Vakt-telefon: 901 16 300

 

 

 

 

 

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 legges forslag til utbyggingsavtale for Fagernesfjellet, byggetrinn I i områdereguleringsplan for Fagernesfjellet, vedtatt av Narvik bystyre i møte 21. april 2016, plan-id 2012-015 i Narvik kommunes planregister og arkivsak nr 16/5783 hos Narvik Vann KF, ut til offentlig ettersyn. Partene i avtalen er Narvikfjellet AS og Narvik Vann KF og Narvik kommune, Enhet veg og park. Oppstart av arbeidet med utbyggingsavtalen ble kunngjort 17.10.16. Formålet med utbyggingsavtalen er å sikre finansiering og gjennomføring av ny offentlig infrastruktur, herunder veier, vann- og avløpsanlegg. Det vises for øvrig til bystyrets prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtaler, bystyresak 012/08, vedtatt 04.01.08.

Utbyggingsavtale Narvikfjellet AS

Planbestemmelser Områdeplan Fagernesfjellet

VA-ledningskart byggetrinn 1

Frist for innspill:             13. oktober 2017

Spørsmål eller innspill kan rettes til

Narvik kommune, Enhet veg og park, postboks 64, 8501 Narvik, eller som e-post: postmottak@narvik.kommune.no

Narvik Vann KF, postboks 64, 8501 Narvik, eller som e-post: postmottak@narvikvann.no