Vakt-telefon: 901 16 300

Sanering Juksaveien og Morildveien

Narvik Vann har startet detaljprosjekteringen av Sanering Juksaveien og Morildveien.
Prosjektet omfatter utskifting av vann og spillvann med tilhørende kummer, og etablering av overvannsledning.
De aktuelle strekningene er markert på kartet.

Fremdrift

Prosjektering ble på begynt uke 19 og forventet oppstart bygging siste kvartal 2023.
Prosjektleder Narvik Vann KF:

Astri M. Høiem
E-post: astri@narvikvann.no
Mobli: 920 95 979