Vakt-telefon: 901 16 300

Sanering av vann- og avløpsledninger
Det er snart oppstart for legging av nye vann- og avløpsledninger i Dronningens gate. Arbeidet starter i februar/mars, ved krysset til Bankbakken. Derfra blir gata gravd opp kvartalsvis, til krysset til Brannbakken.

Gata planlegges ferdig asfaltert i løpet av oktober 2009. Deretter starter arbeidet i Bankbakken, gjennom E6 og ned til jernbanesporet, og videre ned til kryss Valhallbakken.

Arbeidet her ventes ferdig i løpet av november 2009, men blir først asfaltert i løpet av sommeren 2010, etter at Trase A, i Kommuneveien, er ferdig.

Arbeidene omfatter hovedsakelig:

  • Ca. 800 lm løsmasse- og fjellgrøft.
  • Ca. 80 m boring gjennom vei (315 mm vannledning).
  • 570 lm spillvannsledninger (200-315 mm PVC).
  • 570 lm overvannledninger 400-500 mm.
  • 1150 lm vannledninger 200-355 mm i ledningsgrøft.
  • 240 lm eksisterende 300 mm stj. vannledning som skal rehabiliteres med 315 mm PE – ledning. Metode ”Cracking / rørsprenging.
  • 100 m eksisterende betong 375 mm avløpsledning skal rehabiliteres med strømpe.
  • 47 stk. spill- og overvannskummer, 12 stk vannkummer.
  • Ca. 8.500 m2 reetablering og fornying av gate og fortau.

Fremdrift:
Mars 2009 til juli 2010

Budsjett:
Ca. 20 mill.kr.

Kontraktspartnere:
Konsulenter:
Barlindhaug Consult AS, Tromsø

Entreprenører:
A. Markussen AS

Prosjektleder:
Bjørn Sørensen
Tlf: 76 91 37 32
Mob: 904 79 810
bjorn@narvikvar.no