Vakt-telefon: 901 16 300

 

 

 

 

 

 

 

I henhold til forurensningsloven, jf forvaltningsloven § 37 kunngjøres oppstart av arbeid med utarbeidelse av lokal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker i nye Narvik kommune.

Formålet med forskriften er å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling av slam i nye Narvik kommune.

Forslag til forskrift vil bli sendt ut på høring.

Spørsmål eller innspill kan rettes til

Narvik Vann KF, Postboks 64, 8501 Narvik, eller e-post: postmottak@narvikvann.no, tlf 769 13700