Vakt-telefon: 901 16 300

Narvik Vann KF ble tildelt ansvaret for levering av vann- og avløpstjenestene i Narvik kommune i fra 01.01.2004.  Helt siden da har foretaket hatt fokus på å levere gode vann- og avløpstjenester til en korrekt og så lav pris som mulig.

I 2023 økte de totale gebyrene for begge tjenestene med 20%, som er historisk høyt for Narvik kommune. Hovedårsak til den store økningen skyldes renteøkning, noe som i stor grad påvirker økonomien på selvkostområdene. Mange av landets kommuner hadde store økninger av VA-gebyrene i 2023 og organisasjonen Huseierne har kartlagt dette nærmere. Avgiftene beregnes hvert år for en såkalt normal bolig på 120 m² og kan dermed sammenlignes over hele landet. Reportasje og statistikker fra Huseierne finner du her:

Huseierne – Økninger i vann- og avløpsgebyrene 2023

Huseierne har rangert va-gebyrene i kommunene fra dyrest til billigst for 2023, hvor da Narvik kommune kom plass nr. 303 av totalt 353 kommuner i Norge. Vi har med andre ord ganske så lave gebyrer sammenlignet mot andre kommuner, noe vi er svært fornøyd med.

Narvik Vann gjør også egne sammenligninger mot andre kommuner, mot gjennomsnitt i fylket og mot gjennomsnitt på landsbasis. Vår sammenligninger publiseres hvert år på vår hjemmeside og disse finner du her:

Narvik Vann – priser og gebyrer

Ut fra disse sammenligningene ser en også her at Narvik kommune har et lavt gebyrnivå for va-tjenestene når en sammenligner mot store kommuner i Nord-Norge, gjennomsnitt i Nordland fylke og gjennomsnittet for landet.

Narvik Vann har også statistikk helt tilbake fra 2004 som viser utviklingen i va-gebyrene over mange år. Statistikken viser at det er noen svingninger i gebyrene. Narvik Vann forsøker likevel å har en jevn og stabil utvikling i gebyrene.

 Hva benyttes gebyrene til?

Narvik kommune vedtok nye hovedplaner for vann og avløp i forbindelse med kommunesammenslåingen i 2020. Hovedplanene er vedtatt av kommunestyret, og er styringsdokumenter for hvilke mål og strategier som skal legges til grunn for hvordan vann- og avløpssystemet skal forvaltes.

Det investeres årlig ca. kr 100 millioner for å ivareta investeringsoppgaven vedtatt via hovedplanene. Store deler av inverstiringsbudsjettet benyttes til å skifte ut gamle ledninger. I tillegg blir anlegg oppgradert og etablert. I forbindelse med kommunesammenslåinger er det avdekke en del områder i Ballangen og Kjøpsvik som må utbedres, da vi ønsker samme tjenestetilbud og standard på VA anleggene i hele kommune.

Foretaket har også stort fokus på forebyggende arbeid, slik at innbyggerne skal oppleve gode og problemfrie tjenester hele året. Alle anlegg ivaretas og vedlikeholdes løpende, slik at de funger optimalt, og blir kostnadseffektive over år.

Narvik Vann har egen vaktordning og driftsovervåking på alle anlegg, slik at driftsutfordringer løses så raskt som mulig og på en slik måte at abonnentene blir mest mulig uberørt. Skulle du ha driftsutfordringer så kan du ta kontakt med vårt personell på vår vakttelefon som er betjent hele døgnet.

Foruten disse oppgavene så har vi ansatte som følger opp de ca. 2000 private avløpsanleggene som er etablert i kommunen. Dette for å sørge for at anleggene driftes forsvarlig og ikke forurenser unødig.

Vi er 33 ansatte som er stolte av jobben vår og som hver dag ønsker å levere gode va-tjenester til dere.

Vårt slagord er derfor:

Hver dag:          

–    leverer vi vann

–    renser vi avløp