Vakt-telefon: 901 16 300

Narvik bystyre har den 23.02.2017 vedtatt Temaplan for opprydding i spredt avløp i Narvik kommune 2017-2027

En av de vesentligste forurensningskildene i Narvik kommune kommer fra spredt avløp. Med spredt avløp menes utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg. Mange slike avløp i kommunen er ikke opprustet til dagens krav til standard.
Avrenning fra disse er svært uheldig da det blant annet kan gi smitte til omgivelsene. Dette kan være bakterier i avrenningene som kan infisere nærliggende drikkekilder, og i verste fall kan åpne anlegg virke som feller for barn og dyr. Kommunen er ifølge forurensningsforskriften forurensnings- og tilsynsmyndighet for spredt avløp og er også gjennom vannforskriften pliktig til å rydde opp i og stoppe eventuell forurensning som påvirker vannforekomster. Denne temaplanen viser hvordan oppryddingen av spredt avløp skal gjennomføres i Narvik kommune.
Planen omtaler hvilke prioriteringer som skal vektlegges i forhold til rekkefølgen av de ulike områdene det skal ryddes opp i. Den påpeker også at det skal utarbeides en informasjonstrategi til publikum. Det gis også en oversikt av kommunens virkemidler for oppryddingen, og tidsplan for total gjennomføring. For å dokumentere at tiltakene for det arbeidet som omfatter vannforekomstene har effekt, skal det også utvikles et overvåkningsprogram i tråd med kravene i vannforskriften.
Mål og hensikt
Narvik kommune har vedtatt å gjennomføre en opprydding i alle avløp som ikke er tilkoblet det kommunale avløpsnettet. Hensikten med oppryddingen er å forhinde og stoppe forurensning fra avløp som er defekte, mangler utslippstillatelse og/eller ikke innfrir dagens krav til standard. Hovedmålet er å nå en god kjemisk og økologisk tilstand i alle vannforekomster. For å nå dette målet er ett av tiltakene at det ryddes opp i spredt avløp som erfaringsmessig er en stor forurensningskilde også for vannforekomster. Hensikten med oppryddingen er å forhindre og stoppe forurensning fra avløp som er defekte, mangler utslippstillatelse og/eller ikke innfrir dagens krav til standard. Det er videre et mål for kommunen at det etableres rutiner, forskrifter og planer som gjør oppryddingsarbeidet mulig å gjennomføre.
Prosess
Areal- og samfunnsutvikling har hatt ansvar for utarbeidelse av planen i henhold til vedtak om planstrategi.
Enheten har hatt et samarbeid med Narvik Vann under utviklingen av temaplanen. Planen har vært sendt til uttalelse til Fylkesmannen, Nordland fylkeskommune, Ofoten vannområde, Narvik Havn, Mattilsynet, Ofoten regionråd, omkringliggende kommuner, Narvik Vann KF, samt andre relevante enheter i Narvik kommune. 

Last ned; Temaplan for opprydding i spredt avløp i Narvik kommune 2017 – 2027