Vakt-telefon: 901 16 300

Oppstart gravearbeider Storåsen nord

Narvik Vann skal sanere vann- og avløpsledninger, samt legge ny overvannsledning.

Traséene hvor det skal graves vises på vedlagt bilde. Prosjektet starter opp 5. juni og er planlagt ferdigstilt høsten 2024.

Midlertidig vann

I forbindelse med gravearbeidene vil det bli lagt ut midlertidig vannforsyning, og berørte husstander vil få vann via midlertidige plastslanger som legges ut på bakken, og tilknyttes inntaksledningen i huset. Entreprenøren tar kontakt og gir nærmere beskjed om dette.

Adkomst

Når gravingen starter kan veien bli stengt ved gravestedet, og beboere kan måtte finne alternativ parkering for sine biler. Entreprenøren vil gi nærmere beskjed om dette i forkant. Omkjøring vil bli skiltet. Dersom graving pågår i din gate skal entreprenøren sørge for å organisere en ordning som gjør at avfallet ditt likevel kan hentes av HRS. Det kan imidlertid hende at du må plassere avfallsdunkene dine på et alternativt sted for en periode. 

Sikkerhet i anleggsperioden

Entreprenøren vil sikre arbeidet på en forskriftsmessig måte. Berørte oppfordres likevel til å være ekstra oppmerksomme og orientere barn om faremomentene ved anleggsområdet, spesielt med tanke på anleggstrafikken som naturlig følger med arbeidet. 

Øvrige ulemper i anleggsperioden

Kortere avbrudd i vannforsyningen og variasjoner i vanntrykket kan forekomme i forbindelse med opplegg for midlertidig vannforsyning, omkoblinger og lignende.

Støy og støv fra anleggsmaskiner må påregnes. Arbeidet vil hovedsakelig pågå hverdager fra kl. 07 – 19. Noe lengre arbeidstid kan påregnes i perioder.

Entreprenør – Norover AS

Kontaktperson Rune Lundberg

rune@norover.no

mobil: 940 87 808

Prosjektleder – Narvik Vann KF

Kristine Henriksen

kristine@narvikvann.no

mobil: 977 22 035

Byggeleder – Narvik Vann KF

Bjørn Sørensen

bjorn@narvikvann.no

mobil: 904 79 810