Vakt-telefon: 901 16 300

Narvik Vann KF er et kommunalt foretak i Narvik kommune som rapporterer til eget styre med Narvik bystyre som øverste organ

Narvik Vann består av 33 ansatte fordelt på avdelingen vann, avløp, spredt avløp, prosjekt og administrasjon. I 2017 hadde foretaket en årlig omsetning på ca. 69 mill. I 2018 skal vi investerer innen vann og avløp for ca.89 mill. Styret til Narvik Vann er politisk valgt i tillegg til to ansatte representanter og består av følgende personer i 2020: Styreleder Are Johnsen, nestleder Tone Viklem Olsen, Jan-Olav Opdal,  Malin Uteng Johansen, Maren Sisilje Joner, ansatterepresentanter Geir Richard Hansen og Odd Arne Nyborg.  Formålet til Narvik Vann KF ble vedtatt av bystyret 23 oktober 2003:

  • Foretaket skal levere vann-og avløpsjenester med høy kvalitet og i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Leveringsområdet er Nord-Norge.
  • Foretaket skal ivareta Narvik kommunes drifts- og investeringsoppgaver og leveringsansvar innenfor fagområdene vann og avløp og eventuelle beslektede kommunaltekniske oppgaver.
  • Foretaket skal være en viktig aktør for utvikling av infrastruktur, tilrettelegging for bruk av denne, og for å bidra til at kommunen kan holde en høy tjenestestandard overfor sine innbyggere og brukere.
  • Foretaket skal være en attraktiv arbeidsgiver med stor selvstendighet og et effektivt beslutningssystem.

I dag drifter Narvik Vann 5 vannverk, 36 vanninnstallasjoner med tilhørende ledningsnett, 11 avløpsrenseanlegg og 49 pumpestasjoner med tilhørende ledningsnett. Narvik Vann var ved Narvik Vannverk kåret til årets beste vann både i 2005, 2008 og i 2016.

Vannet som leveres fra Taraldsvikfossen høydebasseng har en total hardhet på 1,6 dH og betegnes som bløtt vann

Kontaktinfo

Åpningstider / 08:00 – 15:00

Besøksadresse / Teknisk rådhus, Brannbakken 1

Tlf / 76 91 37 00

Mail / postmottak@narvikvann.no

Vakt-telefon / 901 16 300

Kontakt oss ved spørsmål eller synspunkt

14 + 12 =

Vårt kontor