Vakt-telefon: 901 16 300

FNs internasjonale vanndag markeres i god tradisjon i regi av Narvik Vann, fredag 22. mars.

Vi inviterer alle 5. klasser på omvisning på Narvik vannbehandlingsanlegg. Det blir quiz og servering. Kanskje får vi besøk av Blobben?

Tema for 2019: Ingen skal bli etterlatt

Tema for verdens vanndag 2019 er i kjernen av FNs bærekraftsmål 6: alle må ha tilgang til rent vann.

2,1 milliarder mennesker mangler tilgang til rent drikkevann hjemme. Dette har konsekvenser for helse, utdanning og livskvalitet. I 8 av 10 husholdninger uten vanntilgang er jenter og kvinner ansvarlig for å hente vann til familien. For å sikre bærekraftig utvikling er det helt nødvendig at alle mennesker får rent, trygt vann.

Noen steder har marginaliserte grupper større utfordringer med å få tak i rent vann – kvinner, barn, flyktninger, urbefolkning og mennesker med nedsatte funksjonevner kan ha mer begrenset tilgang til vann enn andre mennesker. Andre steder kan sosial status, etnisitet, alder eller legning gjøre det vanskeligere å få tak i sikkert drikkevann.

Vann er en menneskerettighet, og derfor er tema for 2019 at alle, også utsatte grupper, skal ha tilgang til rent vann.

FNs bærekraftsmål nr. 6 forplikter verdens land til å sikre at alle har tilgang til rent drikkevann innen 2030.