Vakt-telefon: 901 16 300

Overvann Taraldsvik avløpsfelt – del 2

Doffin referanse: 2018-421546
Tilbudsfrist: 2018-08-22

Beskrivelse av anskaffelsen
Deler av de kommunale hovedledningene for vann og avløp mellom stasjonsområdet og Tøttaveien svært gamle og skal skiftes ut (saneres). Traséen starter ved Jørg Berges vei, går gjennom E6 og jernbanen før den fortsetter opp Nedre jernbanegate, Tore Hunds gate og Hundalsgata til Tøttaveien. I tillegg skal det etableres overvannsledning langs samme trasé. I forbindelse med utførelsen må det etableres midlertidig vannforsyning til abonnentene når ledningsstrekk kobles ut.
Arbeidene omfatter hovedsakelig:
– Graving av grøft inkl. levering og montering av vann- /avløp-/ overvannsledninger
– Levering og montering av nye vannkummer
– Levering og montering av overvann- og spillvannskummer
– Nødvendige tilkoblinger til eksisterende kummer
– Reetablering av overflater inklusive vegoverbygning
– Trafikkavvikling og midlertidig vann

Se forøvrig hele kunngjøringen på Doffin.