Vakt-telefon: 901 16 300

I dag er 4 representanter for Narvik Vann på besøk på Gardermoen Renseanlegg. Dette anlegget tar i mot alt avløpsvann fra Oslo Lufthavn, nordre deler av Ullensaker og Nannestad. De renser for 47.000 PE (personekvivalenter).

Rensetrinn på Gardermoen renseanlegg:

  1. Rister fjerner papir, q-tips, filler og andre større partikler.
  2. Sand og fettfang fjerner sand, kaffegrut og andre typer partikler i et basseng. Fettet skilles ut og behandles sammen med slammet.
  3. Forsedimentering betyr at tyngre slampartikler synker til bunn og pumpes til slambygg.
  4. Nitrogen fjernes fra avløpsvannet gjennom en biologisk prosess ved hjelp av levende mikroorganismer og bakterier i 7 forskjellige reaktorer (Kaldnesmetoden).
  5. Kjemisk felling og flotasjon betyr at kjemikalier tilsettes slik at fosfor felles ut og det utfelte materialet bindes videre sammen til større partikler. Finfordelt luft blandes inn i vannet slik at partiklene fester seg til boblene som flyter opp til overflaten. Dette kalles flotasjon.
  6. Desinfisering med UV – bestråling slik at bakterieinnholdet i det rensede vannet er på nivå med badevannskvalitet i henhold til norske krav.

Renset avløpsvann fra Gardermoen renseanlegg slippes ut i Leira (elv).

 

Det er lærerikt og interessant å besøke et stort renseanlegg med mange rensetrinn.