Vakt-telefon: 901 16 300

 

I henhold til forurensningsforskriftens § 12-6 jf forvaltningsloven § 37 kunngjøres oppstart av arbeid med utarbeidelse av lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Narvik kommune, Nordland.

Narvik Vann KF har ansvaret for å sikre at målene i kommunens vedtatte «Temaplan for opprydding i spredt avløp i Narvik kommune 2017 – 2027» nås. Planen finner du her: narvikvann.no/nyheter

Arbeidet med etablering av forskriften er et ledd i forberedelsene til opprydding i spredt avløp i Narvik kommune. Formålet med forskriften er å redusere forurensning til de lokale resipientene ved å tydeliggjøre hvilke rensekrav som gjelder for de forskjellige områdene i Narvik kommune, samt å sikre likebehandling og forutsigbarhet for kommunens innbyggere.

Forslag til forskrift vil bli sendt ut på høring.

Spørsmål eller innspill kan rettes til

Narvik Vann KF, Postboks 64, 8501 Narvik, eller e-post: postmottak@narvikvann.no, tlf  769 13 700