Vakt-telefon: 901 16 300

Narvik Vann skal, i prosjektet Vannforsyning Furumoen og Sanering VA Elvegårdsveien, øke sikkerheten på vanntilførsel til nye Narvik Sykehus ved å legge ekstra vannledninger på Furumoen.

I tillegg skal det legges nye hovedledninger for vann og avløp i området ved Elvegården i Bjerkvik.

Traséene hvor det skal graves vises på vedlagt bilde.

Anleggsarbeidet startet opp i uke 49 i år og vil pågå første kvartal 2022. Asfaltering er planlagt til juni 2022.

Midlertidig vann
I forbindelse med gravearbeidene vil det bli lagt ut midlertidig vannforsyning til berørte husstander. Berørte husstander vil få vann via midlertidige plastslanger som legges ut på bakken, og tilknyttes inntaksledningen i huset. Entreprenøren tar kontakt og gir nærmere beskjed om dette.

Adkomst
Når gravingen starter kan veien bli stengt ved gravestedet, og beboere kan eventuelt måtte finne alternativ parkering for sine biler. Entreprenøren vil gi nærmere beskjed om dette i forkant. Omkjøring vil bli skiltet.  Dersom graving pågår i din gate skal entreprenøren sørge for å organisere en ordning som gjør at avfallet ditt likevel kan hentes av HRS. Det kan imidlertid hende at du må plassere avfallsdunkene dine på et alternativt sted for en periode.

Sikkerhet i anleggsperioden
Entreprenøren vil sikre arbeidet på en forskriftsmessig måte. Berørte oppfordres likevel til å være ekstra oppmerksomme og orientere barn om faremomentene ved anleggsområdet, spesielt med tanke på anleggstrafikken som naturlig følger med arbeidet.

Øvrige ulemper i anleggsperioden
Kortere avbrudd i vannforsyningen og variasjoner i vanntrykket kan forekomme i forbindelse med opplegg for midlertidig vannforsyning, omkoblinger og lignende. Støy og støv fra anleggsmaskiner må påberegnes.

Arbeidet vil hovedsakelig pågå mandag – fredag kl 07 – 16. Noe lengre arbeidstid kan påregnes i perioder.

Entreprenør – Taraldsvik Maskin AS
Kontaktperson Reidar Elvenes
reidar@narvikanlegg.no
mobil: 951 56 315

Prosjektleder – Narvik Vann KF
Astri M. Høiem
astri@narvikvann.no
mobil: 920 95 979

Byggeleder – Narvik Vann KF
Bjørn Sørensen
bjorn@narvikvann.no
mobil: 904 79 810