Vakt-telefon: 901 16 300

Oppstart av gravearbeider i Taraldsvik øst

Narvik Vann skal legge nye vann-, spillvanns- og overvannsledninger i deler av Taraldsvik, – i prosjektet Taraldsvik øst.
Trasèen hvor det skal graves vises på vedlagte kart.
Anleggsarbeidet starter opp første uka i januar og vil pågå fram til høsten 2019.

Midlertidig vann
I forbindelse med gravearbeidene vil det bli lagt ut midlertidig vannforsyning til berørte husstander. Hvert hus vil få vann via midlertidige plastslanger som legges ut på bakken, og tilknyttes inntaksledningen i huset. Entreprenøren tar kontakt og gir nærmere beskjed om dette.

Adkomst
Når gravingen starter kan veien bli stengt ved gravestedet, og beboere kan eventuelt bli nødt til å finne alternativ parkering for sine biler. Entreprenøren vil gi nærmere beskjed om dette i forkant. Omkjøring vil bli skiltet.
Dersom graving pågår i din gate skal entreprenøren sørge for å organisere en ordning som gjør at avfallet ditt likevel kan hentes av HRS. Det kan imidlertid hende at du må plassere avfallsdunkene dine på et alternativt sted for en periode.

Sikkerhet i anleggsperioden
Entreprenøren vil sikre arbeidet på forskriftsmessig måte. Berørte oppfordres likevel til å være ekstra oppmerksomme og orientere barn om faremomentene ved anleggsområdet, spesielt med tanke på anleggstrafikken som naturlig følger med arbeidet.

Øvrige ulemper i anleggsperioden
Kortere avbrudd på vannforsyningen og variasjoner i vanntrykket kan forekomme i forbindelse med opplegg for midlertidig vannforsyning, omkoblinger og lignende.
Støy og støv fra anleggsmaskiner må påregnes.
Arbeidet vil hovedsaklig pågå mandag – fredag kl 07 -16. Noe lengre arbeidstid kan påregnes i perioder.

Entreprenør – Taraldsvik Maskin AS, kontaktperson Reidar Elvenes, epost: reidar.elvenes@taraldsvik.no, mobil: 951 56 315
Prosjektleder – Marianne Pettersen, e-post: marianne@narvikvann.no, mobil: 908 23 682
Byggeleder – Bjørn Sørensen, e-post: bjorn@narvikvann.no, mobil: 904 79 810