Vakt-telefon: 901 16 300

Sanering VA Taraldsvik øst
Doffin referanse: 2018-422579
Tilbudsfrist: 2018-08-29, kl 12:00

Beskrivelse av anskaffelsen
Narvik Vann KF skal sanere eksisterende vann- og avløpsledninger samt tilhørende kummer i følgende gater; Taraldsvikbakken, Jonas Lies vei, Wergelands vei, Falkbergets vei, Hamsuns vei og Strandveien. I de nevnte gater skal det etableres separatsystem for overvann og spillvann. Overvannet skal ledes ut til sjø fra Strandveien.
I forbindelse med utførelsen må det etableres midlertidig vannforsyning til abonnentene når ledningsstrekk kobles ut. Det må og etableres omkjøring til eiendommene i det berørte området.

Arbeidene omfatter hovedsakelig:
– Graving av grøft inkl. levering og montering av VA-ledninger, ca. 690 m
– Levering og montering av nye vannkummer
– Levering og montering av overvann- og spillvannskummer
– Levering og montering av nye sandfangkummer
– Nødvendige tilkoblinger til eksisterende kummer
– Graving av stikkledningsgrøft og tilkobling til eksisterende stikkledninger
– Reetablering av overflater inklusive vegoverbygning
– Trafikkavvikling og midlertidig vann

Se forøvrig hele kunngjøringen på Doffin.