foretaket skal være en attraktiv arbeidsgiver med stor selvstendighet og et effektivt beslutningssystem.

I dag drifter Narvik Vann 9 vannverk, 40 vanninnstallasjoner med tilhørende ledningsnett, 24 avløpsrenseanlegg og 67 pumpestasjoner med tilhørende ledningsnett. Narvik Vann var ved Narvik Vannverk kåret til årets beste vann både i 2005, 2008 og i 2016.

Vannet som leveres fra Taraldsvikfossen høydebasseng har en total hardhet på 1,6 dH og betegnes som bløtt vann

Kontaktinfo

Åpningstider / 08:00 – 15:00

Besøksadresse / Teknologiveien 2A

Tlf / 76 91 37 00

Mail / postmottak@narvikvann.no

Vakt-telefon / 901 16 300

Kontakt oss ved spørsmål eller synspunkt

12 + 1 =

Vårt kontor