Vakt-telefon: 901 16 300

Fra og med 2023 fordeles kommunale avgifter på 6 faktura, ikke 4 som tidligere år. Dette skyldes gjeldende regelverk for oppgjør av moms.

Prisen for tjenestene vann og avløp beregnes etter prinsippet om selvkost. Selvkost er summen av alle kostnader som påføres for å levere en tjeneste. Det betyr at gebyrene som betales kun skal dekke kostnader som påføres for å levere tjenesten og det er ikke tillatt med overskudd. Eventuelle overskudd avsettes til øremerkede fond som benyttes i de påfølgende år. Det er ikke tillatt å benytte gebyrer fra en tjeneste til å dekke kostnader på en annen tjeneste.

For 2023 vil det blir noe større økninger i gebyrene for tjenestene vann og avløp. Gebyrene måles og beregnes ut fra en normalbolig og i Narvik kommune blir det totalt en økning på 20% for tjenestene vann og avløp på en normbolig. Mange kommuner opplever i dag gebyr økninger på disse områdene på opp mot 30%.

Årsak til gebyr økningen i 2023 skyldes:

  • Økte renter. Investeringer på vann- og avløpsområdet finansieres med låneopptak og dermed har kommunen store lån. Siden renten har gått betydelig opp i hele 2022 og fortsatt i 2023, vil dette medføre en stor økning i rentekostnader. De økte rentekostnader må da dekkes med økte gebyr.
  • Mindre bruk av fondsmidler. I 2022 ble gjort bruk av store fondsmidler som var oppspart på tjenestene, noe som medførte lave gebyr økninger for 2022. For 2023 brukes alle fondsmidler opp, men disse utgjør ikke like mye som i 2022. Mindre bruk av fondsmidler må da dekkes med økte gebyr.
  • Reduksjon i løpende kostnader: For at økningen ikke skulle bli høyere enn 20%, har Narvik Vann jobbet aktivt for å redusere de løpende kostnadene, samtidig som vi ønsker å opprettholde gode VA-tjenester.

Normalt vil det være en økning i gebyrene som følge av generelle prisøkninger og nivå på nødvendige investeringer. Enkelte år vil det imidlertid kunne oppstå situasjoner hvor det blir små økninger, mens enkelte år vil det kunne bli store økninger. Narvik Vann prøver å få til jevne gebyr økninger, men de siste årene har dette vært krevende. Covid situasjonen medførte nedgang i renter i 2020 og 2021, mens delvis i 2022 og nå 2023 er det blitt økning i renter for å dempe prisveksten i samfunnet.

Det har vært følgende gebyr økninger de 3 siste år:

Gebyr for vann og avløp

2020

2021

2022

2023

Snitt

Normalbolig i kroner- eks. mva

5 984

5 791

5 921

7 112

 

Endring i kroner – eks. mva.

-193

130

1 192

376

Endring i %

 

-3,23 %

2,24 %

20,13 %

6,28 %

Dette utgjør en gjennomsnittlig økning de 3 siste år med kr. 376,- eks. mva.

For å lese mer om gebyrer, utregning og priser fra 01.01.2023 følg link https://narvikvann.no/priser-gebyr/