Vakt-telefon: 901 16 300

Klikk for stort bilde
Multiconsult Norge AS varsler på vegne av Narvik Vann KF oppstart av planarbeid – detaljreguleringsplan for Kjøpsvik avløpsanlegg (PlanID 2021004).

Frist for innspill er 28.06.2021.

Planarbeidet omfatter eiendommen gnr./bnr. 223/1 ved Hestneselva i Kjøpsvik, Narvik kommune. Planområdet er vist med svart, stiplet linje på kartutsnittet. Hensikten med reguleringsarbeidet er å tilrettelegge for etablering av kommunalt avløpsanlegg/slamavskiller.

Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, samt grunneiere og rettighetshavere vil få egen melding.

Opplysninger om planarbeidet fås ved henvendelse til Multiconsult Norge AS v/Trude Johnsen, e-postadresse trude.johnsen@multiconsult.no.

Eventuelle kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet sendes skriftlig innen 28.06.21 til: Multiconsult Norge AS, Fagernesveien 1, 8514 Narvik. E-post: trude.johnsen@multiconsult.no med kopi til: postmottak@narvik.kommune.no.

Dokumenter:
Planinitiativ_Detaljregulering for Kjøpsvik avløpsanlegg (PDF, 202 kB)
Referat fra oppstartsmøte_Detaljregulering for Kjøpsvik avløpsanlegg (PDF, 662 kB)
KU-vurdering_Detaljregulering for Kjøpsvik avløpsanlegg (PDF, 961 kB)
Varslet planavgrensning_Detaljregulering for Kjøpsvik avløpsanlegg (PDF, 340 kB)

Sakens øvrige dokumenter kan sees på innsyn sak 21/1429:

https://www.narvik.kommune.no/innsyn.aspx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2021001429&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=3590&