Vakt-telefon: 901 16 300

Håkvik renseanlegg overholder ikke gjeldende krav til utslipp. Dagens utslipp av kloakk fra renseanlegget går til elveosen av Håkvik – elva rett nedstrøms brua (E6). Nytt utslipp fra renseanlegget skal etableres på dypt vann ved Skjomnes. Denne lokaliteten er av faginstans funnet som best egnet ut fra strømmålinger og modelleringer av fremtidig avløpsutslipp.

Flytting av utslippssted krever imidlertid ny pumpestasjon, ny pumpeledning (ca 1360m) og en utslippskum på Skjomnes. Fra utslippskum etableres det utslippsledning (ca 1760m) til dyputslippet. I tillegg foretas en mindre ombygging inne i selve renseanlegget. Fra eksisterende utslipp ved elvemunningen av Håkvikelva, legges det ledning som bores gjennom E6 og legges inn til ny pumpestasjon som skal anlegges øst for eksisterende pumpestasjon ved avkjørsel til Håkvikdalveien.

Fra pumpestasjonen legges pumpeledning (1360m) langs oversiden av E6 ut til eksisterende pumpestasjon på Skjomnes, for så å følge langs Skjomnesveien til utslippskum ved Skjomnes E-6 3.

Videre legges utslippsledning ut til dypt vann utenfor Skjomnes (1760m)

Fremdrift
Anleggsarbeidene ble avsluttet i september 2014 etter ett års byggetid. Det ble bygget en ny pumpestasjon og 1360 meter pumpeledning til Skjomnes. Herfra ble det lagt en 1760 meter lang utslippsledning til dypt vann utenfor Einebærneset. I tillegg ble det utført en ombygging inne i Håkvik renseanlegg.

Kontraktpartnere:
Konsulent:
SWECO Norge AS

Entreprenør:
Elvenes Transport & Maskin AS

Byggeleder:
Bjørn Sørensen
Tlf: 76 91 37 32
Mob: 904 79 810
bjorn@narvikvar.no

Prosjektleder:
Geir R. Hansen
Tlf: 76 91 37 26
Mob: 90 88 84 74
geir@narvikvar.no