Vakt-telefon: 901 16 300

Kunngjøring av åpen tilbudskonkurranse

Overvann Taraldsvik avløpsfelt - del 2 Doffin referanse: 2018-421546 Tilbudsfrist: 2018-08-22 Beskrivelse av anskaffelsen Deler av de kommunale hovedledningene for vann og avløp mellom stasjonsområdet og Tøttaveien svært gamle og skal skiftes ut (saneres). Traséen...

les mer
Sanering VL Fosseveien – status

Sanering VL Fosseveien – status

Arbeidet med utskiftning av vannledninger i Fosseveien er godt i gang. Entreprenøren forventes å være ferdig til slutten av sommeren. Under anleggsperioden kan det være midlertidig økt trafikk i tilstøtende gater, problemer med parkering og noe økt støvplager. Både...

les mer
Sanering VA Ankenesveien  – Status

Sanering VA Ankenesveien – Status

Arbeidet med legging av hovedledninger i Ankenesveien forventes å være ferdig innen utgangen av mai. Etter dette vil det pågå noe arbeider med private stikkledninger, samt gjenoppbygging av vegen. Asfaltarbeidet er planlagt i midten av august da veien har fått satt...

les mer
Verdens vanndag 2018

Verdens vanndag 2018

Verdens Vanndag ble også i år markert på Taraldsvikfossen vannbehandlingsanlegg. 10 klasser fra 5. klassetrinn kom på besøk for å se hvordan vi lager ett av Norges beste drikkevann. Etter litt kort informasjon fikk barna omvisning og forklaring inne på selve anlegget....

les mer
Verdens vanndag 22. mars 2018

Verdens vanndag 22. mars 2018

Verdens vanndag markeres over hele verden, som en offisiell FN-dag. Temaet i 2018 er "Nature for water" som på norsk er "Svaret er i naturen". Måler er å sette søkelys på hvordan naturbaserte løsninger kan brukes for å takle ulike vannutfordringer som tørke, flom og...

les mer
Saneringsplan VA Narvik

Saneringsplan VA Narvik

I løpet av 2017 har Norconsult, på oppdrag fra Narvik Vann, utarbeidet en samlet saneringsplan for vann og avløp i Narvik og på Ankenes. Saneringsplanen belyser behovet for fornying av ledningsnettet basert på tilstand, drifts- og miljømessige forhold samt hensynet...

les mer
Nyansatt – Kristine Henriksen

Nyansatt – Kristine Henriksen

Kristine Henriksen er siste tilskudd til vår arbeidsplass her i Narvik. Hun er født i Narvik, men har i den siste tiden jobbet som VA ingeniør i Bardu. Nå har hun, samboeren og deres datter på 1 år flyttet hjem. Her har hun tiltrådt stilling som prosjekt ingeniør. Hun...

les mer
Sanering VA Ankenesveien

Sanering VA Ankenesveien

Narvik Vann KF skal legge nye vann-, spillvanns- og overvannsledninger i Ankenesveien. Nærmere bestemt fra Ankenesveien 259 til rett nedenfor Ankenes kirke. Total lengde på traséen er ca 900 m. Felles avløpsledninger erstattes med separate spillvanns- og...

les mer
Narvik avløpsrenseanlegg – status august

Narvik avløpsrenseanlegg – status august

Avløpsanlegget ble satt i drift i slutten av juni. Det pågår fortsatt innkjøring av prosessen. Mengden tørrstoff/slam som produseres og blir kjørt til deponi er 6 ganger mer enn hva som ble levert fra det gamle anlegget. Utvendige arbeider er i sluttfasen og det skal...

les mer
Taraldsvik vann og overvann

Taraldsvik vann og overvann

Status gravearbeider i Taraldsvik Grøftearbeidene i forbindelse med legging av nye vann- og overvannsledninger i Taraldsvik er avsluttet. Asfaltering og istandsetting av friarealer langs trasèen vil bli utført i løpet av juni. Dette omfatter blant annet berørte...

les mer
Narvik Vann besøker Gardermoen renseanlegg

Narvik Vann besøker Gardermoen renseanlegg

I dag er 4 representanter for Narvik Vann på besøk på Gardermoen Renseanlegg. Dette anlegget tar i mot alt avløpsvann fra Oslo Lufthavn, nordre deler av Ullensaker og Nannestad. De renser for 47.000 PE (personekvivalenter). Rensetrinn på Gardermoen renseanlegg: Rister...

les mer