Vakt-telefon: 901 16 300

saneringsplan-va-narvik

I henhold til gjeldende hovedplaner for vann og avløp skal det utarbeides saneringsplan for ledningsnettet i Narvik. Det blir utarbeidet en felles plan for vann og avløp.

Gjennom arbeidet med planen vil saneringsbehovet for ledningsnettet på Narvik-halvøya, Ankens og Håkvik kartlegges. Dette vil danne grunnlag for hvilke ledninger som blir prioritert for utskiftning i de kommende årene.

Saneringsplanen utarbeides med tanke på å løse utfordringene knyttet til forringelse av ledningsnettet, leveringssikkerhet og vanntap.

Fremdrift
Planarbeidet starter opp januar 2017 og ferdig saneringsplan skal foreligge i oktober samme år.
Kontraktspartner:
Norconsult AS, avd Tromsø

Prosjektleder:
Geir R. Hansen
Tlf: 76 91 37 26
Mob: 90 88 84 74
geir@narvikvann.no