Vakt-telefon: 901 16 300

Narvik Vann har økt brannvannskapasitet til Notveien og Trålveien ved å legge en ny ledning på trykksiden i Slyngbakken, samtidig som eksisterende vannledninger og vannkummer er byttet ut.

 I Blåbærveien skal Narvik Vann, for å begrense overvann inn på ledningsnettet vårt, legge en overvannsledning som skal hente inn bekker fra oversiden av deler av Blåbærveien. Samtidig som vi legger ny overvannsledning blir eksisterende vann- og avløpsledning skiftet ut.

Traséen vises på vedlagt bilde.

 Fremdrift
Arbeider i Slyngbakken er ferdigstilt.

Arbeidene i Blåbærveien er påstartet og vil på grunn av utfordrende masser i grunn bli forsinket, men ventes ferdigstilt i begynnelsen av 2021. Asfaltering vil bli sommer 2021.

 Midlertidig vann
I forbindelse med gravearbeidene vil det bli lagt ut midlertidig vannforsyning til berørte husstander. Hvert hus vil få vann via midlertidige plastslanger som legges ut på bakken, og tilknyttes inntaksledningen i hvert hus. Entreprenøren vil gi nærmere beskjed om dette i forkant.

 Adkomst
Når gravingen starter kan veien bli stengt ved gravestedet, og beboere kan eventuelt bli nødt til å finne alternativ parkering for sine biler. Entreprenøren vil gi nærmere beskjed om dette i forkant. Omkjøring vil bli skiltet. Når gravingen pågår i din gate skal entreprenøren sørge for å organisere en ordning som gjør at avfallet ditt likevel kan hentes av HRS. Det kan imidlertid hende at du må plassere avfallsdunkene dine på et alternativt sted for en periode.

 Sikkerhet i anleggsperioden
Entreprenøren vil sikre arbeidet på forskriftsmessig måte. Berørte oppfordres likevel til å være ekstra oppmerksomme og orientere barn om faremomentene ved anleggsområdet, spesielt med tanke på anleggstrafikken som naturlig følger med arbeidet.

Øvrige ulemper

Kortere avbrudd i vannforsyningen og variasjoner i vanntrykket kan forekomme i forbindelse med opplegg for midlertidig vannforsyning, omkoblinger og lignende.
Støy og støv fra anleggsmaskiner må påregnes. Arbeidet vil hovedsakelig pågå mandag – fredag kl 07 -15. Noe lengre arbeidstid kan påregnes i perioder.

Entreprenør – NVK Maskin AS, Kontaktperson: Rune Dehghan, e-post: rune@nvkmaskin.no, mobil 481 05 816

Prosjektleder/Byggeleder Narvik Vann KF – Astri M. Høiem e-post: astri@narvikvann.no, mobil 920 95 979