Vakt-telefon: 901 16 300

Lindsvei Overvann

Boligfeltet Lindsvei i Kjøpsvik er tidvis plaget med store mengder overvann som ikke naturlig dreneres bort. Det er både overvannsledninger og en avløpspumpestasjon med overløp i området som skal ivaretas i detaljprosjekteringen, for å forbedre dagens situasjon og få ledet overvannet ut til utslipp i sjø.

Forskjellige løsninger skal vurderes, men foreløpig ser det ut som boring gjennom veg blir beste løsning for å lede vannet bort fra boligfeltet og tomt innenfor kommunal veg.

 

Fremdrift

Detaljprosjekteringen blir påbegynt i uke 38 og forventes ferdigstilt i uke 46.

Anleggsarbeidet antas å starte opp våren 2024.

 

Prosjektleder Narvik Vann KF

Catrine Sandvoll

E-post: csa@narvikvann.no

Mobil: 97185138