Vakt-telefon: 901 16 300
I henhold til Saneringsplan avløp Ankenes 2012 samt saneringsplan vann Narvik 2013 skal eldre ledninger saneres mellom avkjøring ned mot E6 ved moloen i vest og Ankenes kirke i øst.
Omfang
Området bærer preg av å ha gamle ledninger av BET2 kvalitet lagt før 1960 samt flere felleskummer. Strekningen har vært utsatt for flere driftsforstyrrelser og har vært underlagt fast driftspunkt med inspeksjon, nedløpskontroll og spyling. Det har også vært registrert flere brudd på vannledningen på samme strekning.
Prosjektet tar for seg å skifte ut gamle vannledninger og fellesledninger for spillvann og overvann. Det legges til rette for separering og legges ny separat overvannledning.
Fremdrift
Detaljprosjektering ferdigstilles i begynnelsen av kvartal 3-2016. Planlagt byggestart er vinteren 2016/2017.
Kontraktspartnere
Konsulent, Norconsult AS
 
Prosjektleder
Marianne Pettersen, Narvik Vann KF, marianne@narvikvann.no
Byggeleder
Bjørn Sørensen, Narvik Vann KF, bjorn@narvikvann.no