Vakt-telefon: 901 16 300

Avløpsoppryddingen i havneområdet, som startet i 2003, skal nå sluttføres med at direkteutslipp ved Pir 2, nedenfor Havnegata 3 og Havnegata 18 skal avskjæres og overføres via ny avløpspumpestasjon ved Fagernesveien 4 til Narvik avløpsrenseanlegg i Taraldsvik. Samtidig skal vannledning saneres og dubleres for å sikre vannforsyningen til Ankenes.

Omfang:
Trase A:
Det skal legges ny pumpeledning for spillvann fra krysset Havnegata/Sjøbakken og ned til ny pumpestasjon P2 som blir etablert ved Fagernesveien 4. Fra Havnegata 3 og ned til Fagernesveien 13 legges ny selvfallsledning for spillvann som føres videre til den nye pumpestasjonen.

Trase B (inkl. noe av trase A):
Vannledninger skal saneres og dubleres fra Havnegata 2 (Havnens hus) og ut til Fagernesveien 18.

Trase C:
Foran Fagernesveien 4, 6, 8, 10, 12, 14 og 16 legges ny spillvannsledning. Ledningen skal legges i parkerings- gårdsområdet foran eiendommene og skal lede avløpet til den nye pumpestasjonen. Fra pumpestasjonen vil avløpet bli pumpet opp via den nye pumpeledningen til krysset Havnegata/Sjøbakken.

Trase D:
Avløpet transporteres videre med selvfall til eksisterende pumpestasjon ved LKAB – området. Avskjæring og omkobling av eksisterende utslippsledning vil skje i området nedenfor Havnegata 18.

Fremdrift:
Ferdigstilles september 2012

Budsjett:
17,5 millioner

Kontraktspartnere:
Konsulent: Barlindhaug Consult AS

Entreprenør
M3 Anlegg AS

Byggeleder
Rambøll AS v/Trude Johnsen
Tlf. 481 43 922

Prosjektleder:
Bjørn Sørensen
Tlf: 76 91 37 32
Mob: 904 79 810
bjorn@narvikvar.no