Vakt-telefon: 901 16 300
Sanering VA Oscarsborg

Vann- og avløpsledninger i området Oscarsborg skal skiftes ut (saneres). Gatene som blir berørt er: Snorres gate, Lodve Langes gate, Ottars gate, Selsbanes gate, Diagonalgata, Tore Hunds gate, og Tøttaveien. Anleggsområdet vises på vedlagt kart. Anleggsarbeidet vil starte opp i november og vil pågå fram til sommeren 2022.

Midlertidig vann
I forbindelse med gravearbeidene vil det bli lagt ut midlertidig vannforsyning til berørte husstander. Berørte husstander vil få vann via midlertidige plastslanger som legges ut på bakken, og tilknyttes inntaksledningen i huset. Entreprenøren tar kontakt og gir nærmere beskjed om dette.
Adkomst

Når gravingen starter kan veien bli stengt ved gravestedet, og beboere kan eventuelt måtte finne alternativ parkering for sine biler. Entreprenøren vil gi nærmere beskjed om dette i forkant. Omkjøring vil bli skiltet.  Dersom graving pågår i din gate skal entreprenøren sørge for å organisere en ordning som gjør at avfallet ditt likevel kan hentes av HRS. Det kan imidlertid hende at du må plassere avfallsdunkene dine på et alternativt sted for en periode.

Alternative gangveier i anleggsperioden

 Anleggsområdet er merket i oransje på vedlagt kartutsnitt (til venstre). Innenfor dette området vil vegen stenges ved bruk av anleggsgjerder, det vil opprettholdes gangpassasjer der dette er mulig.

Myke trafikanter oppfordres til å bruke alternative gangveier som er markert med rosa på kartutsnitt.
Sikkerhet i anleggsperioden

Entreprenøren vil sikre arbeidet på en forskriftsmessig måte. Berørte oppfordres likevel til å være ekstra oppmerksomme og orientere barn om faremomentene ved anleggsområdet, spesielt med tanke på anleggstrafikken som naturlig følger med arbeidet.

Øvrige ulemper i anleggsperioden

Kortere avbrudd i vannforsyningen og variasjoner i vanntrykket kan forekomme i forbindelse med opplegg for midlertidig vannforsyning, omkoblinger og lignende. Støy og støv fra anleggsmaskiner må påberegnes.
Arbeidet vil hovedsakelig pågå mandag – fredag kl 07 – 16. Noe lengre arbeidstid kan påregnes i perioder.

Entreprenør – NVK Maskin AS
Kontaktperson Rune Dehghan
mobil: 481 05 816
Prosjektleder – Narvik Vann KF
Kristine Henriksen
mobil: 977 22 035
Byggeleder – Narvik Vann KF
Bjørn Sørensen
mobil: 904 79 810