Vakt-telefon: 901 16 300

Bystyret vedtok 21.12.2017 «Forskrift om gebyr for saksbehandling og tilsyn av mindre avløpsanlegg, Narvik kommune, Nordland» med ikrafttredelse 01.01.2018.

Forurensningsforskriften § 11-4 gir kommunen hjemmel til å fastsette forskrift om gebyrer for henholdsvis kommunal saksbehandling og kontrolltiltak knyttet til gitte bestemmelser. Gebyrene skal settes slik at de samlet sett ikke overstiger kommunens kostnader ved saksbehandlingen eller kontrollordningen, se forurensningsloven § 52a.

Kommentarer til forskriften

Saksbehandlingsgebyret skal dekke kommunens kostnader ved behandling av saker etter forurensningsforskriften kapittel 12. Dette gjelder behandling av eksisterende tillatelser og nye tillatelser til utslipp av sanitært avløpsvann. Saksbehandlingsgebyret blir fakturert i tilknytning til søknadsbehandlingen.

Tilsynsgebyret skal dekke Narvik Vanns kostnader for tilsyn med alle avløpsanlegg i kommunen som omfattes av forurensningsforskriften kapittel 12. Dette innebærer at tilsynsgebyret skal ilegges alle eiendommer med innlagt vann som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett, men som har mindre avløpsanlegg (mindre enn 50 pe). Tilsynsgebyret faktureres som et årlig gebyr og sammen med øvrige kommunale avgifter. Alle anlegg kommer likevel ikke til å kontrolleres årlig, men vil bli kontrollert og gjennomgå tilsyn etter faste intervaller. Den gebyrpliktige slipper da å betale et engangsgebyr når tilsyn gjennomføres, og får i stedet kostnaden fordelt over flere år. Gebyrene er hjemlet i forskriften og størrelsen vedtas årlig av bystyret.

Bakgrunnen for forskriften

Av forurensningsforskriften § 12-2, fremgår det at det er kommunen (Narvik Vann KF) som er forurensningsmyndighet for dette kapitelet. Kommunen (Narvik Vann KF) skal gi utslippstillatelser og føre tilsyn med at bestemmelsene i, og vedtak fattet i medhold av forurensningsforskriften kapittel 12, følges. EUs rammedirektiv for vann (Vanndirektivet) fra 2000 krever at tilstanden i overflatevann (kystvann, brakkvann og ferskvann) og grunnvann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene minst skal ha god økologisk og god kjemisk tilstand innen utgangen av 2021.

For å nå målsetningen må det settes i verk tiltak for alle forurensningskilder som påvirker vannforekomstene. Avløp fra spredt bebyggelse er en betydelig kilde til forurensning i drikkevann og vassdrag. Lokalt er det viktig å redusere den bakteriologiske belastningen for å bedre badevannskvaliteten og trygge drikkevannsforsyning fra private brønner. Opprydding og oppgradering av eldre renseanlegg er essensielt for å nå kravet fra Vanndirektivet. Narvik kommune har derfor utarbeidet «Temaplan for opprydding i spredt avløp i Narvik kommune 2017 -2027» som ble vedtatt av bystyret 23.02.17

Økonomiske konsekvenser

Lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av avløpsanlegg er rammen for innkreving av saksbehandlings- og tilsynsgebyrer for Narvik Vann for saker etter forurensningsforskriften kapittel 12. Alt arbeidet med saksbehandling og tilsyn må finansieres via gebyrene da dette er et eget selvkostområde.

Forskrift om gebyr for saksbehandling og tilsyn av mindre avløpsanlegg