Vakt-telefon: 901 16 300

Stokland

Narvik kommune innførte tvungen tømming av private slamavskillere i 1993.Tømming av slamavskillere utføres av privat entreprenør. Tømmingen gjennomføres i sommerhalvåret og foretas med bil og traktor. Traktortømming har vært nødvendig for et begrenset antall anlegg med særdeles vanskelig adkomst, hovedsakelig etablert før dagens krav i slamforskriften trådte i kraft.

Alt slam er avvannet i entreprenørens mobile anlegg før det blir transportert til Hålogaland Ressursselskaps (HRS) sluttbehandlingsanlegg på Djupvik.

Tømming av slamavskillere utføres hovedsakelig som flg.:

  • Fra helårsboliger, forsamlingshus, småbedrifter, ol. – hvert 2. år
  • Fra fritidsboliger, hytter, ol. – hvert 4. år
  • Fra tette tanker – hvert år

I år tømmes septiktanker i Narvik by og sørover. Vi har i år inngått kontrakt med Stokland Bilruter AS for utførelse av tømmingen. De vil tømme i uke 25-28. Tømming med traktor vil skje etter uke 32.

Tanker må klargjøres.