Vakt-telefon: 901 16 300

Oppstart gravearbeider Kjøpsvik Avløp, delområde 3, 4, 5 og 6

Narvik Vann holder på med oppgradering av avløpsforholdene i Kjøpsvik, og nå starter arbeidet med flere mindre delområder. Flere eksisterende slamavskillere fjernes (totalt 5 stk) og avløpet samles og ledes til to nye, større slamavskillere.

Delområde 3, Orneset – ny slamavskiller (RA2)

Delområde 4, Hestnessjøen – ny slamavskiller (RA3) og ca. 130 meter ny spillvannsledning

Delområde 5, Bruveien – ny vannledning ca. 80 meter

Delområde 6, Hestneselva – sanering avløpsledning ca. 350 meter

Traséene og delområder hvor det skal graves vises på vedlagt bilde. Prosjektet starter opp 7. Juni og er planlagt ferdigstilt høsten 2024.

Midlertidig vann

I forbindelse med gravearbeidene i Bruveien blir skolen og noen husstander berørt og får lagt ut midlertidig vannforsyning via midlertidige plastslanger som legges ut på bakken. Disse tilknyttes inntaksledningen i huset. Entreprenøren tar kontakt og gir nærmere beskjed om dette.

Adkomst

Når gravingen starter kan veien bli stengt ved gravestedet, og beboere kan måtte finne alternativ parkering for sine biler. Entreprenøren vil gi nærmere beskjed om dette i forkant. Omkjøring vil bli skiltet. Dersom graving pågår i din gate skal entreprenøren sørge for å organisere en ordning som gjør at avfallet ditt likevel kan hentes av HRS. Det kan imidlertid hende at du må plassere avfallsdunkene dine på et alternativt sted for en periode. 

Sikkerhet i anleggsperioden

Entreprenøren vil sikre arbeidet på en forskriftsmessig måte. Berørte oppfordres likevel til å være ekstra oppmerksomme og orientere barn om faremomentene ved anleggsområdet, spesielt med tanke på anleggstrafikken som naturlig følger med arbeidet. 

Øvrige ulemper i anleggsperioden

Kortere avbrudd i vannforsyningen og variasjoner i vanntrykket kan forekomme i forbindelse med opplegg for midlertidig vannforsyning, omkoblinger og lignende.

Støy og støv fra anleggsmaskiner må påregnes. Arbeidet vil hovedsakelig pågå Mandag til og med Lørdag fra kl. 07 – 19.

Entreprenør – Vinter Entreprenør AS

Kontaktperson Ørjan Theodorsen

orjan@vinterentreprenor.no

Mobil: 902 32 699

Prosjektleder og byggeleder – Narvik Vann KF

Catrine Sandvoll

csa@narvikvann.no

Mobil: 971 85 138