Vakt-telefon: 901 16 300

Narvik Vann KF har sammen med Ballangen og Tysfjord kommune utarbeidet forslag til kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik kommune gjeldende fra 01.01.2020, i medhold av lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16.mars 2012 nr.12 og forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) av 1.juni 2004 nr. 931.

Forslag til forskrift legges nå ut til høring, jfr forvaltningsloven § 37.  Frist for innspill:  11.10.2019.

Høringsdokumentet ligger vedlagt her:

Høringsbrev Kommunal forskrift VA gebyrer

Kommentarer til bestemmelsene i ny VA gebyr forskrift

Utkast til Forskrift om gebyrer for vann og avløp Narvik kommune

Spørsmål eller innspill kan rettes til

Narvik Vann KF, Postboks 64, 8501 Narvik, eller e-post: postmottak@narvikvann.no, tlf  769 13700