Vakt-telefon: 901 16 300

Det skal iverksettes tiltak for å redusere overløpsdrift ved Vassvik avløpspumpestasjon. Dette gjøres for å forbedre de miljømessige forholdene rundt utslippspunktet. Det planlegges ny pumpestasjon samt å forlenge overløpsledningene til dypt vann.

Fremdrift
Detaljprosjektering ble påbegynt i uke 22 og forventes ferdigstilt i uke 47. Anleggsarbeider antas oppstartet første halvår 2022.

Prosjektleder Narvik Vann KF
Kristine Henriksen

e-post: kristine@narvikvann.no
mobil: 977 22 035