Vakt-telefon: 901 16 300
Oppdatering prosjektet Sanering Oscarsborg:
Arbeidet med utskifting av vann- og avløpsledninger i området Oscarsborg er nå avsluttet, og anlegget er overtatt av Narvik Vann.

Det gjenstår fortsatt arbeid med avretting og asfaltering som blir tatt til våren. Arbeidet i sin helhet forventes ferdigstilt innen juli 2023.

 

Narvik Vann har nå signert kontrakt med ny entreprenør som skal ferdigstille arbeidene med sanering av vann- og avløpsledninger i området Oscarsborg.

Ny entreprenør er :      Narvik Anlegg AS

 

Vi vil takke huseierne i området for å ha utvist stor tålmodighet i perioden etter at NVK Maskin AS gikk konkurs og frem til vi nå omsider får gjenopptatt arbeidet. Vi er klar over at mange har hatt betydelige ulemper med blant annet manglende fremkommelighet.

 

  1. Fremdrift

Det er avtalt at arbeidet skal starte opp 19. september 2022. Det vil være en prioritert oppgave å få ferdigstilt og asfaltert hovedveiene, samt få ferdigstilt det kommunale vann- og avløpsanlegget slik at de som i dag får vann levert via midlertidige slanger kan få avviklet denne ordningen før vinteren.

  1. Omfang av arbeid

Rør som allerede er lagt skal trykktestes og vannledninger kloreres før midlertidige vannledninger kan kobles fra. Det skal graves for å legge nye vann- og avløpsledninger i Ottars gate. Der vegen har vært gravd opp må vegoverflater reetableres og asfalteres.

  1. Adkomst

Når gravingen starter kan veien bli stengt ved gravestedet, og beboere kan eventuelt bli nødt til å finne alternativ parkering for sine biler. Entreprenøren vil gi nærmere beskjed om dette i forkant. Omkjøring vil bli skiltet.

  1. Henting av avfall når gata er gravd opp

Når gravingen pågår i din gate skal entreprenøren sørge for å organisere en ordning som gjør at avfallet ditt likevel kan hentes av HRS. Det kan imidlertid hende at du må plassere avfallsdunkene dine på et alternativt sted for en periode.

  1. Sikkerhet i anleggsperioden

Entreprenøren vil sikre arbeidet på forskriftsmessig måte. Berørte oppfordres likevel til å være ekstra oppmerksomme og orientere barn om faremomentene ved anleggsområdet, spesielt med tanke på anleggstrafikken som naturlig følger med arbeidet.

  1.  Øvrige ulemper i anleggsperioden

Kortere avbrudd på vannforsyningen og variasjoner i vanntrykket kan forekomme i forbindelse med opplegg for midlertidig vannforsyning, omkoblinger og lignende. Støy og støv fra anleggsmaskiner må påregnes.

Arbeidet vil hovedsakelig pågå mandag – fredag kl 07 -16. Noe lengre arbeidstid kan påregnes i perioder.

  1.  Kontaktinformasjon

Kontaktperson hos Narvik Anlegg AS er:            

Reidar Elvenes, e-post: reidar@narvikvanlegg.no , mobil 951 56 315

 

Kontaktpersoner hos Narvik Vann er:

Prosjektleder

Kristine Henriksen, e-post: kristine@narvikvann.no , mobil 977 22 035

Byggeleder

Bjørn Sørensen, e-post: bjorn@narvikvann.no ,  mobil: 904 79 810