Vakt-telefon: 901 16 300

Torsdag 11. april vil Narvik Vann KF markerer denne dagen ved å invitere 5. klassinger til å komme på besøk til Narvik vannbehandlingsanlegg. Det vil bli gitt omvisning på anlegget samt forklaring på hva vi gjør for å rense vannet – før vi sender det ut på ledningsnettet til alle innbyggere. Etter omvisning vil det bli en spørrekonkurranse for den enkelte klasse med premie.

FNs bærekraftsmål nr. 6 forplikter verdens land til å sikre at alle har tilgang til rent drikkevann innen 2030.

Her kan dere lese mere om dette:

Verdens vanndag

World Water Day/United Nations

Rent vann og gode sanitærforhold

Verdens vanndag markeres årlig for å sette fokus på hvor viktig vann er i våre liv, og for å øke kunnskapen om vanntilgang i verden. Dagen er en mulighet til å lære mer om problemstillinger knyttet til rent vann, og til å mane frem handling for å skape en bedre verden.

«Trygge kilder» inkluderer vann i rør, brønner, offentlige kraner eller rør, borevann eller beskyttede naturlige kilder samt regnvann.

Tilgangen til trygge drikkevannskilder har mye å si for helse, utdanning og livskvalitet. I 8 av 10 husholdninger uten vanntilgang er jenter og kvinner ansvarlige for å hente vann til familien, og denne rollen kan gå utover deres skolegang. For å sikre bærekraftig utvikling og en bedre verden, er det helt nødvendig at alle mennesker får rent, trygt vann.

Verdensbefolkningen vokser, og det betyr at etterspørselen etter vann øker. Vann er den mest dyrebare ressursen vi har, og for at alle skal ha tilgang må vi bruke vann på en mer ansvarlig måte. Det er viktig å balansere vannbehovet, og sikre at også de fattigste har tilgang. Noen løsninger for å spare vann og ta vare på naturresurser, er å ta i bruk klimasmarte jordbruksteknikker og øke sikker gjenbruk av avløpsvann.

For å sikre leveranse av godt og trygt drikkevann, både nå og for kommende generasjoner, må vi som samfunn ha en restriktiv holdning til arealbruk og aktiviteter ved drikkevannskilder. Som innbyggere bør vi respektere de viktige vannkildene våre og unngå aktiviteter som kan føre til forurensning. Et viktig bidrag den enkelte av oss kan gjøre er å la være å hive søppel, fett og matrester i toalettet. Det fører nemlig til tette rør og pumper som tilstoppes, og dermed havner både urenset avløpsvann og søppel ut i elver og innsjøer – som også kan tjene som drikkevannskilder.

Ha en god Verdens Vanndag!