Vakt-telefon: 901 16 300

Prosjektet er en del av et større overvannsprosjekt som har som mål å begrense infiltrasjon og inntak av overvann på hele Narvikhalvøya. Denne delen av prosjektet går ut på å lede en bekk fra Alpinbyen inn på eksisterende overvannsledning ved kum O21, og videre ned til kum O28. Her skal den nye overvannsledninga kobles på, og man må ha en regulering for å slippe å få for mye vann videre på systemet. Fra kum nedenfor Tøtta I går traseen videre bort Snorresgate og ut i Taraldsvikelva. Det skal også etableres overvannsledning fra et bekkeinntak i Gaupevegen og ned til Snorresgate.

Omfang:
Arbeidet omfatter hovedsaklig:
– 985 m løsmasser- og fjellgrøft
– 740 m vannledninger (160 – 315 mm)
– 720 m spillvannsledninger (250-500 mm)
– 985 m overvannsledninger (250-500 mm)
– strømperenovering av 160 m avløpsledninger
– 9 vannkummer, 18 spillvannskummer, 15 overvannskummer, 13 sandfangkummer og 2 bekkeinntak
– rehabilitering av gater, fortau og terreng

Fremdrift:
Oppstart graving i april 2010 og forventet ferdigstillelse i januar 2011.

Budsjett:
Ca. 22 mill. kr.

Kontraktspartnere:
Konsulenter: Barlindhaug consult AS

Entreprenører:
Elvenes Transport og Maskin AS

Byggeledelse:
Multiconsult Narvik

Prosjektleder:
Siril Sneve
Tlf: 76 91 37 15
Mob: 902 49 115
Siril.sneve@narvik.kommune.no