Vakt-telefon: 901 16 300

Fra 01.08.2019 endres rutinene for innsending av sanitærsøknader og installasjoner til Narvik Vann KF. Dette gjelder entreprenører og rørleggere.

I en overgangperiode vil dagens metode også godkjennes.

Alle søknader skal nå leveres elektronisk.

Registrering av bruker: https://tenantmanager.onpowel.com/Registration
Følg instruksjonene på registreringssiden. Hjelpefunksjon med video finnes også på siden.

Henvendelse til Narvik Vann ved Jørn Kåre Sommerseth på telefon 480 74 112 .

Før arbeidene settes igang skal Narvik Vann godkjenne arbeider på private stikkledninger for vann og avløp. Foretak som skal utføre rørleggerarbeid og sanitærinstallasjoner skal være godkjent i nødvendig tiltaksklasse, sentral eller lokal godkjenning, i henhold til plan- og bygningsloven.

Ved søknadspliktige arbeider kreves

  • søknad om arbeid på sanitæranlegg
  • situasjonskart med ledninger og bygninger inntegnet
  • målsatt kart
  • eventuelle erklæringer ved ledninger over annen persons eiendom (felles ledninger)

Alt arbeid på utvendig vann- og avløpsledninger skal omsøkes.

Narvik Vann kan også, der forholdene ligger til rette for det, kreve at eksisterende bebyggelse tilknyttes.

Narvik Vanns ansvar begrenser seg til forhold på egne installasjoner og ledningsnett.

Skjema for felles ledning/ledning over annens grunn

Mal for erklæring for felles ledning/ledning over annen manns grunn

Erklæringen sendes for tinglysning til: Statens Kartverk, Tinglysningen, 3507 Hønefoss.

Erklæring i tinglyst stand må sendes inn som vedlegg via entreprenørportalen. Sanitærsøknad vil ikke bli behandlet før tinglyst erklæring er mottatt.

Mal for avtaler er utformet og kan legges ved som ett tillegg om ønskelig

Mal Avtale om felles stikkledninger

Mal Avtale om stikkledninger over annen eiers grunn

Utførelse, kontroll og ferdigmelding

Utførelse skal følge teknisk forskrift i plan- og bygningsloven, sanitærbestemmelser og tekniske bestemmelser om vannmålere.

Sanitærmateriell skal tilfredstille gjeldende godkjenningskrav (NIB).

Kommunen har tilsynsmyndighet i forhold til kontrollplaner.

Melding om utført arbeid skal sendes inn elektronisk med målsatt skisse av utvendige ledningsanlegg, eventuelle erklæringer og serviceavtaler. Ufullstendig skisse vil ikke bli godkjent.