Vakt-telefon: 901 16 300

Oppstart gravearbeider Bergveien vest

Narvik Vann skal sanere vann- og avløpsledninger, samt legge ny overvannsledning.

Traséene hvor det skal graves vises på vedlagt bilde. Det vil bli oppstart desember/januar og er planlagt ferdigstilt våren 2023. Asfaltering er planlagt sommer 2023.

Midlertidig vann

I forbindelse med gravearbeidene vil det bli lagt ut midlertidig vannforsyning til berørte husstander. Berørte husstander vil få vann via midlertidige plastslanger som legges ut på bakken, og tilknyttes inntaksledningen i huset. Entreprenøren tar kontakt og gir nærmere beskjed om dette.

Adkomst

Når gravingen starter kan veien bli stengt ved gravestedet, og beboere kan eventuelt måtte finne alternativ parkering for sine biler. Entreprenøren vil gi nærmere beskjed om dette i forkant. Omkjøring vil bli skiltet.  Dersom graving pågår i din gate skal entreprenøren sørge for å organisere en ordning som gjør at avfallet ditt likevel kan hentes av HRS. Det kan imidlertid hende at du må plassere avfallsdunkene dine på et alternativt sted for en periode.

Sikkerhet i anleggsperioden

Entreprenøren vil sikre arbeidet på en forskriftsmessig måte. Berørte oppfordres likevel til å være ekstra oppmerksomme og orientere barn om faremomentene ved anleggsområdet, spesielt med tanke på anleggstrafikken som naturlig følger med arbeidet.

Øvrige ulemper i anleggsperioden

Kortere avbrudd i vannforsyningen og variasjoner i vanntrykket kan forekomme i forbindelse med opplegg for midlertidig vannforsyning, omkoblinger og lignende.

Støy og støv fra anleggsmaskiner må påberegnes. Arbeidet vil hovedsakelig pågå mandag – fredag kl. 07 – 19 og lørdager kl. 07-15.00. Noe lengre arbeidstid kan påregnes i perioder.

Entreprenør – Ottar Bergersen og Sønner AS

Kontaktperson Christoffer Olsen

christoffer@obas.no

mobil: 995 83 671

Prosjektleder – Narvik Vann KF

Astri M. Høiem

astri@narvikvann.no

mobil: 920 95 979

Byggeleder – Narvik Vann KF

Bjørn Sørensen

bjorn@narvikvann.no

mobil: 904 79 810