Vakt-telefon: 901 16 300

Kommunestyret har vedtatt en felles forskrift om vann- og avløpsgebyr som trådte i kraft 1. januar 2020. Grunnlaget for vann- og avløpsgebyrene er bygningenes areal og hva bygningen er definert som. Opplysninger om arealet hentes fra matrikkelen som er den offisielle oversikten over alle eiendommer. I prosessen med kommunesammenslåing er det avdekket en del manglende registreringer i matrikkelen for de gamle kommunene.

Dette kan medføre feil i grunnlaget for faktureringen som pågår i disse dager. Spesielt gjelder dette for næringseiendommer i Ballangen og Kjøpsvik, men også for en del private eiendommer.

Alle som mottar faktura fra oss oppfordres til å kontrollere denne og foreta seg følgende hvis du mener det er feil i angivelsen av bygningenes areal eller andre feil:

Narvik Vann vil behandle alle henvendelser løpende, og sikre at korreksjonene gjøres gjeldende fra og med 01.01.2020. Korrigering kan kun foretas dersom ovennevnte egenerklæringsskjema er sendt inn.

Korrigeringene for din eiendom vil bli foretatt på bakgrunn av opplysningene fra deg. De vil være midlertidige og ikke nødvendigvis i samsvar med bestemmelsene for matrikkelføring (registrering av type eiendom og areal). Vi får ikke endelig avklart hva som er korrekte opplysninger for de forskjellige eiendommene før Narvik kommune har gjennomført opprydding i matrikkelen for Ballangen og Kjøpsvik. Dette kan medføre en ny endring av faktureringsgrunnlaget for vann- og avløpsgebyr for din eiendom på sikt.

Det er til sammen fire innbetalinger av kommunale avgifter i løpet av 2020. Forfallsdatoene er 1. mars, 1. mai, 1. august og 1. november. De kommunale avgiftene må betales til forfall selv om de er feil. Hvis du har innbetalt for mye eller for lite vil dette bli tilbakebetalt/innkrevet med virkning fra 01.01.20 på første faktura etter at korrigering er foretatt.

 

Dersom din eiendom ikke har installert vannmåler, kan det være hensiktsmessig å sette inn vannmåler slik at eiendommen betaler forbruksgebyr etter faktisk vannforbruk. Dette må gjøres av godkjent rørlegger som søker om installasjonen til Narvik Vann.

Som følge av at den nye gebyrstrukturen blant annet har medført endringer for næringseiendommer i Ballangen, vil det blir gjennomført en evaluering av den vedtatte forskriften i løpet av 2020.

Link til informasjon lagt ut på Narvik kommunes hjemmeside