Vakt-telefon: 901 16 300

Anleggsområdet er innenfor det som er markert med blå firkant på dette oversiktsbildet.

Bli ikke overrasket om du møter en anleggsmaskin i skiløypa. Mot slutten av denne uken, torsdag eller fredag, går Narvik Vann i gang med nødvendig vedlikehold på damanlegget til Førstevannet.

Av Terje Næsje (Narvik Kommune)

Det vil medføre en del anleggstrafikk i området mellom Taraldsvikfossen og denne dammen de kommende ukene.

– Tøttadalen er et mye brukt utfartsområde, også på vinteren, og vi ber skiløpere og andre være spesielt oppmerksomme de nærmeste ukene, sier daglig leder i Narvik Vann, Trude Bertnes.

De kommende dagene skal det klargjøres vintervei fra minikraftverket ved Taraldsvikfossen og inn til Førstevannet. Hit skal det fraktes inn om lag 150 kubikk med masser som deretter skal benyttes til forstøtning av Førstevann-demningen.

Massene vil bli kjørt om lag halvveis inn med lastebil, og deretter fraktet videre og lagt ut med hjullaster.

– Det er et krevende terreng å jobbe i, så vi oppfordrer turgåere til å ha respekt for anleggstrafikken – både av hensyn til egen sikkerhet, men også de som er i jobb her.

– Vi på vår side kommer til å gjøre alt det som er innen praktisk rekkevidde for å gjøre arbeidene med minst mulig ulempe for publikum. På ett punkt kommer anleggstrafikken til å krysse skiløypa, og vi kommer i den grad det er snø tilgjengelig i området til å reetablere kryssingsmulighet hver dag når vi forlater etter endt arbeidstid. Vi skal jobbe fra kl 07 til 16.

– Når alt arbeid er unnagjort skal vi også se på muligheten for å tilbakeføre snø i hele strekningen. Også dette forutsetter selvfølgelig at det er snø tilgjengelig, sier Trude Bertnes.

Arbeidet som nå skal gjøres skjer i forlengelsen av at vannstanden i Førstevannet ble senket om lag en meter i sommer.

Området som skal fylles ut er markert med blått. 

I forbindelse med tilsyn som utføres på dammene som eies av Narvik Vann i Tøttadalen ble det avdekt forhold som har ført til at det ble vurdert at den nordre dammen måtte forsterkes med ei støttefylling som nå planlegges utført av entreprenør.

Det er dette arbeidet i samråd med Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, er besluttet at skal forseres. Narvik Vann følger et føre var prinsipp og framskynder arbeidet slik at man unngår problemer inn mot vårsesongen, da økt vannføring i smelteperioden kan skape utfordringer.

– Nå kommer vi for eksempel vårens snøsmelting og tilsig fra fjellet ovenfor, kraftig i forkjøpet, forklarer Trude Bertnes.

Tilsvarende arbeider som nå skal utføres ved Førstevannet ble gjort i tilknytning til demningene ved Pumpvannet sommeren 2022. Både Førstevannet og Pumpvannet var i sin tid vannforsyning til Narvik, men anleggene har i dag ingen slik funksjon.

Demningen ved Pumpvannet ble etablert tilbake i 1915, mens Førstevannet har historie fra 1952. De gjør selskap med flere hundre damanlegg rundt om i Norge som er viet særskilt oppmerksomhet fra NVE. Som tidligere vannforsyning til Narvik er det Narvik kommunes, og derigjennom Narvik Vanns, ansvar å sørge for sikkerheten knyttet til disse.

– Ingenting varer evig, og den demningen vi nå gjør ekstra tiltak på, er altså over 70 år gammel, sier Trude Bertnes.

Link til Narvik kommune finner du her

Den blå streken viser området hvor det vil være anleggstrafikk de kommende ukene. Grønt markerer masselagring, mens selve utfyllingen vil skje der det er markert med orange.