Vakt-telefon: 901 16 300

Fylkesmannen i Nordland har gitt Narvik kommune tillatelse til utslipp av kommunalt avløpsvann fra Narvik tettbebyggelse tilsvarende 15 000 pe. Kommunens overslag gir at utslippene fra Narvik-halvøya er på 11 511 pe. I henhold til. ny avløpsdel i forskrift om begrensning av forurensing stilles det krav om sekundær rensing for avløpsutslipp fra Narvik-halvøya. Narvik kommune har søkt om primærrensing for det aktuelle utslippet basert på tidligere resipientundersøkelser og fått dispensasjon fra sekundærkravet.

I vilkårene for utslippstillatelse settes det krav om vannkvalitetsklasse I ”God” i resipienten. Prøvene på innløp og utløp av Taraldsvik RA viser ikke tilfredstillede rensing og kravet til vannkvalitetsklasse kan ikke oppnås.

I den forbindelse skal det foretas en gjennomgang og vurdering av anlegget, som skal resultere i en tiltaksplan som beskriver hva som må gjøres for å kunne oppnå rensing av avløpsvannet.

Fremdrift:
Prosjektet startet opp i uke 22 og skal være ferdig i uke 36.

Budsjett:
170.000 kr

Kontraktspartnere:
Konsulenter:
SWECO Norge AS

Prosjektleder:
Marianne Pettersen
Tlf: 76 91 37 35
Mob: 90 82 36 82
marianne@narvikvar.no