Vakt-telefon: 901 16 300

Det skal etableres en ny utslippsledning for overvann ved Taraldsvik avløpsrenseanlegg. Utlippsledningen skal ivareta overvann fra nærområdet og prosessvann fra RecScancell.

Det er etablert en egen overvannsledning fra nærområdet som er tilkoblet en av de eksisterende utslippsledningene nedstrømsanlegget. Overvannsledningen skal få eget utslipp som skal følge eksisterende trasè, og ligge på østsiden av eksisterende utslippsledninger. Utslippsledningen skal føres til kote – 50.

Omfang:
Ledningen består av skråkum Ø 1000 PE og utslippsledning Ø 630, total lengde 500 m.

Fremdrift:
Oppstart august 2009.

Budsjett:
4,095 mill. kr.

Kontraktspartnere:
Konsulenter:
Hinnstein AS

Entreprenører:
Ikke kontrahert

Prosjektleder:
Siril Sneve
Tlf: 76 91 37 15
Mob: 902 49 115
Siril.sneve@narvik.kommune.no