Vakt-telefon: 901 16 300

Vann

Avdelingens ansvarsområde

Avdelingens ansvarsområde omfatter alle aktiviteter knyttet

 • Vannverk inklusiv kilder og nedslagsfelt og vassdragsanlegg.
 • Hovedledningsnett
 • Tekniske installasjoner og høydebasseng

Avdelingen er eier av vannforsyningssystemet og skal ha ansvar for levering av vann til innbyggere og næringsliv i henhold til gjeldende kvalitetskrav og inngåtte leveringsavtaler. Vannavdelingen skal utvikle, drifte og vedlikeholde vannforsyningssystemet slik at det fungerer effektivt i henhold til gjeldende kvalitetskrav.

Den daglige driften av vannforsyningssystemet i Narvik kommune ledes av en driftsleder med ansvar for driftspersonale, beredskap og løpende leveringssikkerhet.

Avløp

Avdelingens ansvarsområde Avdelingens ansvarsområde består av alle aktiviteter knyttet til:

 • Hovedledningsnett
 • Tekniske installasjoner og renseanlegg
 • Anlegg for slambehandling

Avløpsavdelingen er eier av transport- og rensesystemet, og skal ha ansvar for innsamling og rensing av avløpsvann fra innbyggere og næringsliv i henhold til gjeldende rensekrav og inngåtte leveringsavtaler. Avløpsavdelingen skal drifte, vedlikeholde og utvikle behandlingssystemet slik at det fungerer optimalt. Avdelingen ledes av en avdelingsleder med overordnet ansvar for utvikling av avdelingen og avdelingens ansvarsområde. Daglig drift av avløpssystemene i Narvik kommune ledes av en driftsleder med ansvar for driftspersonale, beredskap og løpende oppnåelse av utslippstillatelser.

Spredt avløp

Narvik Vann har overtatt ansvaret som forurensningsmyndighet i Narvik kommune.

Dette vil si at vi er forurensningsmyndighet etter kapittel 12 og 15 i forurensningsforskriften.

Kapittel 12; krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, bedrifter og annen virksomhet med utslipp mindre enn 50 PE (personekvivalenter).

Kapittel 15; krav til utslipp av olje- og fettholdig avløpsvann.

Utslipp av sanitært avløpsvann er søknadspliktig. Du må søke til Narvik Vann om utslippstillatelse både når du skal etablere nytt utslipp, og når du skal øke eksisterende utslipp utover dagens rammer. Du må også søke hvis du skal endre type utslipp og utslippssted.

Utslipp, herunder påslipp, av olje- og fettholdig avløpsvann er søknadspliktig. Du må søke Narvik Vann om utslippstillatelse om du skal etablere nye utslipp eller vesentlig øke eksisterende utslipp. Dette gjelder utslipp/påslipp fra bensinstasjoner, vaskehaller for kjøretøy, motorverksteder, bussterminaler, verksteder og klargjøringssentraler og anlegg for understellsbehandling – som enten har vaskeplass, smørehall, service eller lignende. Fettholdig avløpsvann kan komme fra restauranter, gatekjøkken, sykehjem, aldershjem, institusjoner med kantine/kjøkken, kjøtt-og fiskeforedling mm.

Se link til søknadspakke samt link til nettsted med utfyllende informasjon og tips.

Veiledning får du ved å kontakte Narvik Vann. Vi setter da opp time for deg. Ta kontakt på telefon 769 13 700 eller epost til postmottak@narvikvann.no

Prosjekt

Prosjektavdelingen har for tiden fem ansatte. Avdelingen har ansvar for gjennomføring av de fleste investeringer innen vann- og avløp i Narvik kommune.

Avdelingen har ansvar for prosjekter fra de er i sin spede begynnelse og til det endelige resultatet overleveres driftsavdelingen. Pr år investeres det for om lag 25-30 mill. kr.

Alle våre oppgaver organiseres som prosjekter der hvert prosjekt har en leder. Prosjektlederen har ansvar for den praktiske gjennomføringen av oppdraget.

Dette innebærer blant annet:

 • Planlegge gjennomføring av prosjektet
 • Utarbeide og revidere kostnadsoverslag og framdriftsplan for prosjektet
 • Engasjere eksterne konsulenter til å gjennomføre den tekniske planleggingen av prosjektet
 • Lede forhandlinger med entreprenører, samt kontrahere entreprenører for utførelse i marka
 • Foreta grunnerverv der prosjektet kommer i berøring av privat grunn
 • Innhente godkjennelse hos ulike myndighetsinstanser
 • Holde oversikt over, og styre prosjektet med tanke på økonomi og framdrift
 • Få ut Informasjon til beboere som blir berørt
 • Drive kvalitetssikring gjennom hele prosjektet
 • Byggeledelse, eventuelt engasjere ekstern byggeleder for oppfølging av oppdraget i byggetiden
 • Prosjektavslutning, inkl oppfølging i garantitiden

Ved prosjektavdelingen har vi til en hver tid rundt 20 store og små prosjekter som er i gang i forskjellige faser. Noen under planlegging og noen under utførelse.

Les mer på vår prosjektside

Informasjon om slam

Narvik kommune innførte tvungen tømming av private slamavskillere i 1993.Tømming av slamavskillere utføres av privat entreprenør. Tømmingen gjennomføres i sommerhalvåret og foretas med bil og traktor. Traktortømming har vært nødvendig for et begrenset antall anlegg med særdeles vanskelig adkomst, hovedsakelig etablert før dagens krav i slamforskriften trådte i kraft.

Alt slam er avvannet i entreprenørens mobile anlegg før det blir transportert til Hålogaland Ressursselskaps (HRS) sluttbehandlingsanlegg på Djupvik. Tømming av slamavskillere utføres hovedsakelig som flg.:

 • Fra helårsboliger, forsamlingshus, småbedrifter, ol. – hvert 2. år
 • Fra fritidsboliger, hytter, ol. – hvert 4. år
 • Fra tette tanker – hvert år

Kommunen er delt i to der slamavskillere nord for Narvik by tømmes det ene året, og anlegg sør for Narvik tømmes det påfølgende år. Dagens entreprenør er: Stokland Bilruter AS. Avtaleperiode er ut år 2020.