Vakt-telefon: 901 16 300

Endring i «Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik kommune» fra 01.01.17.

Bystyret vedtok den 17.11.16 i sak 097/16 endringer i «Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik kommune» med virkning fra og med 01.01.17.

Forskriftens § 12 tilføyes et nytt åttende ledd som åpner for muligheten til å søke reduksjon for den faste delen av gebyret for næringseiendommer som har spesielt stort bruksareal som ikke er tilknyttet vann eller avløp. Forskriftens § 3 tilføyes et nytt åttende ledd som definerer «Spesielt stort bruksareal» til å være bruksareal som utgjør mer enn 1000 m2 pr tilknyttet eiendom.

Forskriftens § 5 tilføyes et nytt sjette ledd der det kreves at det installeres vannmåler i alle eiendommer som tilknyttes etter 01.01.17. Kravet gjelder ikke eiendommer som utelukkende benyttes til boligformål.

Forskrift med endringer gjeldende fra 01.01.17 finnes på kommunens hjemmeside www.narvik.kommune.no under Kunngjøringer og på Narvik Vann sin hjemmeside www.narvikvann.no.

Forskriften kan også fås ved henvendelse til Narvik Vann pr telefon 76 91 37 00, eller pr. e-post til postmottak@narvikvann.no

Link til ny kommunal forskrift gjeldene fra 1.1.2017

forskrift